Δήμος Τρικκαίων

Νέος αντιδήμαρχος στον τομέα Α του Δήμου Τρικκαίων ο Απόστολος Παππάς

5 Ιουλίου 2022

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Επανεκκίνηση Τώρα» του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, είναι ο νέος αντιδήμαρχος τομέα Α του Δήμου Τρικκαίων. Από την 1η Ιουλίου 2022 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ο κ. Παππάς αναλαμβάνει τα καθήκοντα του απελθόντα Βασίλη Κρανιά:
α) Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Από το γραφείο Τύπου