Δήμος Τρικκαίων

Η μελέτη οικοπεδοποίησης της πλατείας Κιτριλάκη

16 Ιανουαρίου 2018
Μελέτη οικοπεδοποιήσεως της πλατείας Κιτριλάκη (πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και ανταλλαγής της με τον χώρο των παλαιών Φυλακών είχε καταστρώσει το υπουργείο Δημοσίων Έργων το 1970 και την απεύθυνε στον Δήμο Τρικκαίων προς έγκριση.

Μελέτη οικοπεδοποιήσεως της πλατείας Κιτριλάκη (πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και ανταλλαγής της με τον χώρο των παλαιών Φυλακών είχε καταστρώσει το υπουργείο Δημοσίων Έργων το 1970 και την απεύθυνε στον Δήμο Τρικκαίων προς έγκριση.

Το έγγραφο προκάλεσε ζωηρές αντιδράσεις εκ μέρους του Δημάρχου Ι. Μάτη για την εν λόγω μελέτη η οποία έγινε ερήμην της πόλης.

Το έγγραφο του υπουργείου έγραφε τα εξής: «Γνωρίζομεν υμίν ότι το Τμήμα Μελετών του υπουργείου Δημοσίων Έργων διά της υπ’ αριθ. 38/70 πράξεώς του, εγνωμοδότησεν υπέρ της εγκρίσεως μελέτης εις την οποίαν προήλθεν κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης «περί εκποιήσεως του χώρου φυλακών Τρικάλων επί τω τέλει της μεταφοράς αυτών»… Παρακαλείται ο Δήμος να υποβάλη εντός της νομίμου προθεσμίας άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά».

 

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: Σ.Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Την επομένη ημέρα πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό κατά το οποίο «άπαντα τα μέλη τούτου αφ’ ενός εξανέστησαν διά την τοιαύτην απίστευτον πρότασιν του υπουργείου Δημοσίων Έργων όπως κεντρική πλατεία της πόλεως Τρικάλων οικοπεδοποιηθή και αφ’ ετέρου διετύπωσαν την πικρίαν διά την έλλειψιν ενδιαφέροντος εκ μέρους του υπουργείου Δημοσίων Έργων προς διαφύλαξιν ή και βελτίωσιν του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Τρικάλων…»

Το Δημοτικό Συμβούλιο παμψηφεί απέρριψε την πρόταση του υπουργείου «καθ’ όσον διά της τροποποιήσεως ταύτης καταστρέφεται ανεπανορθώτως το ρυμοτομικόν σχέδιον της πόλεως των Τρικάλων».

Με την αμέσως επόμενη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα και εκθέσει αρμοδίως την πικρίαν της κοινής γνώμης επί του προκύψαντος θέματος…