Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

6/3/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 6/03/2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων: (1ο θέμα) δεδομένου ότι στην εγκριτική της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού μας ζητείται η ανάλογη αναμόρφωση του Ο.Π.Δ., και η ανάρτηση του νέου πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας , (2ο και 3ο θέμα)  για την τακτική χρηματοδότηση του ΝΠΔΔ “Μουσείο Τσιτσάνη” του οποίου ο Π/Υ και το ΟΠΔ εγκρίθηκε πρόσφατα από το Παρατηρητήριο και θα πρέπει να ξεκινήσει η οικονομική του λειτουργία με την λήψη απόφασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, η αναβολή της οποίας θέτει σε κίνδυνο την κάλυψη των δαπανών του γραπτού διαγωνισμού και τον οικονομικό προγραμματισμό του Μουσείου, (4ο θέμα) προκειμένου να γίνει άμεσα η κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του χρηματικού ποσού που διατέθηκε την 01/03/2023 στο Δήμο για την κάλυψη των δαπανών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που θα διεξαχθεί στις 4/3/2023, (5ο θέμα) η έγκριση της πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2023 πρέπει να κατατεθεί στην εφαρμογή του ΥΠΕΣ μέχρι 7/3/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023. (Η αριθμ. 82/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. ετους 2023 του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.
  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. Κατανομή ποσού 2.800,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων στις οποίες θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. (Η αριθμ. 7/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
  • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Τρικκαίων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ