Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου17/3/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 17/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5034531) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση σύνδεσης του Δημοτικού κτιρίου που θα στεγάσει τα γραφεία της Αστικής Ανάπτυξης Τρικάλων Α.Ε με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμό εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου για τις υπογραφές της σύμβασης σύνδεσης
 2. Τροποποίηση της 515/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή κατηγοριοποίησης Αθλητικής Εγκατάστασης του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τον Ν.4479/2017(Α’94)»
 3. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020
 4. Αποδοχή Δωρεάς της εταιρείας « Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ.) Α.Ε.» της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Τρικκαίων»
 5. Έγκριση παράτασης της οριστικής μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων»
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 397/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα : Γνωμοδότηση επί της τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε. «Πυργετός – Αμπελόκηποι», με τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου που διασχίζει τα Ο.Τ. Γ948 – Γ949 – Γ950 και Γ945 – Γ944 και, παράλληλα, με την αναγνώριση πεζοδρόμου στο Ο.Τ. Γ1020Α».
 2. Επικαιροποίηση της αριθ. 728/2018 Α.Δ.Σ.
 3. Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 69/2020, περί έγκρισης υποβολής αιτήματος, προς τη ΔΕΥΑΤ Τρικάλων, για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης με σκοπό τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων ειδών επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου πωλητή λαϊκών αγορών
 2. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Τροποποίηση της αριθ. 560/2019 Α.Δ.Σ θέμα: “Επέκταση κοινωνικών τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ”
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 9/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)(Κουβεντάρας)
 2. Έγκριση της αριθ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019
 3. Έγκριση της αριθ. 14/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)
 4. Έγκριση της αριθ. 15/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)
 5. Έγκριση της αριθ. 26/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:α) Διαγραφή οφειλής λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της κ.Νικολάου Ευθυμίας του Νικολάου Χας Αποστ.Δραγούτσου, για τις ιδιοκτησίες της στην περιοχή Σαράγια, β)Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, γ)Αποζημίωση της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της.
 6. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 – Δ’ Τρίμηνο
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη
 2. Xορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς .
 3. Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης –Παράτασης Υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» που περιλαμβάνει το Υποέργο1: «Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και Υποέργο2: «Παράρτημα ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων» έως στις 30-06-2022.
 4. Έγκριση 5ης Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 5. Έγκριση 6ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
 6. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων ( κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 )
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
 • Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 1. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης  Χρήσης  Τιμητικού  Τάφου  στο  Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων για την ανακομιδή των λειψάνων του αποθανόντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΡΒΟΥ

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ