Δήμος Τρικκαίων

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους καταλόγους 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

19 Μαΐου 2017
Ενημέρωση ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή τους στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 19/5/2017

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.19602/2-5-2017 πρόσκλησης του Δήμου Τρικκαίων, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων λήγουν τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

Διευκρινίζουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή τους (μέσω email) γίνεται δεκτή έως τις 22-5-2017 και ώρα 23:59. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου θα γίνει δεκτή με βάση την ημερομηνία αποστολής τους (22-5-2017).