Δήμος Τρικκαίων

"Μελετάται η κατάργησις της γραμμής Βελεστίνου - Καλαμπάκας"

20 Ιανουαρίου 2017
Διαβάζοντας τις τελευταίες μέρες μια ανακοίνωση του «Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων» για τα λίγα δρομολόγια που υπάρχουν σήμερα, τη μη ηλεκτροκίνηση της αλλά και τις μέχρι τώρα εξαγγελίες που δεν έχουν υλοποιηθεί, υπήρξε κατά το 1960 μελετώμενη απόφαση της τότε κυβέρνησης για την κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Καλαμπάκας.

Στην εφημερίδα του Βόλου «Ταχυδρόμος» ανεγράφη ότι «μελετάται η κατάργησις της σιδηροδρομικής γραμμής Βελεστίνου-Καλαμπάκας». Σε απάντηση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως προς την εφημερίδα μιλάει ότι η κηβέρνησις δέχεται εισηγήσεις για την κατάργηση της γραμμής, ενώ το Υπουργείο Συγκοινωνιών αναφέρει ότι «το θέμα τούτο ευρίσκεται υπό μελέτην της ειδικής προς τον σκοπόν αυτόν συγκροτηθείσης επιτροπής. Ουδέν το θετικόν υπάρχει. Πάσα δε ανακοίνωσις εν προκειμένω είναι πρόωρος».

Από τις απαντήσεις των υπουργείων «ουδεμία προκύπτει διαβεβαίωσις ότι η σιδηροδρομική γραμμή Βελεστίνου – Καλαμπάκας δεν θα καταργηθή. Τουναντίον βεβαιούται ότι το θέμα απασχολεί πάντοτε την κυβέρνησιν άπαξ τούτο ευρίσκεται υπό μελέτην»…

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Και σε δημοσίευμα η «Ελευθέρα Γνώμη» αναρωτάται: «Εφ’ όσον το υπουργείον Συγκοινωνιών κατά βάσιν αρμόδιον και υπεύθυνον αποφεύγει να προβή εις ανακοίνωσιν περί του αν πρόκειται ή όχι να καταργηθή η γραμμή περιοριζόμενον εις αοριστολογίας, πως οι υφιστάμενοι του υφυπουργείου διευθυνταί των ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους) σπεύδουν εις εφησυχάσεις του διαμαρτυρομένου Θεσσαλικού πληθυσμού γενικώτερον;»

Η μη διαψευσθείσα υπό της κυβερνήσεως πληροφορία προκάλεσε τη δυσφορία και αγανάκτηση τόσο των κατοίκων των Τρικάλων όσο και γενικότερα της Δυτικής Θεσσαλίας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Αποτέλεσμα «του ως άνω αντιλαϊκού μέτρου της Κυβερνήσεως εις βάρος των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας δια του οποίου απειλούνται ύψιστα οικονομικά αυτών συμφέροντα υπήρξεν η κινητοποίησις των οργανώσεων και σωματείων των Θεσσαλικών πόλεων, της Δ. Μακεδονίας, ως και των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων των ως άνω περιοχών και η πραγματοποίησις ευρυτέρων συσκέψεων προς τον σκοπόν λήψεως αποφάσεων προς αντιμετώπισιν της δημιουργηθησομένης καταστάσεως από την κατάργησιν της γραμμής και την μη επέκτασιν αυτής».

Έτσι η πρώτη σύσκεψη πραγματοποίηθηκε τέλη Ιανουαρίου 1960 στην οποία πήραν μέρος οι δήμαρχοι Τρικκαίων Ιωαν. Μάτης, και Καρδίτσας Ιωαν. Τσικρίκης, ο πρόεδρος του ΔΣ Χαρ. Παπαθανασίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Τρικάλων και Καρδίτσας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας κλπ.

Με εξάστηλο άρθρο της στην πρώτη σελίδα η “Ελευθέρα Γνώμη” αναφέρει στον τίτλο της: “Επισημαίνομεν τον κίνδυνον”,

ενώ στο κείμενο της εκτός των άλλων ερωτά: «διατί προεκρίθη η περιοχή μας να πληρώση το μεγαλύτερον τίμημα διά την βελτίωσιν της οικονομικής καταστάσεως των κρατικών σιδηροδρόμων, στερουμένη ενός συγκοινωνιακού μέσου που συντελεί τα μέγιστα εις την οικονομικήν ανάπτυξιν ενός τόπου…».

Και συνεχίζει: «Τίθεται άραγε και εις αυτήν την περίπτωσιν, βάσει κομματικών κριτηρίων, η περιοχή μας εις το περιθώριον του κρατικού ενδιαφέροντος, όπερ απετέλεσε, μέχρι τουλάχιστον, σχεδόν τον κανόνα εις παρόμοια, υψίστης δηλαδή και ζωτικής τοπικής σημασίας ζητήματα;…».

Και καταλήγει: «…φοβούμεθα, καίτοι το απευχόμεθα, ότι θα προκαλέση δυσαρέστους εξελίξεις εκ των κάτω εις βάρος της Κυβερνήσεως…».

Στο παραπάνω σχόλιο η ίδια εφημερίδα αναφέρει οτι: “Δεν θα δεχθώμεν οι δυτικοθεσσαλοί να επανέλθωμεν εις τον πρωτόγονον αραμπάν, έχομεν δικαιώματα να εξυπηρετηθώμεν συγκοινωνιακώς και θα το απαιτήσωμεν με όλα τα νόμιμα μέσα…”

Λίγες ημέρες αργότερα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών εκπροσώπων διαφόρων σωματείων, συλλόγων και οργανώσεων της πόλεως, για το θέμα των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων, κατά την οποία «κατά γενική ομοφωνία κατηρτίσθη επιτροπή εκ των: Δημάρχου, Παπαζήση, Πατουλιώτη, εκπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου και Στεφόπουλου η οποία αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας η οποία θα προβή εις εντόνους παραστάσεις παρά τοις αρμοδίοις υποβάλλουσα και δια ζώσης το αίτημα ολόκληρου του Θεσσαλικού λαού…»