Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/5/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 31/5/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Δωρεά δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 293/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων με θέμα την εξειδίκευση πίστωσης  για επέκταση δημοτικού φωτισμού σε δημοτικές οδούς  του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 3. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ».
 4. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ¨ΕΜΑΥΤΙΩΝ¨ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 5. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΊΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 6. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:«Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων»
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ»
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019
 10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
 11. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
 13. ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 274/2016 Α.Δ.Σ.
 14. 12η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2017
 15. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ:1699/14-5-2019 ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5010905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθμ. 57/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί “Καθορισμού κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Τρικκαίων στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων”.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών από οφειλέτες του Δήμου
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων
 2. Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020, με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2019-2020», του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για αλλαγή του ποσού των παιδιών που φιλοξενούνται στα ΚΔΑΠ για το έτος 2018-2019.
 4. Έγκριση (9ης Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο μηχανοστάσιο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων»
 • Γενικά
 1. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 499ΚWe» ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ», στη θέση «Ματσαγγάνα», της κοινότητας Μεγάρχης, στο Δ.Δ. Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ