Δήμος Τρικκαίων

Η παραχώρηση του σταδίου «Διαγόρας» στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

28 Απριλίου 2020

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΞΥΤΑΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ «ΔΙΑΓΟΡΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η απόφασις ελήφθη συνεπεία της γνωσθείσης προθέσεως του υπουργού κ. Γκίκα όπως διαθέση 2 εκατ. δραχμών διά την αξιοποίησιν του σταδίου – Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδριάσεως

Χθες και ώρα 8η μμ. συνήλθε σε έκτακτο συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας αυτού διατάξεως.

Παρέστησαν ο δήμαρχος κ. Μάτης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Χαρίλαος Παπαθανασίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δερπανόπουλος, Ζολώτας, Θεοδοσόπουλος, Κωνσταντινίδης, Καλογερομήτρος, Κύρκος, Κώτσιος, Κατσίκης, Λάμπρου, Νταούλας, Πανάγος, Σίμος και Σμιξιώτης.

Προ της ημερησίας διατάξεως ο κ. Παπαθανασίου ανακίνησε το θέμα της αθρόας ανεγέρσεως οικοδομών παρανόμως και εκτός σχεδίου πόλεως, το οποίον και χαρακτήρισε τεράστιο διά τον δήμο, ο οποίος θα ευρεθεί ούτω κάποτε εις την ανάγκην κατεδαφίσεως αυτών. Πρότεινε δε όπως πρώτον ο δήμος αποστείλει έγγραφο προς την νομομηχανική υπηρεσία, όπως ελέγχονται οι ανεγειρόμενες οικοδομές και δεύτερον ζητηθεί η επέκταση του σχεδίου πόλεως και 500 μέτρα πλέον του τελευταίου ορίου.

Ακολούθως το δημοτικό συμβούλιο εισήλθε εις τα θέματα τής ημερησίας αυτού διατάξεως.

Ως πρώτον θέμα συζητήθηκε η παραχώρηση του σταδίου «Διαγόρας» εις το δημόσιον (γενική γραμματεία εξωσχολικού αθλητισμού), το οποίον ζήτημα προέκυψε, ως γνωστόν, μετά την γνωσθείσα πρόθεση του συμπολίτη υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κ. Γκίκα να διαθέσει 2 εκατομμύρια δρχ. διά την αξιοποίηση τούτου.

Ο κ. Παπαθανασίου ανέγνωσε την σχετική έκθεση της συσταθείσης προς εξέταση του ζητήματος επιτροπής εκ των κ.κ. Σίμου, Κωνσταντινίδη, Δερπανόπουλου, Λάμπρου, Κώτσιου και Πανάγου, διά της οποίας προτείνεται η παραχώρηση του σταδίου εις το δημόσιον.

Μεθ’ ο έλαβε τον λόγο ο κ. δήμαρχος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι δις μέχρι τούδε ο κ. Γκίκας ζήτησε από τον νομάρχη αν απεφασίσθη ή όχι η παραχώρηση, διαβεβαίωσε δε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο κ. υπουργός έχει πράγματι αποφασίσει να διαθέσει 2 έκατ. δρχ. διά την από πάσης απόψεως αξιοποίηση του σταδίου, εφόσον φυσικά τούτο παραχωρηθεί τελικώς εις το δημόσιο. Τελικώς ο κ. Μάτης συμφώνησε με το πόρισμα της επιτροπής όπως παραχωρηθεί το στάδιο εις το δημόσιον.

Εν συνεχεία έλαβε τον λόγο ο κ. Λάμπρου. Ούτος, αφού είπε ότι καίτοι παρήλθε 10ετία αφ’ ότου αποκατεστάθη η ομαλότης, η πόλις ευρίσκεται από απόψεως προόδου και πολιτισμού πολύ καθυστερημένη Απέδωσε δε την κατάσταση αυτήν στην ολιγωρία του κράτους και το σύστημα γραφειοκρατίας, που δεν αφήνει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως να επιτελέσουν το έργο των. Υπ’ αυτάς τας συνθήκας, συνέχισε ο κ. Λάμπρου, όλη η προσπάθεια πρέπει να στραφεί προς αύξηση των εσόδων του δήμου διά της δημιουργίας νέων πόρων. Ερωτάται δε, είπε, πως θα επιτευχθεί τούτο όταν η περιουσία του δήμου σπαταλάται και υφαρπάζεται και όταν το κράτος δεν δίδει τίποτε ενώ συνεχώς ζητεί παραχωρήσεις.

Εν συνεχεία ο κ. Λάμπρου υπεστήριξε ότι το στάδιο «Διαγόρας» δύναται να αποβεί πόρος, έστω και μικρές, εσόδου του δήμου με μίαν ανύψωσιν του περιτειχίσματος αυτού, το οποίον έργον θα στοιχίσει μόνον 50.000 δρχ. Δεδομένου δε, είπε, ότι υπάρχουν προς τούτο 25.000 δρχ., να ευρεθεί ακόμη και με εράνους το υπόλοιπο ποσό, ώστε να αποφευχθεί η παραχώρηση και να μείνει το στάδιο εις την κυριότητα του δήμου. «Ελέχθη, κατέληξε ο κ. Λάμπρου, ότι το κράτος προτίθεται να διαθέσει 2 εκατ. δρχ. διά τον «Διαγόρα». Θα είσθε άξιος κ. δήμαρχε, παντός σεβασμού και τιμής αν επιτυγχάνατε όπως, χορηγηθούν τα χρήματα αυτά χωρίς το στάδιο να παραχωρηθεί εις το δημόσιο».

Εις αυτό το σημείο ο κ. Δερπανόπουλος παρατήρησε ότι, εφ’ όσον όλη η πορεία του κράτους είναι όπως διαθέτει χρήματα μόνον υπ’ αυτούς τους όρους, καίτοι προσωπικώς είμαι υπέρ της αποκεντρώσεως, ουδεμία ωφέλεια θα προκύψει διά τον δήμον, υπό την παρούσα οικονομική του αδυναμία, να παραμείνει το στάδιο δημοτικό.

«Το θέμα, είπε ο κ. Δερπανόπουλος, είναι πως θα επιτευχθεί η αξιοποίηση του σταδίου. Και εφ’ όσον διά τούτο ο δήμος αδυνατεί, η καλυτέρα λύση είναι να παραχωρηθεί το στάδιο στο δημόσιο».

Ακολούθως ο κ. Κώτσιος είπε, ότι ο δήμος δεν διέθεσε αφ’ ότου κατασκευάσθηκε το στάδιο υπό του στρατηγού Κιτριλάκη ούτε μία δραχμή διά την βελτίωσίν του. Επομένως, συνέχισε, επιβάλλεται η παραχώρηση του, καθ’ όσον ούτω δεν θα παραχωρηθεί μόνον το στάδιον στο κράτος, αλλά και η αθλούμενη νεολαία της πόλεως σε ένα προγραμματισμένο αθλητισμό.

Ως προς την άποψίν όπως παραμείνει το στάδιο στον δήμο και συναφθεί διά την αξιοποίησίν του ανάλογο δάνειο, ο κ. Κώτσιος υπεστήριξε με επιχειρήματα ότι εις αυτήν την περίπτωσίν δεν θα είναι δυνατόν, όχι μόνον ωφέλεια να προκύψει, αλλά ούτε να εξυπηρετηθεί το δάνειο.

Τελικώς ο κ. Κώτσιος πρότεινε όπως το στάδιο παραχωρηθεί οπωσδήποτε εις το δημόσιο.

Ο κ. Σίμος ανεφέρθη επίσης εις το ιστορικόν του όλου θέματος και εις το πόρισμα εις το οποίον κατέληξε η επιληφθείσα τούτου επιτροπή «Παρελάβομεν, είπε ένα στάδιο, το οποίον αρχικώς φημίζονταν εις όλη την Ελλάδα, δι’ ο και το 1950 τελέσθηκαν εις τούτο οι πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες, και σήμερα τούτο εξακολουθεί να βρίσκεται εις την αυτήν αν όχι χειροτέραν κατάσταση». Τόνισε δε ότι τούτο οφείλεται κυρίως εις την κακήν διαχείριση της επιτροπής του σταδίου.

«Εξ’ άλλου, συνέχισε ο κ. Σίμος, ουδεμία προοπτική παρουσιάζεται ο δήμος να αποκτήσει έσοδα εκ του σταδίου». Διαβεβαίωσε δε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο υπουργός κ. Γκίκας είναι αποφασισμένος να διαθέσει το ποσόν των 2 εκατ. δρχ. «Δι’ ο κατέληξε επιβάλλεται η παραχώρηση του εις το δημόσιον και όπως το δημοτικό συμβούλιο απευθύνει ευχή προς τον κ. Γκίκα, όπως διαθέσει αμέσως το ποσόν των 2 εκ. δρχ. και αρχίσουν συντομότατα οι εργασίες αξιοποιήσεως του «Διαγόρα».

Όσον αφορά εις την υπόλοιπο έκταση, εις ην περιλαμβάνεται και η πισίνα, ο κ. Σίμος πρότεινε όπως παραχωρηθεί μαζί με το στάδιο και αυτή στο δημόσιο άνευ όρων, διότι ούτω η πόλις θα αποκτήσει ένα πραγματικόν έργον πολιτισμού.

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικότεροι» Διά της παραχωρήσεως θα δημιουργήσουμε κάτι το ωραιότερο και σήμερον παρουσιάζεται η μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε στάδιο. Εάν το κρατήσουμε, ο δήμος θα έχει πάντοτε ζημία. Φρονώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντίθετος γνώμη. Πιστεύω ότι και το κράτος θα φιλοτιμηθεί και θα διαθέσει πολλά. Πρέπει να το παραχωρήσομε και ταχέως το αξιοποιήσομε.

Ο κ. Καλογερομήτρος ζητεί διευκρίνιση ποιος θα διαθέσει τα χρήματα διά το στάδιο.

Ο κ. Θεοδοσόπουλος τόνισε ότι πρέπει να παραχωρηθεί.

Ο κ. Κατσίκης είπε: Εξελέγημεν διά να περιφρουρήσομε τα συμφέροντα του δήμου.

»Έμαθα ότι τα δημοτικά στάδια άλλων πόλεων παραχωρήθηκαν υπό όρους. Έχω την γνώμη ότι πρέπει να αναβάλομε δι’ απόψε την λήψη αποφάσεων και να πληροφορηθούμε υπό ποιους όρους τα παρεχώρησαν οι άλλοι δήμοι. Τονίζω δε ότι όλοι μας είμαστε «πιασμένοι» από τον Α και Β.

(Δισμαρτυρίαι εκ μέρους των άλλων συμβούλων).

Ο κ. Δερπανόπουλος: Να ανακαλέσετε κ. Κατσίκη.

Ο κ. Κατσίκης: Ανακαλώ και τονίζω ότι δέον να απευθυνθώμεν εις άλλους δήμους διά να μάθομε υπό ποιους όρους παρεχώρησαν τα δημοτικά στάδια.

Ο πρόεδρος κ. Παπαθανασίου διευκρίνισε ότι ο κ. Κατσίκης με την λέξη «πιασμένοι» δεν εννοεί κάτι με την κακήν έννοια.

Ο κ. Κατσίκης: Επηρεασμένοι ήθελα να πω. Επιμένω να σταλούν τα έγγραφα εις τους άλλους δήμους.

Ακολούθως ο κ. πρόεδρος αναγιγνώσκει σχετική αλληλογραφία και τονίζει ότι ο χώρος αυτός, ο οποίος θα παραχωρηθεί, θα αποτελεί εσαεί στάδιο και κολυμβητική δεξαμενή.

Εν συνεχεία ομίλησαν επ’ αυτού οι κ.κ. Ζολώτας και Θεοδοσόπουλος, τόνισαν ότι άμα τη παραχωρήσει ο κ. Γκίκας θα διαθέσει αμέσως το ποσόν διά την κατασκευήν των κλπ.

Ο κ. Ζολώτας: Έχει ο δήμος την δυνατότητα να το συντηρήσει; Εάν όχι να το παραχωρήσομε.

Ακολούθως γίνεται ψηφοφορία επί δύο προτάσεων και εν συνεχεία ο κ. Κωνσταντινίδης ζητεί να γραφή εις τα πρακτικά ότι η πρότασις παραχωρήσεως με 11 στρέμματα εγένετο με συντριπτική πλειοψηφία και όταν λαμβάνεται μία απόφασις δεν ανακαλείται εις την αυτήν συνεδρίασιν.

Ακολούθως ενεκρίθη η παραχώρησις του Διαγόρα και του κολυμβητηρίου με έκτασιν 5,5, στρεμμάτων και εμβαδόν 80χ79 μ.


ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ «ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Εις την Νομαρχία, τον Δήμο Τρικκαίων και την Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής νομού Τρικάλων κοινοποιήθηκε η κατωτέρω απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικώς με το δημοτικό στάδιο «Διαγόρας» το οποίον παραχωρήθηκε δωρεάν εις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το οποίον του λοιπού θα λέγεται «ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».  Ιδρύομεν εν Τρικάλοις εθνικό στάδιο υπό την επωνυμία «Εθνικό Στάδιο Τρικάλων» όπερ θέλει λειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις του Ν.Δ. 1415)42 «περί γυμναστηρίων».

Ο νομάρχης Τρικάλων προς ον κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται όπως μεριμνήσει διά τον διορισμό της μελλούσης να διοικήσει το ως άνω εθνικό στάδιο πενταμελούς εφορείας συμφώνως προς τας ισχύουσας εν προκειμένω διατάξεις.

Ο γενικός γραμματεύς αθλητισμού

Γ. Α. Βήχος

Πληροφορούμεθα εξ’ άλλου ότι ο τοποθετηθείς υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως διευθυντής του Εθνικού Σταδίου κ. Γ. Πουλάκος καθημερινώς και κατά τας μεσημβρινάς ώρας, καιρού επιτρέποντος, τη συνεργασία και της Επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής προπονεί την νεολαία της πόλεως και περιφερείας εις τον κλασσικό αθλητισμό και τας αθλοπαιδιάς.

Αποφασίσθηκε επίσης όπως εκάστην Κυριακή καθ’ ην θα τελούνται ποδοσφαιρικοί αγώνες και μετά την λήξη του Α’ ημιχρόνου διεξάγονται 2—3 αγωνίσματα, ήτοι δρόμου, άλματος και ρίψεων.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης