Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/2/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 22/02/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010), καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
1. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005085 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος με αρ.πρωτ.:7040/08-02-2024 του σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» για δωρεάν παραχώρηση χώρου.
3. Σύσταση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων » (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 και του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων ΑΔΣ 55/2021).

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
4. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Έγκριση έκδοσης χρεωστικής κάρτας στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρικκαίων.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής δικαιούχων πωλητών υπαίθριων θρησκευτικού χαρακτήρα εορταστικών και επετειακών αγορών καθώς και εμποροπανηγύρεων Δήμου Τρικκαίων έτους 2024 ».
7. Συμπλήρωση της αριθμ. 31/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.
8. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής μισθωμάτων ενοικιαζόμενων αγρών ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων και παράταση των μισθώσεων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων (Ν.5083/2024 άρθρο 56).

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δ. Τρικκαίων για το 2024.
10. Συγκρότηση Επιτροπών για Παραλαβή Έργων.
Επιτροπών (Δημοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ονοματοθεσίας )
11. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ40, Π31, Ρ27 και Ρ28 στις οδούς Χάλκης, Ποτίδαιας, Πύδνας, Γαύδου, Ρω και Σαλαμίνας της πόλης των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 25/2024
Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
12. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.000,00 μ2, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Κεφαλοβρύσου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 316 (αναδασμός έτους 1977 αγροκτήματος Μικρού Κεφαλοβρύσου) και τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 450580901009/0/0. (Η αριθμ. 12/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
13. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.523,14 μ2, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Συκιάς της Δημοτικής Κοινότητας Αγρελιάς.(Η αριθμ. 41/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
14. Λήψη απόφασης για απομάκρυνση του κουβουκλίου του κενωθέντος περιπτέρου και την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης στην οδό Ασκληπιού 23 της πόλης των Τρικάλων (έμπροσθεν Δημαρχείου), του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 45/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
15. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2024. (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
16. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 600 KW της “ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.”, στη θέση “ΠΑΛΙΟΚΡΗΝΙΤΣΕΣ” της Δημ. Κοιν. Κρηνίτσας του Δήμου Τρικκαίων, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». (Η αριθμ. 63/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
18. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νση Πολεοδομίας
19. Ανάκληση της αριθμ. 23/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση ορισμού μελών για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186, παρ. 5, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για την χρονική περίοδο 2024-2029.

Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
20. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με δύο Δημοτικούς Συμβούλους αναπληρωματικούς αυτών, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης εκποίησης υλικού «scrap».

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
21. Λήψη απόφασης για συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών –ERTICO – ITS Europe . (εξ αναβολής 36ο θέμα, 3ης /2024 συνεδρίασης).
22. Έγκριση Υποβολής Πρότασης της Νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Τρικκαίων, με σκοπό την Χρηματοδότηση της Εφαρμογής της, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας (5) του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021–2027 (ΦΑΣΗ ΙΙ).
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Κλιματικού Συμβολαίου Πόλης του Δήμου Τρικκαίων προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αποστολής για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030.

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
24. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.