Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου4/4/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 4/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει, με μοναδικό θέμα συζήτησης:
Θέμα 1ο: Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων 1ου εξαμήνου 2023 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ. 341/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Θέμα 23ης/5-09-2023 ματαιωθείσας ειδικής συνεδρίασης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ