Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0020/4/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 20/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Συζήτηση σχετικά με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Αγιαμονιώτη ποταμό.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 565/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαίων»
 3. Έγκριση της αριθμ. 18/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση καταστήματος, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, επιφάνειας ισογείου 61,56  τ.μ,  μετά υπογείου επιφάνειας 61,56 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 32»
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Επικαιροποίηση της αριθ. 141/2016 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αργυρώς  Θεοδώρου Κακαράντζα, στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ (Γαρδικάκι)».
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκποίηση ακινήτου με δημοπρασία που βρίσκεται στη θέση Βλάχα της Κοινότητας Ελάτης της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης (ΚΑΕΚ 450401506015).
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Αλλαγής τίτλου έργου “Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο των πληγεισών περιοχών κατά τις πλημμύρες της 7ης Ιουλίου” με ΚΑΕ 30-7323.1023
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 1. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση συνεργασίας μεταξύ των Δήμων UNLEY της Αυστραλίας και του Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.), για την περίοδο 2021-2022.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων»
 2. Έγκριση 5ης εισήγησης εγγραφής και 4ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020-2021
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Απόδοση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ»
 2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2021 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Λήψη απόφασης- Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ