Δήμος Τρικκαίων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/3/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 22/3/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση της με αρ. 12/2019 μελέτης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ που τη συνοδεύουν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» και υποβολή της εν λόγω πρότασης –αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι .
  2. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΔΕΥΑ Τρικάλων για την υλοποίηση έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00 Ευρώ
  3. Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. 105/2019 ΑΔΣ περί έγκρισης των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του   Δήμου Τρικκαίων  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
  • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών»
  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση τριών (3) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Βαρκελώνη της Ισπανίας από 26 έως 29 Μαρτίου έτους 2019. Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III-URB INCLUSION που υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ