Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου4/4/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 4/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 και θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικά
1. Συζήτηση -εξέταση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 8014/14-02-2024 αιτήματος των πλημμυροπαθών κατοίκων της περιοχής της οδού Πατουλιάς με θέμα: “Οικονομική αποζημίωση οικοσκευής των
πληγεισών κατοικιών από την πλημμύρα της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2023 και τα μέτρα πρόληψης”.
2. Ορισμός μελών για την Γενική Συνέλευση και την εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων στο Δ.Σ. της Α.Ε. «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ».
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Τρικκαίων.
Δ/νση Πολεοδομίας
4. Εξέταση ένστασης, της Ελευθερίας Στάμου του Δημητρίου χήρας Γεωργίου Σαμολαδά κατά της αριθ. 556/2023 Α.Δ.Σ.
5. Τροποποίηση της αριθ. 86/2022 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Παπαδήμα Βασιλείου του Δημητρίου & Παπαδήμα Δέσποινας του Δημητρίου, στην
περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ.
6. Επικαιροποίηση της αριθ. 368/2003 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Κουτσιανίτη Γεωργίου & Στυλιανής, στην περιοχή Σαράγια».
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων για το 2024.
8. Συγκρότηση Επιτροπών για Παραλαβή Έργων.
9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ7: Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των
Τρικάλων».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στον Δ. Τρικκαίων»
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
13. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ».
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
16. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
17. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΞΑΣ».
18. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ».
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
19. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.523,14 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Συκιάς της Κοινότητας Αγρελιάς για κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) και καθορισμός των
όρων της νέας σύμβασης.
20. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.724,03 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Μεγαλοχωρίου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
21. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.000,00 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Κεφαλοβρύσου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) και καθορισμός των όρων της
σύμβασης.
22. Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στις κοινότητες Κρηνίτσης και Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.
23. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 8865/9.02.2023 σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος πετρελαιοκίνητο, ανατρεπόμενο, διαξονικό (Ομάδα 1).
24. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 25339/18-05-2022 σύμβασης, για την Ομάδα Δ: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και υποδομών» του
υποέργου 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων».
25. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 25547/19-05-2022 σύμβασης, για την Ομάδα Γ: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων δύο, τριών και τεσσάρων κάδων
απορριμμάτων, συνολικής χωρητικότητας 2200, 3300 και 4400 λίτρων αντίστοιχα του υποέργου 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», της
Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων».
26. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.
27. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.
28. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην εταιρεία «ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
29. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2023» (Η αριθμ. 3/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων.
30. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ. 4/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων.
31. Προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην κλειστού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χρυσαυγής της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσαυγής Τρικάλων για την μετεγκατάσταση
και στέγαση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.(Περιβαλλοντικού Κέντρου Εκπαίδευσης) Περτουλίου-Τρικάλων».
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
32. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.
Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
33. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2023–24». (H αριθμ. 2/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της e-trikala A.E.).
34. Τροποποίηση της αριθμ. 5/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους, κυρίου
Κωνσταντίνου Βαΐου.
Επιτροπών (Δημοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ονοματοθεσίας )
35. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα της δημοτικής οδού Περσεφόνης μετά της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση),
έμπροσθεν καταστήματος κατεψυγμένων-νωπών προϊόντων. (Η αριθμ. 79/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
36. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ. 67/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
37. Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2024. (Η αριθμ. 110/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
38. Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Μονή Ι» με την επιβολή πεζοδρόμου πλάτους 4,00μ., κατάργηση του ενιαίου Ο.Τ. Γ743 και δημιουργία δύο νέων Ο.Τ.:
Γ743Α και Γ743Β, επιβολή ΚΧ εμβαδού 4,60τ.μ. και μείωση πλάτους δημοτικής οδού μεταξύ των ΟΤ. Γ743-Γ997 από 8,00μ σε 6,00μ. (Η αριθμ. 155/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
39. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2024. (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
40. Έγκριση παράτασης του συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργία δύο (2) κινητών σταθμών μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
41. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου.
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
42. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ.59/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
του Δήμου Τρικκαίων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ