Δήμος Τρικκαίων

4η & 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου24/3/2022

 

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/3/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω «Zoom», (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ, καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), με μοναδικό θέμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση της αριθμ. 94/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:”Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2ου εξαμήνου έτους 2021″

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/3/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ, καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή εκκαθάρισης των αρχείων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2. Λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα πωλητών δικαιούχων άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο, για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις  έτους 2022.

3. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

4. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

5. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 457,11 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πατουλιάς, για κτηνοτροφική μετεγκατάσταση.

6. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων με ΚΑΕΚ 451305501006, έκτασης 26,9 στρεμμάτων που βρίσκεται στο 4ο χλμ της Εθνικής οδού Τρικάλων- Λαρίσης στη θέση Τηλέγραφος-Παπαπέτρος , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου (34/2022 απόφαση  Κοινότητας Τρικκαίων).

7. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Κοινότητα Τρικκαίων-θέση Μπαλικούρα και στους οικισμούς της Κοινότητας Πυργετός–Λεπτοκαρυά-Λογγάκι-Σωτήρα καθώς και δημοτικών εκτάσεων που βρίσκεται τους οικισμούς των Αγίων Αποστόλων-Ριζαριού και Λογγακίου της Κοινότητας Τρικκαίων.

8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

9. Λύση της μίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Ξυλοπαροίκου και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων του Δήμου Τρικκαίων.

11. Λύση της μίσθωσης της Δημοτικής έκτασης επιφανείας 7.544,05 τ.μ. (7,544 στρεμμάτων ) τμήμα του με αριθ. τεμαχίου 1219 του Αναδασμού αγροκτήματος  ΑΡΔΑΝΙΟΥ 1968, που βρίσκεται στη θέση «Ντουγκάρι» της Κοινότητας Κρηνίτσας  και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην περιοχή “Τζαμί” της Κοινότητας Τρικκαίων.(απόφαση κοινότητας Τρικκαίων)

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

13. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

14. Έγκριση της τροποποίησης – επικαιροποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «ΤΡΙΚΑΛΑ: ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΌΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ».

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

15. Τροποποίηση της αριθ. 515/2019 Α.Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

16. Έγκριση της αριθ. 98/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022».

17. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

18. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.22/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αεριούχων ή μη αναψυκτικών και αποθήκευσης εμπορευμάτων ή με χωρίς ψύξη ή κατάψυξη, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας στην Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, στη Δ.Ε. Εστιαιώτιδας, στον Δήμο Τρικκαίων, στην Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

19. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.23/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Εξέταση της με αριθ.πρωτοκ.14121/2021 ενστάσεως κατά της με αριθμό 34/2021 αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων».

20. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.24/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου), στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Σαρανταπόρου του Δήμου Τρικκαίων».

21. Έγκριση της υπ. αριθμ. 38/2022 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων έτους 2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων».

22. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.39/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.531/2018 ΑΔΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

23. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.41/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Καθορισμός στάσεων επί της οδού Όθωνος του Δήμου Τρικκαίων”.

24. Λήψη απόφασης περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στην πλατεία συνοικισμού Φλαμουλίου του Δ.Τρικκαίων.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

25. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου κατά χρήση, για την εγκατάσταση του έργου του Γιώργου Ζογγολόπουλου «Ομπρέλα».(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

26. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών στον Δήμο Τρικκαίων. (απόφαση εκτελεστικής επιτροπής)

 

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

27. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. Απόφασης 505/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων».

28. Ορισμός μελών της πενταμελούς κριτικής επιτροπής για τη θεσμοθετημένη εκδήλωση «Λαζαρίνες» για το έτος 2022, του Tμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων.

29. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης με αντάλλαγμα ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας ( αποθήκη ΚΕΠΠΥΕΛ), στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης .

 

 

 

  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

30. Αποδοχή παράτασης υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020.

31. Τροποποίηση της 42/2022 ΑΔΣ «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για αλλαγή ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

32. Έγκριση εισήγησης 3ης εγγραφής και 2ης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.

 

  • Δ/νση Πολεοδομίας

33. Επικαιροποίηση της αριθ. 725/2018 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Παπαδήμα Βασιλείου του Δημητρίου & Παπαδήμα Δέσποινας του Δημητρίου, στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ.

34. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής (εξ αναβολής- 22ο θέμα 3ης συνεδρίασης 2022).

35. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής ( Μαρία Γεροκώστα)(εξ αναβολής- 23ο θέμα 3ης συνεδρίασης 2022).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ