Δήμος Τρικκαίων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου4/4/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 4/4/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση δείπνου
 2. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2019
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.
 2. Τροποποίηση της αρίθ. 819/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ» .
 2. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)
 3. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
 4. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
 5. 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2010-2011)»
 6. 11. Ανάκληση της αρίθμ. 123/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με την : ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 7. 12. Αποδοχή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, & Ανάπτυξης ΣΑΕ Ε016 με αριθμό Πρωτ. 25280/28-02-2019, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019, σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με προϋπολογισμό 330.000,00€  (2018ΣΕ01600074) και πίστωση 100.000,00 για έτος 2019 ,  και         Επικαιροποίηση της απόφασης 696/2018 Α.Δ.Σ. όσον αφορά την αποδοχή της Απόφασης  Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού , ΣΑΕ Ε016 με αριθμό Πρωτ. 96086/14-09-2018 σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  με προϋπολογισμό 330.000,00€  (2018ΣΕ01600074) και πίστωση 200.000,00€ για έτος 2018.
 8. 13. Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ  ΒΡΕΦΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α’ ΚΑΙ Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ΚΧ για την προσβασιμότητα πεζών & ΑΜΕΑ στην ΤΚ Μεγάρχης»
 10. 15. Τροποποίηση της αριθμ. 127/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης».
 11. 16. Αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 12. 17. Τροποποίηση της αρίθ. 783/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την περιγραφή του τίτλου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α΄ & Β΄ ΤΟΜΕΑ 2019»
 13. 18. Τροποποίηση της 121/2019 ΑΔΣ με τίτλο: «Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Α’ & Β’ Τομέα έτους 2019»
 14. 19. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 15. 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2010-2011)»
 16. 21. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.
 17. 22. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού σε οδούς του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 23. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου
 2. 24. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 3. 25. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 4. 26. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνης
 5. 27. Λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής σε δικαιούχους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις έτους 2019
 6. 28. Έγκριση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου σαράντα έξι (46) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ισόγειο του καταστήματος» στην εταιρεία «GAME SPOT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Βασίλειο Σκρέτα εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): Ίντερνετ – Καφέ που βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου αριθμ. 18
 7. 29. Περί διαγραφής οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους  και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες παραβάσεων ΚΟΚ,  της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας ετών 2015 – 2016’’ .
 8. 30. Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ – ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ – ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
 9. 31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μισθωμένου δημοτικού καταστήματος –Κληροδοτήματος Ιωάννη Ματσόπουλου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ηρώων Αλβανικού Μετώπου, από τον Ταμπούκα Αδάμο του Θωμά στην Παππά Παρασκευή του Βασιλείου.
 10. 32. Άνοιγμα λογ/σμου Ειδικού Σκοπού του Δήμου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού
 11. Διαγραφή ποσού 500,00€ από τον κ. Θεμελή Αντώνιο του Παντελή με ΑΦΜ:112246909 για ενοίκιο οικογενειακού τάφου με αριθμό 463 στη ζώνη πολυτελείας του Ά Νεκροταφείου του Δήμου Τρικκαίων, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.

 

 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 34. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου των προτεινόμενων προς Ίδρυση, Κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας (Π.Ε.) Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2019-2020
 2. 35. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκακιού Νέων-Νεανίδων (κάτω των 20 ετών) σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων στο Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη από  30/4/2019 έως 06/05/2019
 3. 36. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στη Χορωδιακή Συναυλία που διοργανώνει η Χορωδία  της Λέσχης Φιλομούσων Λάρισας το Σάββατο  6 Απριλίου 2019
 4. 37. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων στη λιτανεία του σκηνώματος του Αγ. Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα την Κυριακή 21 Απριλίου 2019
 5. 38. Ορισμός μελών της πενταμελούς κριτικής επιτροπής για τη θεσμοθετημένη εκδήλωση «Λαζαρίνες» για το έτος 2019, του Tμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 39. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 Δήμου Τρικκαίων. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 2. 40. Έγκριση της αριθ. 31/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 171/13-11-2017), ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 31».
 3. 41. Έγκριση της αριθ. 32/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 171/13-11-2017), ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 31»
 4. 42. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019. (απόφαση Οικ. επιτροπής)
 5. 43. Έγκριση 4ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. 44. Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Καθορισμός των Αστικών Γραμμών Λεωφορείων (διαδρομών) και των αντιστοίχων στάσεων του Δήμου Τρικκαίων
 7. 45. Έγκριση της αριθ. 23/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Ανακοπή ταχύτητας σε κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων
 8. 46. Έγκριση της αριθ. 24/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Μονοδρομήσεις σε οδούς της πόλης
 9. 47. Παραίτηση μελών της επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τρικκαίων
 10. 48. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας της ανωνύμου πλατείας της συνοικίας του Κ. Πύργου. (735/2018 ΑΔΣ)
 11. 49. Έγκριση της αριθ. 8/2019 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα «Αποζημίωση της Ειρήνης Τζαφόλια του Κων/νου, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης, για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1524, με Κ.Α. 1804003, στην Πολεοδομική Ενότητα «Στρατώνες – Καραμαλή – Αμυγδαλιές»
 12. 50. Έγκριση της αριθ. 25/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Αποζημίωση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική ενότητα Ι «Ζωαγορά-Πύργος-Κηπάκι-Αμυγδαλιές» (Δεξιά οδού Καλαμπάκας) στο Ο.Τ.Γ1108
 13. 51. Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Αποζημίωση του Βασιλείου Τσίρου του Χρήστου, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης, για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1189, με Κ.Α.1309037, στην Πολεοδομική Ενότητα «Πύργος – Κηπάκι-Ζωαγορά-Αμυγδαλιές-Σεισμόπληκτα»
 14. 52. Έγκριση της αριθ. 27/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου στην περιοχή του ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ.
 15. 53. Έγκριση της αριθ. 28/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου στην περιοχή του ΟΣΕ
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 54. Οριστικός οικονομικός απολογισμός ευρ. προγράμματος τηλεφροντίδας Renewing Health και επιστροφή μη απορροφημένων ποσών χρηματοδότησης της ΕΕ από τον Δήμο Τρικκαίων προς τον συντονιστή εταίρο της κοινοπραξίας
 2. 55. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2018
 3. 56. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2018
 • Γενικά
 1. 57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2019 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 2. 58. Έγκριση πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 59. Έγκριση Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων.
 2. 60. Έγκριση ανάθεσης, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου, αντικειμένων που αφορούν την υλοποίηση του έργου «BioCanteens-Sustainable school meals for green and healthy local food systems” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact
 3. 61. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, για το ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», το ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου», το ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» και μερικής απασχόλησης για το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Α΄ (Πρωινής) και Β΄ Βάρδιας (Απογευματινής) του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2018 – 2019.
 4. 62. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», στο ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου», στο ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» και στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Α΄ (Πρωινής) και Β΄ Βάρδιας (Απογευματινής) του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2018 – 2019.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 63. Έγκριση (6η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 2. 64. Έγκριση (7ης Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 3. 65. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ και  ΚΔΑΠ  ΣΤΑΘΜΟΣ του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας .
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που αφορά την “χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο πολίτη”

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ