Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18:0014/4/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”   σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), η οποία θα λάβει χώρα την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5034531) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 2. Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας με επωνυμία «ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» για την εγκατάσταση τριών (3) σταθμών παρακολούθησης ποιότητας του αέρα της πόλης των Τρικάλων.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 397/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα : Γνωμοδότηση επί της τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε. «Πυργετός – Αμπελόκηποι», με τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου που διασχίζει τα Ο.Τ. Γ948 – Γ949 – Γ950 και Γ945 – Γ944 και, παράλληλα, με την αναγνώριση πεζοδρόμου στο Ο.Τ. Γ1020Α».
 2. Επικαιροποίηση της αριθ. 726/2018 Α.Δ.Σ.
 3. Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 69/2020, περί έγκρισης υποβολής αιτήματος, προς τη ΔΕΥΑΤ Τρικάλων, για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης με σκοπό τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.
 4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στην “Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων”.
 5. Ενέργειες για τη λύση της σύμβασης της Μελέτης Ταχυμετρική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση των Οικισμών Λογγακίου-Λεπτοκαρυάς-Περδικοράχης-Σωτήρα και Αγίων Αποστόλων με τις διατάξεις του Ν.716/77 & του Π.Δ.194/79.
 6. 8. Λύση της με αριθ. Πρωτ. 2851/1999 Συμβάσεως και Επιστροφή των εγγυητικών επιστολών και εγγυητικών καλής εκτέλεσης.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση σύνδεσης του Δημοτικού κτιρίου που θα στεγάσει τα γραφεία της Αστικής Ανάπτυξης Τρικάλων Α.Ε με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμό εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου για τις υπογραφές της σύμβασης σύνδεσης
 2. 10. Τροποποίηση της 515/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή κατηγοριοποίησης Αθλητικής Εγκατάστασης του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τον Ν.4479/2017(Α’94)»
 3. 11. Αποδοχή Δωρεάς της εταιρείας « Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ.) Α.Ε.» της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Τρικκαίων»
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 12. Τροποποίηση της αριθ. 560/2019 Α.Δ.Σ θέμα: “Επέκταση κοινωνικών τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ” .
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη».
 2. 14. «Μη επιβολή προσαυξήσεων και μη απώλεια ρυθμίσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων,για την αντιμετώπιση του κορωνοϊούCOVID 19».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 15. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. 16. Έγκριση της αριθμ. 99/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 – Δ’ Τρίμηνο.
 3. 17. Έγκριση της αριθμ. 132/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ ¨Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη” κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του”.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 18. Έγκριση 5ης Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 2. 19. Έγκριση 6ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020.
 • Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
 1. 20. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης  Χρήσης  Τιμητικού  Τάφου  στο  Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων για την ανακομιδή των λειψάνων του αποθανόντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΡΒΟΥ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ