Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:3017/5/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 17/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 δια περιφοράς και δια τηλεφώνου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται καθότι οι  πανελλαδικές εξετάσεις στα Λύκεια  ξεκινούν αρχές Ιουνίου καθώς επίσης  αρχές Ιουνίου ξεκινούν και οι εξετάσεις  στα Γυμνάσια. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να πιστωθεί άμεσα το ποσό στις σχολικές μονάδες για να μπορέσουν τα σχολεία να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
  1. Έγκριση της αριθμ. 8 /2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Κατανομή ποσού 288.170,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Β’   Κατανομή ποσού έτους 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ