Δήμος Τρικκαίων

Καλώς ήλθατε Μεγαλειότατε!!

3 Απριλίου 2020

Έρχεται σήμερον την 12.30 μ. εις την πόλιν μας η Α.Μ. ο Βασιλεύς διά την απονομήν βιβλιαρίων προικοδοτήσεως

 Πως ορίσθησαν τα της υποδοχής. —Η τελετή της απονομής των βιβλιαρίων. — Γεύμα εις την Λέσχην ‘Αξιωματικών. — Διανυκτέρευσις. — Αναχώρησις την 8.30 π.μ. της αύριον δια Λάρισα

Προερχόμενος εκ Καρδίτσης αφικνείται σήμερον Κυριακή και ώρα 12.30 μεσημβρινή εις την πόλιν μας η Α.Μ. ο Βασιλεύς συνοδευόμενος και υπό της Α.Υ. της Πριγκίπισσας Ειρήνης διά την απονομήν βιβλιαρίων προικοδοτήσεως εις απόρους κορασίδας.

Τον Βασιλέα θ’ αναμείνουν εις τα όρια του νομού εις γέφυραν Αγναντερού ο Σεβασμιότατος ο κ. Νομάρχης, οι ευρισκόμενοι ενταύθα βουλευταί και ο Διοικητής Χωροφυλακής.

Στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού — Καρδίτσης θα στηθεί αψίς, όπου θα γίνει η επίσημος υποδοχή του Άνακτος και θα τον αναμένουν ο δήμαρχος κ. Παλλαντζάς, όστις θα τον προσφωνήσει, ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και οι κ.κ. Πρωτοδίκαι, ο εισαγγελεύς κ. Καταπόδης ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, οι ανώτατοι αξιωματικοί οι κ.κ. προϊστάμενοι των δημοσίων Υπηρεσιών μετά του προσωπικού αυτών, οι κ.κ. νομαρχιακοί σύμβουλοι, ο κ. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τα μέλη της ερανικής Επιτροπής Προικοδοτήσεως και σύμπας ο λαός.

Μετά την αψίδα θα είναι παρατεταγμένη η στρατιωτική Μουσική και στρατιωτικό τμήμα. Κατά την επιθεώρηση υπό του Ανακτος του στρατιωτικού τμήματος θα ακλουθούν τούτον μόνον ο αντιστράτηγος διοικητής του Α’ Σ.Σ κ. Βλάσσης και οι υπασπισταί του Βασιλέως.

Την 12.45 θα γίνει η τελετή απονομής υπό του Άνακτος των βιβλιαρίων προικοδοτήσεως εις τον χώρο της πλατείας ’Αμερικανών εάν ο καιρός επιτρέψει, ή εις το «ΠΑΛΛΑΣ» εις περίπτωσιν κακοκαιρίας. Τελετάρχης ώρίσθη ο κ. Ί. Τζαμαλουκας.

ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ

Την 2 μμ. ο Βασιλεύς θ’ αναχωρήσει διά Καλαμπάκα, όπου θα τον υποδεχτούν ο Δήμαρχος, ο κλήρος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών μετά του προσωπικού αυτών, τα μέλη της Ερανικής Επιτροπής και ο λαός της πόλεως και χωρίων Καλαμπάκας.

Η απονομή των βιβλιαρίων θα γίνει εις την κεντρική Πλατεία καιρού επιτρέποντος, ή εις το Α’ Δημοτικό Σχολείο εις περίπτωσιν κακοκαιρίας.

Εις Καλαμπάκα ο Βασιλεύς θ’ απονείμει και διπλώματα εις τους αποφοιτώντας μαθητές των τεχνικών σχολών του Βασιλικού Ιδρύματος.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΙΣ

Επανερχόμενος εκ Καλαμπάκας ενταύθα ο Βασιλεύς θα παρακαθίσει μετά της Πριγκίπισσας Ειρήνης εις γεύμα εις την Στρατιωτική Λέσχη Φρουράς Τρικάλων και θα διανυκτερεύσει εις διαμέρισμα του ενταύθα υποκαταστήματος της ΑΤΕ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ

Την 8.30 π.μ. της αύριον Δευτέρας ο Βασιλεύς θα αναχωρήσει διά Λάρισα με προπομπή υπό των αρχών και του λαού έμπροσθεν της ΑΤΕ.


Ενθουσιωδέστατα υπεδέχθησαν τον Βασιλέα οι συμπολίται και οι κάτοικοι της περιφερείας μας εις την πόλιν μας και την γείτονα Καλαμπάκαν

Ο Βασιλεύς και η Πριγκίπισσα Ειρήνη έτυχον θερμοτάτων εκδηλώσεων του λαού. – Η απονομή βιβλιαρίων προικοδοτήσεως εις άπορους κορασίδας. – Επίσκεψις εις Μετέωρα. – Διανυκτέρευσις ενταύθα. – Φωταγώγησις και Λαμπαδηφορία. – Ποίοι τον συνόδευον. – Τα μέτρα τάξεως. – Ανεχώρησε χθες διά Λάρισαν

Ενθουσιωδεστάτη υποδοχή επεφύλαξαν προχθές Κυριακή εις την Α.Μ. τον Βασιλέα, και την Α.Υ. Πριγκίπισσα Ειρήνη οι συμπολίτες και οι κάτοικοι των χωρίων της περιφερείας. Καθ’ όλη την διαδρομή από Καρδίτσης μέχρι της πόλεώς μας και μέχρι Καλαμπάκας τα πάντα έπλεον εις το γαλανόλευκο και προσέλαβαν την πλέον εορταστική και χαρμόσυνη όψιν. Κατά εκατοντάδας οι κάτοικοι των χωρίων ανέμεναν εις την οδό και ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν και κατά χιλιάδας οι συμπολίτες κατέκλυσαν τας οδούς της πόλεως διά να τους υποδεχτούν.

Προερχόμενοι εκ Καρδίτσης ο Βασιλεύς, η πριγκίπισσα Ειρήνη και ο συνοδεύων αυτούς πρίγκηψ της Έσσης την 12.30 μεσημβρινή έφτασαν εις γέφυρα Αγναντερού, όπου τούτους υπεδέχθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ημών κ. Δωρόθεος, ο Νομάρχης κ. Σταυρόπουλος και οι βουλευταί μας κ.κ. Γιαννούσης, Κατσιάμπας και Χατζηγάκης.

Κατά την διαδρομή μέχρι της πόλεώς μας υπεδέχθησαν τον Άνακτα οι μαθηταί και μαθήτριαι μετά των διδασκάλων και οι κάτοικοι των χωρίων Γλίνους, Λόγγου, Αγίας Κυριακής, Μεγάλων Καλυβίων, Καρυών, Ριζαριού κλπ.

Εντός της πόλεως και καθ’ όλη τη διαδρομή της οδού Καρδίτσης, Ασκληπιού και μέχρι της κεντρικής πλατείας ο Βασιλεύς και η Πριγκίπισσα επευφημούντο και εχειροκροτούντο ενθουσιωδώς.

Παρά την Αγροτική Τράπεζα όπου είχε στηθεό αψίς υπεδέχθησαν τον Βασιλέα ο δήμαρχος κ. Παλλαντζάς, όστις προσφώνησε τούτον, ευχηθείς το «καλώς ήλθε» στην πόλη μας, ο Πρόεδρος και τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Εισαγγελεύς, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, οι ανώτατοι αξιωματικοί, οι Προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών, οι Νομαρχιακοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τα μέλη της Επιτροπής Προικοδοτήσεως και πλήθος συμπολιτών αμφοτέρων των φύλων.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μεγαλειότατε

Η πόλις των Τρικάλων με ιδιαιτέρα χαρά και έξαιρετικήν ευχαρίστησιν υποδέχεται την ημετέραν Μεγαλειότητα.

Διά δευτέραν φοράν πάλιν εντός ενός έτους Σας επαναβλέπομεν να είστε ακαταπόνητος εις το υπέροχον και κοινωνικότατον αυτό έργον της προικοδοτήσεως των απόρων κορασίδων του Νομού μας.

Αι Μητέρες των απόρων ευεργετουμένων κορασίδων δι’ εμού εκφράζουν την απέραντον ευγνωμοσύνην και άπειρον ευχαρίστησιν διά το όντως Θεάρεστον και χριστιανικώτατον αυτό έργον, το οποίον ενεπνεύσθητε και ακούραστος πάντοτε εκτελείτε.

Ολόκληρος η πόλις των Τρικάλων και οι συνδημόται δι’ εμού Σας ευχόμεθα το καλώς ήλθατε»

Ακολούθως ο Βασιλεύς συνοδευόμενος υπό του διοικητού του Σώματος αντιστρατήγου κ. Βλάσση επιθεώρησε το στρατιωτικόν τμήμα αποδόσεως τιμών, η δε Μουσική ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Κατά μήκος της οδού Ασκληπιού και μέχρι της κεντρικής πλατείας είχον παραταχθεί οι μαθηταί και μαθήτριαι των σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Εν συνεχεία εις τον χώρον της πλατείας Αμερικανών, όπου κατευθύνθηκε ο Βασιλεύς, τον υπεδέχθησαν άλλα πλήθη συμπολιτών και οι γονείς των κορασίδων αι οποίαι θα επροικοδοτούντο. Εκεί προσφώνησε ενθουσιωδώς τον Άνακτα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Δωρόθεος εξάρας και το κοινωνικό αυτού έργον και ευχηθείς όπως ο Πανάγαθος χαρίζει εις αυτόν υγείαν επ’ αγαθώ του Έθνους.

Ακολούθως παρουσία του Σεβασμιοτάτου, του κ. Νομάρχου, των κ. κ. Βουλευτών κλπ. ο Βασιλεύς απένειμε τα βιβλιάρια προικοδοτήσεως.

ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ

Την 2 μ.μ. ο Βασιλεύς μετά της ακολουθίας του και των ως άνω επισήμων της πόλεως μας ανέχωρησε διά Καλαμπάκαν, γενόμενος καθ’ όλον το μήκος της διαδρομής ενθουσιωδέστατα δεκτός από τους κατοίκους και την μαθητιώσαν νεολαίαν των χωρίων.

Υπεδέχθησαν τούτον κατά την διαδρομή οι κάτοικοι και μαθηταί των χωρίων Αγίων Αποστόλων, Μεγ. Κεφαλοβρύσου, Σωτήρας, Ράξης, εις δε παρά τους Αγίους Θεοδώρους όπου είχε στηθεί αψίς υπεδέχθησαν αυτόν οι κάτοικοι και μαθηταί μετά των δημοδιδασκάλων των χωρίων Βασιλικής, Θεοπέτρας, Περιστέρας, Σαρακίνας, Διαλεχτού κλπ. χωρίων.

Εντός της Καλαμπάκας αι οδοί έπλεον εις το γαλανόλευκον και είχον κατακλυσθή από χιλιάδας κατοίκους, ως και τοιούτους των πέριξ χωρίων.

Υπεδέχθησαν τον Βασιλέα και την Πριγκίπισσα ο δήμαρχος κ. Μπαντέκας, ο κλήρος, ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο διευθυντής των τεχνικών σχολών των κεντρικών υπηρεσιών του Βασιλικού Ιδρύματος κ. Μεσηνόπουλος, ο διευθυντής της ΑΤΕ κ. Τσουρέκης, οι προϊστάμενοι των δημοσίων υπηρεσιών μετά του προσωπικού των, τα μέλη της Επιτροπής Προικοδοτήσεως, οι Ανάπηροι ενώ η μαθητιώσα νεολαία παρατεταμένη κατά μήκος της κεντρικής οδού ένωνε τας ζητωκραυγές με τας ενθουσιώδεις τοιαύτες του πλήθους. Εις τον Άνακτα προσέφερε ανθοδέσμη ο μικρός Γιώργος Άγ. Τσουρέκης και μαθήτριαι του δημοτικού σχολείου, ενώ μαθήτριαι του Γυμνασίου έριπταν εις την Βασιλικήν συνοδεία άνθη.

Ο Βασιλεύς επιθεώρησε το παρατεταγμένο στρατιωτικό τμήμα, η δε μουσική ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Εις τον χώρον της απονομής των βιβλιαρίων προσφώνησε τον Βασιλέα ο Σεβασμιότατος και εν συνεχεία παρισταμένων και των κ.κ. Νομάρχου, βουλευτών Χατζηγάκη και Γιαννούση και λοιπών ήρχισεν η απονομή των βιβλιαρίων προικοδοτήσεως.

Εν συνεχεία ο Βασιλεύς απένειμε διπλώματα εις μαθητάς των τεχνικών σχολών του Βασιλικού Ιδρύματος.

Προ της απονομής ο κ. Τσουρέκης προσφωνών, τον Μεγαλειότατον ετόνισεν ότι οι μαθηταί των τεχνικών σχολών του Ιδρύματος θα τον ευγνωμονούν διότι επανερχόμενοι εις τα χωρία των θα φανούν χρήσιμοι εις αυτά και θα βοηθήσουν εις την ανασυγκρότησίν των, θα διατηρούν δε εσαεί την ανάμνησιν των εθνικών παραδόσεων και θ’ ατενίζουν με εμπιστοσύνη το μέλλον.

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Ακολούθως ο Βασιλεύς μετά της ακολουθίας του ανεχώρησε διά τα Μετέωρα, όπου παρέμεινε επί ώραν και πλέον, επιστρέψας εις την πόλιν μας αργά την εσπέραν κατευθυνθείς εις το οίκημα της Αροτικής Τραπέζης, όπου και διανυκτέρευσε.

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ

Καθ’ όλην την νύχτα της Κυριακής η πόλις μας είχε φωταγωγηθεί και προς τιμήν του Άνακτος την 7 μ.μ. έλαβε χώραν λαμπαδηφορία υπό της μαθητιώσης νεολαίας.

ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝ

Τον Βασιλέα συνόδευαν εκτός της ακολουθίας του και ο αρχηγός Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης, ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής Θεσσαλίας κ. Κάρλος, ο υπασπιστής αντισυνταγματάρχης κ. Ι. Κουρμπανάς, ο διευθυντής ασφαλείας υψηλών Προσώπων συνταγματάρχης κ. Ρέτσιος, ο ταγματάρχης κ. Τασιόπουλος κλπ.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ

Χάρις εις τα μέτρα τάξεως και ασφαλείας, τα οποία ελήφθησαν εις την περιφέρεια μας υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής με προσωπική επίβλεψιν του διοικητού κ. Αντωνίου και των διοικητών των υποδιοικήσεων Τρικάλων και Καλαμπάκας κ.κ. Παπαδοπούλου και Σιμεωνίδου, ως και των διοικητών των ενταύθα αστυνομικών τμημάτων κ.κ. Σκαμπαρδώνη, Παρασκευοπούλου και Ραπτοδήμου και των αξιωματικών, και του τελετάρχου κ. Τζαμαλούκα, ουδεμία αταξία παρετηρήθη.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ

Χθες την πρωίαν και ώραν 8.30 ο Βασιλεύς προπεμφθείς εις τον χώρον προ της ΑΤΕ υπό του Σεβασμιότατου, του κ. Νομάρχου, του αντιστράτηγου διοικητού του Σώματος κ. Βλάσση, των αρχών της πόλεως και πλήθους συμπολιτών ανεχώρησε διά Λάρισα.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης