Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0018/5/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 18/5/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
 2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου
 3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ζηλευτής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 4. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ.150/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.
 5. ‘Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης των υπογείων χώρων κάτωθεν των δημοτικών καταστημάτων ΔΚ1 και ΔΚ2 στη δημοτική αγορά, επιφάνειας 64 τ.μ.   (Απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 2. Απαλλαγή διδάκτρων σε σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  τον Ιανουάριο 2021 , λόγω  αναστολής λειτουργίας  των μουσικών εκπαιδευτικών   ιδρυμάτων  δεν πραγματοποιήθηκε η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου  από το Υπουργείο  Πολιτισμού-Αθλητισμού.
 3. Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων σε σπουδάστρια του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων στα  τμήματα   α) Βιολιού και β) Ειδικού Αρμονίας   για το σχολικό έτος 2020-2021  στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων του τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού,  της Δ/νσης Παιδείας –Πολιτισμού- Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση ίδρυσης Πρότυπου ΕΠΑΛ στις εγκαταταστάσεις του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων (Απόφαση Δημ. Επιτροπής Παιδείας)
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 251/2020 ΑΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ν.3463/2006)
 2. Καταρχήν απόφαση για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στον Α.Ο. Πύργου δημοτικής έκτασης με σκοπό την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου.
 3. Δωρεά δημοτικών ακινήτων, που βρίσκονται εντός του Συνοικισμού “Καρυαί” του Δήμου Τρικκαίων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021»
 2. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0008), στο πλαίσιο της κατασκευής έργων υποδομής στους οικισμούς «Κηπάκι» και Πύργος του Δήμου Τρικκαίων όπου διαβιούν Ρομά με κωδικό Έργου: 2018ΣΕ05500041 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-ΣΑΕ 055)
 3. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά τα έργα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18Ης ΚΑΙ 19Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟ» (Κ.Α. 64-7326.0021), «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18Ης ΚΑΙ 19Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» (Κ.Α. 64-7326.0020) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18Ης ΚΑΙ 19Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» 2020ΣΕ87200002 της ΣΑΕ 872
 4. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στον οικισμό (ΡΟΜΑ) στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων» (Κ.Α. 64-7326.0004)
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αρίθ. 32/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αγορίτσας, Βασιλικής και Κωνσταντίνας Ιωάννου, στα Σαράγια».
 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2021 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 3. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας επαρχιακής οδού Μεγάρχης-Καλονερίου (αρίθ. 346/2020 Α.Δ.Σ.)
 4. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας άνωνύμου οδού όπισθεν Κολυμβητηρίου (αρίθ. 345/2020 Α.Δ.Σ.)
 5. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας δύο οδών με το ίδιο όνομα στην περιοχή Γαρδικάκι και πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Τρικάλων (αρίθ. 342/2020 Α.Δ.Σ.)
 6. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμου πεζοδρόμου στην περιοχή Μπάρας (αρίθ. 343/2020 Α.Δ.Σ.)
 7. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμου οδού στην περιοχή Αλώνια Μπάρας (αρίθ. 344/2020 Α.Δ.Σ.)
 8. “Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων από ιδιώτες, φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός Covid- 19 ” (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ