Δήμος Τρικκαίων

Η πλατεία Αγίας Επισκέψεως, η οδός Ιάσωνος και οι υδρομετρητές

22 Ιανουαρίου 2021

Κατά την χθεσινή συνεδρίασίν του

ΠΟΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΑΒΕ εντός λίαν ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παραμένει η πλατεία Αγίας Επισκέψεως. Αποχώρησις συμβούλων της πλειοψηφίας

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα και έξαψη πνευμάτων στο δημοτικό συμβούλιο (12-2-65) που άρχισε υπό την προεδρία Καλογερομήτρου και επί παρουσία του Δημάρχου και με παρόντας 22 συμβούλους για να τελειώσει περί την 10η νυκτερινή με παρόντας μόνο ένδεκα συμβούλους λόγω αποχωρήσεως των συμβούλων της μειοψηφίας.

Η χθεσινή συνεδρίαση άρχισε την 7 15′ μ.μ. υπό την προεδρία του κ. Καλόγερομήτρου και παρέστησαν εις αυτήν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δερπανόπουλος, Παπαστεργίου, Δεληλίγκας, Παπαζήσης, Βαβύλης, Παπαζαχαρίας, Σαπουνάς, Πίσπας, Τελειώνης, Μπουλογεώργος, Στάμος, Κατσίκης, Στόφας, Κονταξής, Ζαμπραΐλας, Κουτσιμανής, Παπαμανος, Χρόνης, Τέας, Άλεξανδρής, Χατζηστεργίου και Κλωτσοτήρα παρόντος και του Δημάρχου.

Εν αρχή και προ της ημερήσιας διατάξεως ο κ Βαβύλης κατήγγειλε ενώπιον του Δ. Συμβουλίου ότι ο γραμματεύς αυτού δεν καταχώρησε στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως τους αληθείς λόγους διά τους οποίους αποχώρησαν της συνεδριάσεως οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, εκ λόγων σκοπιμότητας.

Μετά ταύτα άρχεται η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και εγκρίνονται κατ’ αρχήν οι όροι συνομολογήσεως των δανείων των 2.000.000 δρχ. τα έργα υδρεύσεως και οδοποιίας.

Εγκρίθηκε η προμήθεια υπό του Δήμου σηματοδότη για την κεντρική γέφυρα.

Ενέκρινε την χορήγηση εγγυήσεως εκ μέρους τού Δήμου στην Δ.Ε.Η. προκειμένου να επεκταθεί ο ηλεκτροφωτισμός στους συνοικισμούς Πύργου και Πυργετού επί τω τέλει όπως ο Δήμος αναλάβει τις δαπάνες μετατοπίσεως των στύλων σε περίπτωση μετατροπής του σχεδίου πόλεως.

Απέρριψε πρόταση περιεχομένη εις έγγραφο της ΔΕΗ όπως πωλήσει εις αυτή το οικόπεδο όπου η παλιά ηλεκτρική εταιρεία το όποιο τώρα κατέχει με ενοίκιο η Δ.Ε.Η.

Ενέκρινε την επιστροφή εγγυητικής επιστολής στον εργολάβο της οδού Κατσιμήδου.

Ενέκρινε κατόπιν προτάσεως τού κ. Παπαμάνου όπως υποδείξει ως θέση διά την τοποθέτηση της προτομής του δολοφονηθέντος ταγματάρχου Πούλιου την παρά τον σιδηροδρομικό σταθμό πλατεία «Πούλιου».

Συζητούμενης της εγκρίσεως εξόδων μεταβάσεως του Δημάρχου εις Αθήνας δημιουργείται οξύτατη συζήτηση μεταξύ Δημάρχου και Βαβύλη.

Βαβύλης: Έχω αντιρρήσεις ως προς την έγκριση των εξόδων μεταβάσεως του κ. Δημάρχου εις Αθήνας, διότι ο κ. Μάτης μεταβαίνει πολύ συχνά εις Αθήνας. Ζητώ να εγκρίνεται πρώτα από το Δ. Συμβούλιο η μετάβαση του κ. Δημάρχου στην πρωτεύουσα και θεωρώ σκόπιμο να συνοδεύεται ο Δήμαρχος από έναν δημοτικό σύμβουλο.

Μάτης: Εάν δεν μετέβαινα εις Αθήνας δεν θα επελύετο ουδέν ζήτημα του Δήμου ούτε θα προστατεύονταν καλύτερα τα συμφέροντα του Δήμου.

Βαβύλης: Δηλώ ενώπιον τον Δ. Συμβουλίου ότι ό,τι αγοράζετε κ. Δήμαρχε, το αγοράζετε ακριβότερο απ’ ότι αγοράζουν οι λοιποί δήμοι της χώρας, όπως επί παραδείγματι, εσείς αγοράζατε υδρομετρητές τύπου 3063 της μισής ίντσας, αντιπαγωτικούς μέχρις Ιουλίου 1964 προς 410 δρχ. και ο Δήμος Λαρίσης τους ιδίους προς 330 και μετά τον Ιούλιο του 1964 εσείς προς 385 δρχ. και η Λάρισα προς 340. Εάν δε αγοράζατε άνω των πεντακοσίων ομού, θα τους παίρνατε με πολύ χαμηλότερο κόστος. Ζητώ διά τούτο την επέμβαση της προϊστάμενης αρχής επί των όσων καταγγέλλω.

Στο σημείο τούτο δημιουργείται πανδαιμόνιο, ομιλούν πολλοί μη ακουόμενοι και ο κ. Μάχης προτείνει να ζητηθεί από την προϊσταμένη αρχή η διενέργεια ανακρίσεων επί των καταγγελθέντων υπό του κ. Βαβύλη, διότι αυτός πάντοτε προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου και διότι οι υδρομετρητές τhς Λαρίσης που ανέφερε ο κ. Βαβύλης δεν είναι όμοιοι με εκείνους που αγόρασε ο Δήμος Τρικάλων.

Μετά ταύτα και αφού ηρέμησαν τα πνεύματα συνεχίστηκε η συζήτησις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και εξελέγησαν, κατόπιν ψηφοφορίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαζήσης ως μέλος επιτροπής παραλαβής έργων αξίας 50.000 δρχ. Κονταξής δι’ έργα έως 300.000 δρχ. και Χρόνης δι’ έργα άνω των 300.000 δρχ.

Ακολούθως κατόπιν μακράς συζητήσεως ενεκρίθη ποσόν 74.000 δρχ. ως έξοδα παραστάσεως του Δημάρχου ετησίως ως και η καταβολή 20% επί των εξόδων παραστάσεως Δημάρχου στον Δήμαρχο λόγω έδρας νομού. Συγκεκριμένα οι σύμβουλοι της μειοψηφίας υπεστήριξαν ότι αν ο Δήμαρχος πράγματι δεν θέλει την αποζημίωση πρέπει να την αφήσει στο ταμείο του Δήμου δια την εκτέλεση έργων και όχι να την διαθέτη όπως αυτός θέλει κάνοντας μικροπολιτική.

Μετά ταύτα αποφασίσθηκε όπως συζητηθεί εις ετέραν συνεδρίαση ο καταρτισμός του προγράμματος εκτελεστέων έργων διά το 1965 επί τω τέλει όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι ενημερωθούν επί των υπό κατασκευή έργων και υποβάλουν τις προτάσεις των.

Και έρχεται η συζήτησις επί του θέματος των ενστάσεων κατ’ αποφάσεων του Δ.Σ. περί τροποποιήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οπότε εισαγομένης προς συζήτησιν της ενστάσεως της χήρας Ί. Μαργαρίτη τα πνεύματα εξάπτονται στο έπακρον. Ο Δήμαρχος, εξηγών τους λόγους αποσύρεται της συνεδριάσεως λόγω κωλύματος αφού εξηγεί τι λέγει η ένσταση της κ. Μαργαρίτη και αφού λέγει ότι το υπουργείο Οικισμού ενέκρινε την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως παρά την Αγίαν Επίσκεψιν και ζητεί την έγκριση και του Δ. Συμβουλίου.

Βαβύλης: Η συνοικία Αγίας Επισκέψεως δημιούργησε θόρυβο προ έτους τη υποκινήσει του Δημάρχου περί μη μεταφοράς της έδρας I της Μητροπόλεως εις τον Άγιον Νικόλαο. Πως όμως ο κ. Μάτης θέλει να μείνει η Μητρόπολις εις την Αγίαν Επίσκεψιν χωρίς να υπάρχει εκεί πλατεία και κατάλληλοι δρόμοι. Πως ζητεί να τροποποιήσουμε το σχέδιο πόλεως και να καταργηθεί η προβλεπόμενη πλατεία και να γίνει ο χώρος οικοδομήσιμο τετράγωνο; Πως ζητεί να προστατεύσει την ιδιοκτησία της συζύγου του ο πρώτος πολίτης τής πόλεως όταν κρατούμε τόσα οικόπεδα φτωχών συνδημοτών δεσμευμένα; Είναι τούτο ηθικόν; Έχομε υποχρέωση έναντι της πόλεως να μείνει εκεί η πλατεία.

Ακολούθως ο λόγος δίδεται εις τον παριστάμενο δικηγόρο της ενιστάμενης και αναφέρεται δια μακρών στο ιστορικό της υποθέσεως.

Β. Παπαζήσης: Το 1937 δεσμεύθηκαν 300-500 ιδιοκτησίες εν Τρικάλοις εν οίς και οι ιδιοκτησίες της συζύγου του κ. Μάτη και της πενθεράς του αδελφού του.

Εις τας ιδιοκτησίας των δύο ανωτέρω θα εγίνετο η πλατεία Αγίας Επισκέψεως της οποίας τόσην ανάγκην έχει το περισσότερο πυκνοκατοικημένο μέρος της πόλεως μας. Από τότε έως το 1950 δεν εγεννήθη θέμα αποδεσμεύσεως του χώρου τούτου.

Το 1959 εξεδόθη απόφαση του Δ. Συμβουλίου περί καταργήσεως της πλατείας και της μετατροπής του χώρου εις οικοδομήσιμο τετράγωνο με τας δυο οικίας του κ. Μάτη μόνον. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. ενεκρίθη από το υπουργείο το 1963. Το θέμα επανεισήχθη υπό του κ. Μάτη στο Δ.Σ. τ0 1964, διά να καταργηθεί η πλατεία και να γίνει οικοδομικό τετράγωνο η ιδιοκτησία Μάτη και να στενέψει η προέκταση της οδού Διάκου. Ο κ. Μάτης επέτυχε με 8 συμβούλους μόνον να ζητηθεί διά γνωμοδοτήσεώς των η κατάργηση της πλατείας με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχαν χρήματα εις το ταμείο του Δήμου για αποζημίωση του κ. Μάτη.

Αν τροποποιήσετε, είπε πέραιτέρω ο κ. Β. Παπαζήσης, το σχέδιο πόλεως και καταργήσετε την πλατεία θα δημιουργήσετε κακόν προηγούμενο. Διότι τι θα πείτε εις τας αθρόας αιτήσεις περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως και αποδεσμεύσεως των οικοπέδων των; Ανέφερε δε ειδικάς χαρακτηριστικάς περιπτώσεις και ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο όπως λόγω ευθιξίας και ο ίδιος προτείνει την μη τροποποίηση.

Κουτσιμανής: Πρέπει να παραμείνει η πλατεία διότι θα έλθομε εις αντίθεσιν με πολλούς πτωχούς συμπολίτες.

Καλογερομήτρος: Εάν προστεθούν εις την πλατεία και άλλα χτίσματα πως θα αποζημιώσουμε τους ιδιόκτητες;

Προτείνω λοιπόν να συσταθεί επιτροπή η όποια να μελετήσει το θέμα και να εισηγηθεί σχετικώς εις ετέραν συνεδρίαση.

Η μειοψηφία αρνείται και ζητεί όπως το θέμα συζητηθεί και ληφθούν αποφάσεις. Δημιουργείται πανδαιμόνιον και ο πρόεδρος διακόπτει την συνεδρίαση ενώ έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Στόφας, Παπαστεργίου και Χατζηστεργίου πιο πριν.

Βαβύλης: Διακόπτετε διότι θέλετε να υπερασπίζετε τα συμφέροντα του Δήμαρχου και όχι της πόλεως.

Επαναλαμβανόμενης μετά δεκάλεπτο της συζητήσεως ο κ. Κλωτσοτήρας προτείνει την σύσταση επιτροπής και η πρόταση τεθείσα σε ψηφοφορία απορρίπτεται διά ψήφων 10 (του κ. Πίσπα αρνηθέντος ψήφο λόγω κωλύματος) έναντι 9.

Ακολούθως γίνεται δεκτή η ένσταση της χήρας Ι. Μαργαρίτη και το Δ.Σ. εκφράζει ευχή όπως παραμείνει η πλατεία. Δεν ψήφισαν οι κ.κ. Πίσπας και Παπαζήσης κωλυόμενοι.

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος εγείρεται και λύνει την συνεδρίαση ενώ επρόκειτο να συζητηθεί το θέμα της οδού Ιάσωνος το όποιο ήτο εγγεγραμμένο εις την ημερήσια διάταξη.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας επιμένουν να συζητηθεί το θέμα ενώ αποχωρούν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ενώ ο κ. Καλυγερομήτρος αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι καίτοι το θέμα είναι προς συζήτησιν αρνείται να προεδρεύσει διότι δεν το κατέχει επικαλεσθείς το γεγονός ότι λείπει ο Παπαστεργίου. Δημιουργείται οξύτατη συζήτηση μεταξύ Βαβύλη, Καλογερομήτρου και λοιπών του κ. Βαβύλη ζητούντος την συζήτηση του θέματος. Ο κ. Κσλογερομήτρος αρνείται και ο κ. Βαβύλης τον κατηγορεί ότι προστατεύει πάλι τα συμφέροντα του κ. Δημάρχου διότι ο τελευταίος έχει συμφέρον να μη ευθυγραμμισθεί η οδός Ιάσωνος.

Τελικώς το θέμα δεν συζητείται διότι ο κ. πρόεδρος αγνοεί τούτο, καταλαμβάνει δε την έδρα του προέδρου ο κατά σειράν επιτυχίας ερχόμενος εκ των παρόντων Δ. Συμβουλών κ. Δεληλίγκας.

Ακολουθως διαπιστωθέντος ότι παρίστανται μόνον 11 Δ. Σύμβουλοι εν συνόλω η συνεδρίαση λύνεται λόγω ελλείψεως απαρτίας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΜΗΝΥΣΙΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ;

Εντός της σήμερον θ’ αναχωρήσει εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ίωάν. Μάτης συνοδευόμενος και υπό του δημοτικού συμβούλου κ. Ζάχ. Παπαζαχαρία, προκειμένου να διερευνήσουν το θέμα της αυξημένης τιμής με την οποία παραχωρήθηκαν στον Δήμο οι υδρομετρητές.

Ως γνωστόν κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της παρελθούσης Παρασκευής ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Βαβύλης, κατήγγειλε ότι οι ίδιοι υδρομετρητές δόθηκαν στον Δήμο μας με αυξημένη τιμή έναντι του Δήμου Λαρίσης. Κατόπιν τούτου ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον προμηθευτή υδρομετρητών και διεπίστωσε ότι όντως οι ίδιοι υδρομετρητές χορηγήθηκαν με διαφορετική τιμή στους δύο Δήμους. Κατόπιν τούτου ο κ. Δήμαρχος μετά του κ Παπαζαχαρία μεταβαίνουν εις Αθήνας διά να διερευνήσουν το όλο θέμα, αντιμετωπίζεται δε υπό του Δημάρχου η υποβολή μηνύσεως εναντίον του προμηθευτή.

 


Προς τα αρμόδια υπουργεία

Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ίωαν. Μάτης ανέβαλε το δι’ Αθήνας ταξίδι του διά το δημιουργηθέν θέμα της τιμής των πωληθέντων στον Δήμο υδρομετρητών, αλλά δι’ εγγράφου του προς τα αρμόδια υπουργεία διαμαρτύρεται εντόνως διότι ενώ διά νόμου αναγνωρίζεται το μονοπώλιο του εν Ελλάδι εργοστασίου κατασκευής υδρομετρητών, δεν επιβάλλεται και ενιαίο τιμολόγιο δι’ αυτούς με αποτέλεσμα άλλοι Δήμοι να τους προμηθεύονται εις μικροτέρα και άλλοι εις μεγαλυτέρα τιμή.

Εξ άλλου σχετικώς με την είδηση που δημοσιεύσαμε στο χθεσινό φύλλο μας ότι ο Δήμαρχος θα μεταβεί εις Αθήνας μετά του δημοτικού συμβούλου Ζαχ. Ζαχαρία, εκ μέρους του τελευταίου παρεκλήθημεν να διευκρινίσουμε ότι ούτος παρεκλήθη υπό του Δημάρχου να μεταβούν εις Αθήνας, αλλά ηρνήθη διότι δεν υπάρχει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου διά την μετάβαση εις Αθήνας.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης