Δήμος Τρικκαίων

Νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Τρικκαίων, και σε 36 ή 72 δόσεις

1 Ιουνίου 2023

Μέχρι τέλος Ιουνίου μπορούν οι τρικαλινοί και τρικαλινές να υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών τους στον Δήμο Τρικκαίων με 36 ή 72 δόσεις. Πρόκειται για τον νόμο 5036/23 (άρθρο 90), με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα καταβολής οφειλών προς Δήμους πέραν των υπαρχόντων μέχρι 12 ή 24 ή 48 δόσεων, και σε 36 ή 72 δόσεις. Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων, όπως αυτό δημοσιεύεται από την τράπεζα της Ελλάδος με επιπλέον ποσοστό 0,25 % που φτάνει στο 1,5 % στις 72 δόσεις.

Επίσης, είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων του ν. 4611/19 ή 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/02/2023.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, τονίζει πως «οι συμπολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν τις ωφέλειες του νόμου και μέχρι τέλος του Ιουνίου του 2023 να προβούν στη ρύθμιση και να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους».

Τι προβλέπεται

Στη ρύθμιση εντάσσονται
A. Οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021-01/02/2023
B. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 01/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 01/02/2023 πάγιες ρυθμίσεις δόσεων.

Δόσεις

– 36 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 0,25% (ετήσιο 6,04% συμπεριλαμβανομένου του +0,25%)
– 72 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 1,25% (ετήσιο 7,29% συμπεριλαμβανομένου του +1,25%)

Προϋποθέσεις

– Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021 ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021
– Ο οφειλέτης να έχει καταβάλλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση
– Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος του για τα 5 τελευταία έτη
– Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία
– Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής υποχρεούται να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων
– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30,00 €

Αιτήσεις μέχρι 30/06/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων

Εντάσσονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων των ν. 4611/2019 ή ν. 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 01/02/2023.

Δόσεις

Το πλήθος των δόσεων για την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι ίσο με τις υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης

Το ύψος κάθε δόσης των ανεξόφλητων μετά την επανένταξη δόσεων διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπεται από τον ν. 4987/2022 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και ν. 4978/2022 Κωδικός Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
Το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Προϋποθέσεις

– Να καταβληθούν 2 δόσεις έως 31/07/2023
– Ο οφειλέτης αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων, υποχρεούται να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση 24 δόσεων
– Ο οφειλέτης αν έχει απολέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν του δίνεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας (καταβάλλοντας 2 δόσεις) και υπό τον όρο ο οφειλέτης να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30/06/2023 και πληροφορίες δίνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135.

Από το γραφείο Τύπου