Δήμος Τρικκαίων

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο

15 Απριλίου 2016
Δόηκε στη δημοσιότητα η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 1ης/2016 συνεδρίασης της  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΘΕΜΑ  1ο     Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 – Διατύπωση γνώμης .  

ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ. 1/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα  Τρίκαλα σήμερα την  4η  Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρικκαίων, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 456/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων ύστερα από την με αριθ. πρωτ.14860/23-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία και στάλθηκε σε καθένα μέλος της χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) μελών ήταν παρόντα είκοσι ένα (21) , ήτοι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαστεργίου Δημήτριος , Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Δήμα Κωνσταντίνα , εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
 3. Σούλας Δημήτριος , εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ)
 4. Ζαχαράκης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Συλλόγου Ορειβασίας , Χιονοδρομίας

Τρικάλων

 1. Γιώτης Στέφανος , εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων
 2. Λιάκος Νικόλαος , εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
 3. Καλέας Χρήστος , εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου
 4. Αγγελάκης Ευάγγελος , εκπρόσωπος της Ο.Ε.Β.Ε.
 5. Γκουλιοπούλου Στέλλα, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτάδας
 6. Τσόλας Δημήτριος , εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
 7. Τριανταφύλλου Βασίλειος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου
 8. Ιωάννου Δημήτριος , εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΑΩΝ Α.Ε.
 9. Χελιδώνης Σωτήριος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων
 10. Μπονώτη Ντίτα , εκπρόσωπος του Σωματείου «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
 11. Πατούκας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών
 12. Οικονόμου Μαρία , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΒΑΡΟΥΣΙ»
 13. Τσόγιας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία
 14. Χαρίση Μαρία , εκπρόσωπος της Κινηματογραφικής Λέσχης
 15. Σφέικος Αριστείδης , δημότης
 16. Φιτσιλή – Καραπιπέρη Ιωάννα , δημότης
 17. Μεγαρχιώτη Ελευθερία , δημότης

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Κοντογιάννης Δημήτριος , εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου
2 . Ζαρογιάννης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β.
3 . Βήτας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολυτέκνων
4 . Γεωργούλας Μιχαήλ , εκπρόσωπος του Γεωπονικού Συλλόγου
5 . Νημάς Θεόδωρος , εκπρόσωπος του Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.
6 . Αμπράζης Στυλιανός , εκπρόσωπος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
7 . Πέτρου Γεώργιος , εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου
8 . Μπάκος Γεώργιος , εκπρόσωπος του Οδοντριατρικού Συλλόγου
9 .Μηλίτσης Πέτρος, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων
10. Χαχάμης Δημήτριος , εκπρόσωπος του ΕΑΣ – ΣΕΓΑΣ
11.Κωστούλα Σοφία , εκπρόσωπος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων
12.Κουφογιάννης Ευθύμιος , δημότης
13.Μανίκας Βασίλειος, δημότης
14.Σδράλια Ελένη , δημότης
15.Κουφογιάννης Νικόλαος , δημότης
16. Πέττας Ευάγγελος , δημότης
17. Ξηρός Ιωάννης, δημότης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Βασιλική Χαλιμούρδα.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.Μπάρδας Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων .

Γίνεται μνεία ότι ο κ.Τσόλας Δημήτριος εκπροσωπούσε το «ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.»  κατόπιν εξουσιοδότησης, λόγω αδυναμίας του ορισμένου εκπροσώπου του φορέα να παραστεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση .

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σκοπός των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ακολούθως ενημέρωσε το Σώμα ότι για την κατάρτιση του Πενταετούς Προγράμματος (2014 – 2019) του Δήμου Τρικκαίων συγκροτήθηκε , με απόφασή του, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, με συντονίστρια του Ε.Π. την κ.Σαργιώτη Θεοδώρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού, την οποία και κάλεσε να παρουσιάσει το Πρόγραμμα στα μέλη της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής ερωτήσεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις και δόθηκαν απαντήσεις τόσο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης όσο και από την κ.Θ.Σαργιώτη.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής :

Το μέλος της Επιτροπής κ.Δ.Σούλας παρατήρησε πως οι πολλοί στόχοι που τίθενται στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσουν και αρνητικό στοιχείο και τόνισε την αναγκαιότητα σαφούς ιεράρχησής τους. Ανέφερε ότι ο τουρισμός και ο αθλητισμός αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού και ζήτησε να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και να σχεδιαστεί η πλήρης αξιοποίηση της αθλητικής υποδομής.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Α.Σφέικος  ανέφερε ότι περίμενε από το Σχέδιο επιπλέον :

α. Ν’ αποτυπώνει τους τόπους και τις δράσεις που προτίθεται ν’ αναπτύξει ο Δήμος σ’ αυτούς

β. Να έχει ιδιαίτερες αναφορές στη διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και στη διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου.

Επισήμανε, όμως, και την ανάγκη δραστηριοποίησης των πολιτών και των φορέων για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος (π.χ. δραστηριοποίηση των φορέων του τουρισμού στον τομέα της προβολής και όχι μόνο, δραστηριοποίηση των φορέων του αθλητισμού στον τομέα της διαμόρφωσης αθλητικών χώρων όπως τα αθλητικά πάρκα ) .

Το μέλος της Επιτροπής  κ. Μπονώτη Ντίτα  συμφώνησε ότι το Σχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και επισήμανε ότι τα Τρίκαλα έχουν αλλάξει εικόνα την τελευταία εικοσαετία και ελπίζει , με την προσπάθεια όλων, να συνεχίσουν προς την ίδια θετική κατεύθυνση.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Πατούκας Γεώργιος τόνισε ότι ο κάθε σχεδιασμός πρέπει να έχει ως γνώμονα το παιδί και εστίασε στο κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων του Δήμου,  στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Τέλος, πρότεινε την καταγραφή των τόπων και των χώρων πολιτισμού του Δήμου προκειμένου αυτοί να γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στη μαθητιώσα νεολαία.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Μ.Οικονόμου ζήτησε να υπάρξει σχεδιασμός για την ανάπτυξη της παλιάς πόλης, η οποία ήδη αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες. Συγκεκριμένα πρότεινε να λυθούν, αρχικά, ζητήματα καθημερινότητας  όπως ο επαρκής φωτισμός, η καθαριότητα και η αστυνόμευση της περιοχής και στη συνέχεια να σχεδιαστεί τόσο η προβολή της όσο και η αξιοποίησή της  με τη δημιουργία επιπλέον εστιών πολιτισμού σ’ αυτή.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Β.Τριανταφύλλου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντικότητα  της περαιτέρω ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία (περισσότερα δρομολόγια, ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλίας). Επιπρόσθετα πρότεινε :

α. Το κέντρο της πόλης να αποδοθεί , κατά προτεραιότητα, στους πεζούς

β. Να διαμορφωθεί ένας επιπλέον χώρος πρασίνου και αθλητισμού πέρα από το πάρκο του Άη Γιώργη ( πρότεινε το χώρο που βρίσκεται μεταξύ Πύργου – Κηπακίου και Αγιομονιώτη ποταμού ) &

γ.Να διαμορφωθεί σε κάθε χωριό ένα μικρό αλσύλλιο ως χώρος αναψυχής και αθλητισμού.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Κ.Τσόγιας επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία κατά τις μετακινήσεις τους στην πόλη και ζήτησε να συμπεριληφθούν στο Σχεδιασμό παρεμβάσεις επίλυσής τους. Έκανε , επίσης, ειδική μνεία στον εθελοντισμό επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ανάπτυξη του Δήμου και ανέφερε ως παράδειγμα τις οργανωμένες προσπάθειες άλλων Δήμων για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την οργάνωση Τραπεζών Αίματος.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Χ.Καλέας ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ελάχιστα στην πόλη . Μάλιστα, όπως ανέφερε, διαπιστώνεται ανισομερής ανάπτυξη μεταξύ περιοχών της πόλης και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα και να παρέμβει με ρυθμίσεις (κυκλοφοριακές, χωροταξικές κ.α.) προκειμένου να δοθούν σε όλες τις περιοχές οι ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το μέλος της Επιτροπής  κ.Ι.Φιτσιλή – Καραπιπέρη συμφώνησε κι αυτή ότι το Σχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση , επισήμανε ότι ο Δήμος αλλάζει συνεχώς προς το καλύτερο και έκλεισε την τοποθέτησή της ζητώντας να μην παραμένουν έργα ημιτελή από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Δ.Παπαστεργίου τόνισε πως Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Δήμο είναι η συνέπεια απέναντι στους πολίτες, με την προσφορά των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών και με την αποφυγή κάθε σπατάλης. Ανέφερε, επίσης ότι, σχετικά με τις σημαντικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σήμερα αλλά και γενικότερα με τα πορίσματα της όλης διαδικασίας διαβούλευσης  θα ενημερωθούν, όπως προβλέπεται, η Εκτελεστική Επιτροπή και οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε, τελικά, να προκύψει ένα οργανωμένο, ρεαλιστικό και πρακτικά υλοποιήσιμο Δημοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μετά από συζήτηση κι αφού έλαβε υπ’ όψιν της :

1 .Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2 . Την αριθμ. 456/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων «Έγκριση συγκρότησης της  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης»

3 . Το Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 Δ.Τρικκαίων

4 . Τις διατυπωμένες γνώμες των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Γνωμοδοτεί υπέρ του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δ. Τρικκαίων.
 • Τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις επισημάνσεις των μελών της Επιτροπής παρακαλεί όπως, στην επόμενη φάση, αυτή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, να μεταφραστούν σε σχετικές προς υλοποίηση δράσεις και ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ.αριθμό  1/2016

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης περί ώρα 21.30 . Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η   ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ