Δήμος Τρικκαίων

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου11/4/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 11/4/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 14 Απρίλιου για την υποβολή της γνωμοδότησης του Δ.Σ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για την άμεση κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρικκαίων, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

1. Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 68/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 ΜW στη θέση Τύμπανο, της Κ. Χρυσαυγής, του Δ. Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”.

2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ