Δήμος Τρικκαίων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0030/3/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 30/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.
 2. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητήριου Τρικάλων» (Κ.Α. 64-7321.0006), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610047, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στο Δασαρχείο Τρικάλων, δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δ.Ε. Φαλώρειας, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την ίδρυση και κατασκευή εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 481/2013 Α.Δ.Σ του Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.
 2. Παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων και εκτάσεων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασιών εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).
 3. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων λόγω αναστολής της λειτουργίας του μέσα στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Τρικκαίων
 2. Έγκριση της αριθμ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020
 3. Έγκριση της αριθμ. 81/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021
 4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί μετονομασίας Κοινοτικής οδού Μεγαλοχωρίου» (εξ αναβολής).
 6. Έγκριση της υπ. αριθμ. 15/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.616.78 m2 η όποια βρίσκεται στην Κοινότητα Ζηλευτής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 771 διανομής έτους 1927 αγροκτήματος Ζηλευτής».
 7. Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Τροποποίηση της 176/2020 ΑΔΣ μόνο ως προς το σημείο που αφορά το είδος των πωλούμενων προϊόντων από παραγωγούς-πωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
 8. Έγκριση της αριθμ. 109/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”, σχετική με την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ – «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» έτους 2021».
 9. Έγκριση της αριθμ. 116/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των Επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
 10. Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων .
 2. Έγκριση Κανονισμού «Λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα» .
 3. Έγκριση 4ης εισήγησης εγγραφής και 3ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021.
 4. Xορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη.
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση για ανάθεση στο Δασαρχείο Τρικάλων την διαδικασία αναδάσωσης του παραποτάμιου δάσους Φωτάδας που είναι στην κυριότητα του Δήμου Τρικκαίων
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Έγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού
 • Γενικά
 1. Έγκριση της αρίθ. 7/2021 απόφασης Κοινότητας Τρικκαίων περί εκμίσθωσης οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Καλαμπάκας, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Έγκριση ετήσιου Απολογισμού έτους 2020 και Τεχνικού Προγραμματισμού έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.»
 2. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 463/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων – Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων
 3. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. 506/2019 & 300/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 4. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 5. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”
 6. Αντικατάσταση μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)
 7. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ