Δήμος Τρικκαίων

Η υδροδότηση της Αγίας Μονής

5 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ

Ποίας αποφάσεις έλαβεν

Σε συνεδρίαση τον Απρίλιο του 1962 στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε «μακρά και οξεία» συζήτηση για την υδροδότηση των κατοίκων της Αγίας Μονής.

Παρουσία του Δημάρχου  Ιωαν. Μάτη και υπό την προεδρία του κ Ελευθ. Σίμου, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεώς, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Πλην των ανωτέρω της συνεδριάσεως μετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τάχας, Στόφας, Πανάγος, Νταβάρας, Μουχτάρης, Κατσίκης, Κωνσταντινίδης, Κατσάρος, Καλογερομήτρος, Λάμπρου, Κώτσιος.

Προ της ημερησίας διατάξεως το Δημ. Συμβούλιο ανακάλεσε την απόφαση παραχωρήσεως του οικοπέδου παρά το Κουρσούμ Τζαμί διά την ανέγερση διδακτηρίου του Γυμνασίου Θηλέων, ενέκρινε την επί δίμηνο πρόσληψη ενός υπομηχανικού και την διάθεση πιστώσεως 20.000 δρχ. διά την διοργάνωση του εορτασμού επί τη 80ετηρίδι από της απελευθερώσεως της Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια εισήρθε εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και έλαβε τας ακολούθους αποφάσεις.

Ενέκρινε την έκθεση του κ. Δημάρχου επί της δραστηριότητος του 1961. Ενέκρινε την μετάβαση εις Αθήνας του κ. Δημάρχου διά την προ ώ9·ησιν ζητημάτων του Δήμου. Καθόρισε τα του τρόπου βοσκής ζώων εις το ζευγαρολίβαδο Καρύων.

Ακολούθως διεξήχθη μακρά και οξεία συζήτησις επί του θέματος εάν πρέπει κάτοικοι της Aγ. Μονής να λάβουν νερό εις τας οικίας των εκ του εκεί αρτεσιανού ή όχι. Σχετικώς είχαν υποβληθεί αιτήσεις υπό των Θωμ. Τσαματσούλη και Μορόζη.

Δήμαρχος: Το νερό του αρτεσιανού της Ay. Μονής δεν επαρκή διά να κάνουν παροχέτευση όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Μονής, διά τούτο και εισηγούμαι να μη πάρουν.

Κατσίκης: Προτείνω να σχηματιστεί τριμελής επιτροπή εκ συμβούλων και εξετάσει το ζήτημα. Προκειμένου να λείψει το νερό από το αρτεσιανό, να μη πάρει κανείς εις την οικία του.

Μουχτάρης: Διά δύο λόγους δεν έπρεπε το θέμα να έλθει προς συζήτησιν εις το Συμβούλιο. Πρώτον διότι λάβαμε γενική απόφαση να δίδουμε νερό εις όσους ζητούν και δεύτερον διότι ο κ. Δήμαρχος υπεσχέθη ότι όλοι οι κάτοικοι της Αγ. Μονής θα λάβουν νερό. Εξετέθησαν συνεπώς και ο κ. Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αγίας Μονής. Είναι αστείο πράγμα το ότι η υπόθεση εδημιουργήθη διότι ένας δημότης της Αγ. Μονής είπε εις τους ενδιαφερομένους ότι «θα με τρυπήσετε την μύτη αν πάρετε νερό» ή ακόμη διότι οι ενδιαφερόμενοι είναι άνθρωποι του Θεοδοσόπουλου ή του Μουχτάρη.

Καλογερομήτρος: Ν’ ανοίξουμε και άλλο αρτεσιανό.

Δήμαρχος: Δεν εξυπηρετεί, σε τίποτε.

Κατσίκης: Δεν υποστηρίζω να μη πάρουν στα σπίτια νερό αλλά να μη μείνουν έξω χωρίς νερό, ιδίως τον Αύγουστο.

Στόφας: Έχουμε χορηγήσει άδειας υδροληψίας από αρτεσιανά με λιγότερο νερό, όπως στα Αραπάτικα και δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν πρέπει να χορηγήσομε και στην Αγία Μονή που το νερό είναι πολύ.

Κωνσταντινίδης: Είναι εντροπή το Δ.Σ. να επανέρχεται επί του θέματος της υδροληψίας. Φρονώ πάντως ότι δεν μπορούμε ν’ αρνηθούμε την παροχή ύδατος εις τους ανθρώπους αυτούς.

Κώτσιος: Εάν σταματήσει το νερό απ’ το αρτεσιανό θα το κόψουμε από τα σπίτια

Σίμος: Φρονώ κι’ εγώ ότι πρέπει να δώσουμε νερό.

Νταβάρας: Η συζήτησις είναι άσκοπος διότι το νερό επαρκεί.

Τελικώς απεφασίσθη η παροχή ύδατος εις πάντα αιτούντα διά ψήφων 10. Μόνον ο κ. Κατσίκης ηρνήθη ψήφο.

Προ της συζητήσεως εις το Συμβούλιο παρουσιάσθηκε επιτροπή εκ κατοίκων της Αγίας Μονής, η οποία ζήτησε να μη δοθεί εις ουδένα νερό.

Ακολούθως το Συμβούλιο καθόρισε ειδικό χρυσούν και αργυρούν μετάλλιο της πόλεως απεικονίζον προτομή του Ασκληπιού τα οποία θα απονέμονται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ εις τους προσενεγκόντας εξαιρετικές υπηρεσίας εις την πόλη και τους διακεκριμένους επισκέπτες της πόλεως. Και αποφάσισε όπως τοιούτον χρυσούν μετάλλιο δοθεί εις την κ. Πόπη Λ. Καστρακίδου.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης