Δήμος Τρικκαίων

Η Επιτροπή Εθνικής Διαφωτίσεως της υπαίθρου και αστικών κέντρων

23 Απριλίου 2020

Η χθεσινή σύσκεψις δι’ ανταλλαγήν απόψεων επί του έργου της εθνικής διαφωτίσεως του πληθυσμού της υπαίθρου

 Ποιοι οι ομιληταί και τι ετόνισαν. — Εξελέγη προσωρινή επιτροπή. – Την Τετάρτην ευρυτέρα σύσκεψις διά την εκλογήν της οριστικής Επιτροπής και καθορισμόν λεπτομερειών.

Την 5.30 μμ. της χθες εις την Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, ήτις είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων επί του έργου της Εθνικής Διαφωτίσεως του πληθυσμού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων του νομού Τρικάλων.

Εις αυτήν παρευρέθηκαν οι κ.κ. Ιωάν. Ματσόπουλος, Σπ. Αλεξόπουλος, Χρ. Παλαμιώτης, Γεώρ. Οικονόμου, Αντωνίου, Δ. Δάλλας, Δημ. Οικονόμου, Ευάγ. Σιούγας, Χριστ. Ζολώτας, Χρ. Καλαμπαλίκης, Γρηγ. Τζίκας, Άνδρ. Χρηστάνης, Δημ. Πάνου, Χαρ. Μπουζούρας, Βασ. Πουλιανίτης, Λ. Καρατόλος Άθ. Χαιρόπουλος, Θ. Τσουρβάκας, Σακελαρίου Αχ. Καρανάσιος, Χρ. Κόκκας, Ίωάν. Τζαμαλούκας, Σπυρόπουλος, Άριστ. Παπαϊωάννου, Ιωάν. Τσαγκαδόπουλος, Γ. Χατζόπουλος, Στυλ. Χατζηστεργίου, Θεοδωρόπουλος, και αι κυρίαι Ευτέρπη Κλιάφα, Παπαποστόλου και Μαρία Σκόττη.

Προς τους συγκεντρωθέντες ομίλησε εκπρόσωπος του Α’ Σώματος Στρατού αναφερθείς εις τον σκοπόν της συσκέψεως και την ανάγκην όπως άπαντες συμβάλουν εις την επιτυχία του αναληφθέντος εθνικού έργου, της διαφωτίσεως του πληθυσμού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων από τους κινδύνους τους όποιους διατρέχει σήμερον από τον κομμουνισμό, και πρότεινε όπως εκλεγεί μία προσωρινή επιτροπή, η οποία συγκαλούσα μίαν ευρυτέρα σύσκεψη να εκλέξει την οριστική συντονιστική επιτροπή και τεθούν οι βάσεις δια την πληρεστέρα επιτυχία του διαφωτιστικού τούτου έργου.

Εν συνεχεία μίλησε διά μακρών ο κ. Χαριλ. Μπουζούρας, ο οποίος εξέφρασε την χαρά του διά την σύσκεψη αυτήν προς τον σκοπό να διαφωτισθεί ο πληθυσμός της υπαίθρου επί των κινδύνων, τους οποίους διατρέχει από τον κομμουνισμό. Αυτός δε ούτος τίθεται και πάλι εις την διάθεση του Α’ Σώματος Στρατού διά την υπέρτατη αυτή εθνική προσπάθεια.

Ο κ. Χρ. Καλαμπαλίκης τόνισε. ότι οι παλαιοί πολεμιστές, οι όποιοι υπέφεραν περισσότερο παντός άλλου παραπονούνται διότι από την σύσκεψη αυτήν λείπουν πολλοί καίτοι εκλήθησαν.

Ο κ. Βασ. Πουλιανίτης τόνισε όπως γίνει η προσωρινή επιτροπή, η οποία να επεκτείνει το έργο της και συμπεριλάβει και πολλά άλλα μέλη, πρότεινε δε όπως ως διαφωτιστές στην ύπαιθρο χρησιμοποιηθούν και αυτοί οι οποίοι επανήλθαν από το Παραπέτασμα και έγιναν εθνικόφρονες, διότι ένοιωσαν εκεί ποιος στην πραγματικότητα είναι ο κομμουνισμός.

Εν συνεχεία τόνισε ότι πρέπει να παραταθεί η προθεσμία έγγραφης στους εκλογικούς καταλόγους, διότι οι περισσότεροι εθνικόφρονες δεν ενεγράφησαν, ενώ άπαντες οι οπαδοί της ΕΔΑ έχουν τα εκλογικά των βιβλιάρια.

Ο κ. Χρ. Παλαμιώτης πρότεινε όπως καταρτισθεί μία προσωρινή επιτροπή η οποία να πραγματοποιήσει ευρυτέρα σύσκεψη και κατ’ αυτήν εκλεγεί η οριστική συντονιστική επιτροπή.

Ο κ. θωμάς Τσουρβάκας πρότεινε όπως αναβληθεί η εκλογή της προσωρινής επιτροπής. ώστε σε άλλην σύσκεψη προσέλθουν περισσότεροι εθνικόφρονες συμπολίτες και κατ’ αυτήν εκλεγεί η επιτροπή.

Ο κ. Χρ. Κόκκας πρότεινε να εκλεγεί αμέσως η προσωρινή επιτροπή και αυτή πραγματοποιήσει την δευτέρα σύσκεψη.

Σχετικώς ομίλησαν ο κ. Δ. Πάνου και τελικώς εξελέγη προσωρινή επιτροπή εκ των κ.κ. Χαριλ. Μπουζούρα, Βασ. Πουλιανίτη, Δημ, Δάλλα, Θωμά Τσουρβάκα και της κυρίας Ευτέρπης Κλιάφα, ήτις επιτροπή θα πραγματοποιήσει την προσεχή Τετάρτη δευτέρα πολυπληθή σύσκεψη καθ’ ην θα εκλεγεί η οριστική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και θα επιληφθεί της ενάρξεως του εθνικού έργου της διαφωτίσεως του πληθυσμού.


Κατά την χθεσινήν ευρείαν σύσκεψιν εξελέγη η συντονιστική επιτροπή δια το έργον της εθνικής διαφωτίσεως

 Ποιοι αποτελούν ταύτην και τι συνεζητήθη κατά την όλην διάρκειαν της συσκέψεως. – Ετονίσθη η ανάγκη της ταχυτέρας ενάρξεως του διαφωτιστικκού έργου.

 Την 5.30’ μ.μ. της χθες πρωτοβουλία του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Α’ Σώματος Στρατού επραγματοποιήθη η δευτέρα σύσκεψη κατά την οποίαν συνεζητήθη το θέμα της εθνικής διαφωτίσεως του πληθυσμού υπαίθρου και αστικών κέντρων και εξελέγη τελικώς η Συντονιστική Επιτροπή.

Εις αυτήν παρέστησαν οι κ. κ. Μουχτάρης, Μανούρης, Πρωτοπαπάς, Αντωνίου, Υψηλάντης, ΑΘ. Γκάνας, Ν. Σακκάς, Παντ. Στεφόπουλος. Β. Διαμαντόπουλος, Δάλλας, Παλαλιώτης, Σακελλαρίου, Δ. Οικονόμου, Γ. Οικονόμου. Τ. Πιτσάκος, Τσιλιμίγκας, Τσαγκαδόπουλος, Τ. Κουτσαμπελούλης, Σφάλαγκας, Άρ. Παπαϊωάννου, Σαραντόπουλος, Στυλ, Χατζήστεργίου, Μηλίτσης, Χρηστάνης, Κοτρώνης, Τζίκας, Μπουζούρας, Γεωργούλας, Πάλλας, Πάνου, Γ. Βλάχος, Τζίρος, Αχ. Τσιάμης, Άνδρ. Παπαδημητρίου, I. Κατσιάμπας, Γ. Χονδρός, θ. Κύρκος, οι κυρίες Κλιάφα, Σκότη, Μάντζαρη, και Τεγοπούλου, Τσιναρίδης, I. Ζάχος, Κοφίτσας, Τραικάπης, Μπονώτης. Τσαγκούλης, Παφίλης, Τάγιας, Τσιάνος, Κόκκας, ΆΘ. Λιάγκας, Άλ. Πιτυρίγκας, Καλαμπαλίκης, Παπαζήσης, Β. Κλιάφας κλπ.

Ο εκπρόσωπος του Σώματος τόνισε ότι ο σοβαρότερος εχθρός των ελλήνων και του έθνους μας είναι ο βουλγαρισμός, ο Σλαυισμός γενικότερον και ο κομμουνισμός και εξέθεσε εν συνεχεία τον τρόπον εργασίας και προπαγάνδας τούτων

Ο κίνδυνος αυτός —ετόνισεν— επιβάλλει εις εθνικό συναγερμό και την υποχρέωση αυτήν κυρίως έχει η εθνικόφρων παράταξις να πρωτοστατήσει εις την διαφώτιση του λαού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, και κυρίως του πρώτου του οποίου το πνευματικόν επίπεδο είναι χαμηλόν και όπου το ΚΚΕ ευρίσκει ευκόλως θύματα. Πρότεινε εν συνεχεία να συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή και ν’ αρχίσει το έργον της το ταχύτερον.

Ο κ. Μπουζούρας έξέφρασε τις ευχαριστίες του διότι επροτάθη ως πρόεδρος της προσωρινής Επιτροπής, και εξέφρασε την λύπην του διότι οι παρευρεθέντες δεν ήσαν περισσότεροι της πρώτης συσκέψεως αν και εκλήθησαν κατά την χθεσινή σύσκεψη πλέον των 70 ατόμων.

Ημείς αφού εισήλθομεν εις τον αγώνα θα προχωρήσομε. Οι κομμουνισταί έμαθαν τας συγκεντρώσεις μας και εθορυβήθησαν, και ήρχισαν να διαμαρτύρονται. Πριν ή εκλεγεί η :συντονιστική επιτροπή πρέπει να κατατισθούν τα μέλη αυτής τι θα ζητηθεί από αυτούς. Και εν συνεχεία ανεφέρθη εις το σχέδιον προπαγάνδας και διαφωτίσεως επί Κιτριλάκη, ως και τα προσόντα ηγετικά και λοιπά του διαφωτιστού.

Τέλος προθυμοποιηθείς και πάλι να προσφέρει στον αγώνα αυτόν και σήμερον πρότεινε να γίνουν δύο επιτροπές, μία διοικητική και μία διαφωτιστική, η διαφωτιστική δε εργασία να αρχίσει το ταχύτερο.

Εν συνεχεία ομίλησαν οι κ.κ. Παφίλης, Μπουζούρας, Τσιάμης και Παλαμιώτης.

Ο κ. Καλαμπαλίκης είπε ότι εμείς οι παλαιοί πολεμιστές του 1912 που νικήσαμε τον Τούρκο νηστικοί και χωρίς τσαρούχια θα νικήσουμε και στον σημερινό αγώνα. Τόσοι επιστήμονες, που παρευρίσκονται εδώ δεν έχουν το ανάστημα να αναλάβουν το εθνικό έργο της διαφωτίσεως. Ημείς οι επαγγελματίες εάν είχαμε τας απαιτουμένας γνώσεις θα γινόμασταν διαφωτιστές. Αν και αγωνιζώμεθα διά το ψωμί της ημέρας δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει.

Ο κ. Υψηλάντης ετόνισεν, ότι οι διάφοροι ηγέτες των εργαζομένων είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την διαφωτιστική εργασία. Υπάρχουν στα εργατικά κέντρα και σωματεία, αλλά υπάρχουν και εκτός αυτών διανοούμενοι. Να κάνουν διαλέξεις στα κινηματοθέατρα διότι τα βλέμματα των κομουνιστών προς τους εργαζομένους κυρίως είναι στραμμένα, και εκεί ευρίσκουν ευκόλως τα θύματά των.

Ο κ. Τάκης Κουτσαμπελούλης τόνισε ότι οι δικηγόροι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τας υπηρεσίας των, προέχει όμως σήμερον να γίνει μία διοικούσα επιτροπή, ήτις ν’ απευθυνθεί εις τους διαφόρους κλάδους, και υποδείξουν τους ομιλητάς.

Ο κ. Ίωάν. Παπαζήσης τόνισε: Ότι αναβάλλεται, χάνεται. Νομίζω ότι εφ’ όσον δεν παρατηρείται αυθόρμητος προθυμία και παρατηρείται δυστοκία στην συγκρότηση της επιτροπής πρέπει να δώσουν μίαν λύση. Να γίνει μία 15μελής επιτροπή, ήτις εντός δύο ημερών να συνέλθει, και εκλέξει την εξαμελή. Χρειάζεται θάρρος και ενθουσιασμός. Να μη φύγομε άπρακτοι. Αν και είμαι εργαζόμενος θέτω και τον εαυτόν μου στην διάθεση. Οι κορυφαίοι της φιλικής εταιρείας ήταν επαγγελματίες και εργάσθηκαν και ξεσήκωσαν το υπόδουλο έθνος. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα και ημείς. Αλλά και ο εκπαιδευτικός κόσμος να πρωτοστατήσει, διότι γνωρίζει να βρίσκει την ευαίσθητο χορδή του λαού της υπαίθρου.

Ο κ. Δάλλας τόνισε ότι μολονότι η ηλικία του δεν του επιτρέπει τοιούτους αγώνας, ευχαρίστως θέτει τον εαυτόν του στο διαφωτιστικό έργο.

Ακολούθως ομίλησε σχετικώς ο κ. Άχιλ. Τσιάμης και ο κ. Κουτσαμπελούλης.

Ο κ. Καλαμπαλίκης καταρτίσας κατάλογο των μελλόντων ν’ αποτελέσουν την επιτροπή, ανέγνωσε τούτον και τόνισε: Όλοι αυτοί στρατολογούνται και δεν επιτρέπομε εις κανένα να αρνηθεί.

Ακολούθως εξελέγη βάσει της προτάσεως του κ. Καλαμπαλίκη επιτροπή εκ των κ.κ. Στυλ. Χατζηστεργίου, Μπουζούρα, Παπαζήση, Δάλλα, Γκάνα, Κουτσουπελούλη, Πιτυρίγκα, Τσιάμη, Γεωργούλα. Β. Πουλιανίτη, Γ. Βλάχο, Πάνου, Διαμαντοπούλου και οι κυρίες Σκόττη, Κλιάφα, και Μάντζαρη.

Ακολούθως μετά την αποχώρηση των άλλων παρέμειναν οι ως άνω καί εξέλεξαν την Συντονιστική επιτροπή εκ των κ.κ. Στ. Χατζηστεργίου, Δημ. Δάλλα, Χαρ. Μπουζούρα, Β. Διαμαντοπούλου και Δ. Πάνου, με αναπληρωματικούς τους κ.κ. Αχ. Τσιάμη και Πετρ. Γεωργούλα.

Οι ως άνω θα συνέλθουν σήμερον και ώρα 7 μ.μ. εις το Επιμελητήριο, ίνα καταρτισθούν εις Σώμα.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης