Δήμος Τρικκαίων

Ο ΕΟΤ και το Τουριστικό Ξενοδοχείο που δεν έγινε

14 Μαΐου 2021

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Μετέσχον εκπρόσωποι Οργανώσεων της πόλεως — Μεταξύ των άλλων απεφασίσθη όπως κληθή αύριον εις έκτακτον συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον με θέμα την παραχώρηαιν εις τον ΕOT τμήματος του Φρουρίου διά την ανέγερσιν εκεί του Τουριστικού Ξενοδοχείου.

Χθες και ώρα 7.39 μμ. επραγματοποιήθη εις την Δημαρχία σύσκεψη εκπροσώπων Οργανώσεων της πόλεως υπό την προεδρία του Δημάρχου με αντικείμενο την ανέγερση ενταύθα του τουριστικού ξενοδοχείου.

Στη σύσκεψη μετείχαν εκτός του Δημάρχου και οι κ. κ. Δ. Δάλλας πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου,  Αλ. Καραγιάννης της Λέσχης Τρικάλων,  Άχ. Καρανάσιος του ΕΜΟΤ,  Iωάν. Μάτης του Επιμελητηρίου, Ιωάν. Νακόπουλος εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου, Σωτ. Περγαντής Δικηγορικού Συλλόγου και Ίωάν. Παπαζήσης της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, καθώς και εκπρόσωποι του τοπικού Τύπου.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο δήμαρχος κ. Παλλαντζάς ειπών τα έξης:

Ο αντικειμενικός σκοπός της αποψινής ενταύθα συγκεντρώσεως μας είναι να συσκεφτούμε και ανταλλάξουμε σκέψεις επί σοβαροτάτου ζητήματος και μεγάλου ενδιαφέροντος και υψίστης σημασίας διά την πόλη μας. Διά το θέμα της ανεγέρσεως του Τουριστικού Ξενοδοχείου ενώ κατ’ αρχήν όλοι μας είμεθα πεπεισμένοι ότι θα ανεγείρετο ενταύθα διότι ο κ. Φωκάς ως διευθυντής του Τουρισμού ήλθε εδώ και βεβαίωσε ότι θα ανεγερθεί εδώ. Μετέβημεν μάλιστα αρκετοί επί τόπου εις διαφόρους τοποθεσίας και προεκρίθη κάποια θέσις έξωθεν του Νεκροταφείου προς Καλαμπάκα μετέβη μάλιστα και ο Νομομηχανικός κ Τυρογιάννης δις και τοπογράφησε την τοποθεσία και θεωρήσαμε ως γεγονός τετελεσμένο την ανέγερση του Τουριστικού Ξενοδοχείου και μάλιστα ενθυμούμαι καλώς ότι ο κ. Φωκάς μας βεβαίωσε ότι ήλθε εδώ κατόπιν ρητής εντολής του τότε και νυν προέδρου της κυβερνήσεως κ. Καραμανλή να επιλέξει τον χώρο και την τοποθεσία όπου θα ανεγείρετο το Τουριστικό Ξενοδοχείο. Προ μηνός περίπου είπε ότι θα ανεγείρετο εις το διαμέρισμα του Φρουρίου το οποίον εύρισκαν ως πολύ κατάλληλο. Παρ’ όλα αυτά προ ημερών έδημοσιεύθη τηλεγράφημα των βουλευτών ότι τη ενεργεία των απεφασίσθη οριστικώς η ανέγερση του Ξενοδοχείου εις την Καλαμπάκα. Είναι φυσικό ότι η είδηση αυτή ως βόμβα έπεσε εις τα Τρίκαλα διότι η εδώ ανέγερση του Ξενοδοχείου ποικιλοτρόπως θα ωφέλει την πόλη και εις όλους τους τομείς.

Επειδή μου φαίνεται ότι τα πάντα μεταβάλλονται σας παρακαλώ να εκθέσετε όσοι τυχόν έχετε διαφόρους απόψεις και εντέλει προτείνω να προβώμεν εις δραστήριους ενεργείας και διαμαρτυρίας και να παρακαλέσουμε τους κ. κ. Βουλευτάς να ανακαλέσουν και αναθεωρήσουν τας ενεργείας των και να συσκεφθώμεν πολύ καλά και να αναλογιστούν την ζημία, η οποία θα προσγίνει εις βάρος της πόλεώς μας εάν δεν ανεγερθεί το Ξενοδοχείο εις τα Τρίκαλα.

Προτείνω να καταρτιστεί μια πολυμελής Επιτροπή από διαφόρους ευυπολήπτους συμπολίτες και να μεταβεί στην Αθήνα να ξεσηκώσει κυριολεκτικώς τους δυναμένους να μας βοηθήσουν εις το θέμα του ώστε να γίνει το Τουριστικό ξενοδοχείο στην πόλη μας».

Ο κ. Καρανάσιος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι της πόλεως αντέδρασαν εις την ανέγερση ενταύθα του τουριστικού Ξενοδοχείου και ότι χάρις εις τας εντόνους ενεργείας των Καλαμπακιωτών ελήφθη υπό των αρμοδίων του κέντρου εκ των υστέρων η απόφαση όπως το ξενοδοχείο ανεγερθεί εις Καλαμπάκα.

Ο κ. Παπαζήσης υπεστήριξε ότι το ξενοδοχείο δεν πρόκειται να σταθεί εις Καλαμπάκα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η πόλη μας είναι συγκοινωνιακός κόμβος και ότι το κέντρο των τουριστών, ευρίσκεται ενταύθα καθ’ όσον δεν έρχονται να δουν μόνο τα Μετέωρα, αλλά και το σύγχρονο θαύμα του Μέγδοβα και άλλα αξιοθέατα της περιοχής. Επομένως κατέληξε, μόνον εδώ θα καταστεί βιώσιμο το υπό ανέγερση τουριστικό ξενοδοχείο.

Ο κ. Καρανάσιος τόνισε ότι πράγματι μόνον εις την πόλη μας θα καταστεί βιώσιμο το εν λόγω ξενοδοχείο, διότι κατά τα τελευταία έτη ηυξήθη η τουριστική κίνηση της πόλεως και ότι υπάρχουν δυνατότητες αυτή να διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Εις την Καλαμπάκα δε ενδείκνυται να ανεγερθεί τουριστικό περίπτερο.

Ο κ. Μάτης διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι το ξενοδοχείο θα ανεγερθεί ενταύθα, αν όμως παραχωρηθεί προς τούτο το πρώτο τμήμα του Φρουρίου.

Ο κ. Νακόπουλος πρότεινε όπως, εν ανάγκη διά να μη αντιδράσουν οι ξενοδόχοι της πόλεως, δοθεί εις αυτούς η ευκαιρία να συμμετάσχουν εις την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου.

Ο κ. Περγαντης εζήτησε όπως ληφθεί απόφαση ο κ. Δήμαρχος να διαβιβάσει την παράκληση εις το Δημοτικό Συμβούλιο όπως παραχωρήσει προς τον σκοπό αυτό το Φρούριο, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των συσκεφθέντων.

Τέλος ο κ. Καραγιάννης εζήτησε όπως μη περιοριστούν οι ενέργειες εις την απλή παραχώρηση του φρουρίου αλλά παραλλήλως να κινηθεί και ολόκληρος η πόλη.

Έτσι ομόφωνα αποφασίστηκε όπως 1) κληθεί αύριο σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την παραχώρηση του Φρουρίου στον EOT διά τα περαιτέρω, 2) σταλεί υπό του Δήμου έγγραφο, υπογραφόμενο υπό του κ. Δημάρχου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και υπό εκπροσώπων των Οργανώσεων της πόλεως, προς τους βουλευτάς και την κυβέρνηση όπως το Τουριστικό Ξενοδοχείο ανεγερθεί υπό του EOT ενταύθα, και 3) αποσταλεί εις Αθήνας επιτροπή ίνα εγχειρήσει εις τους αρμοδίους την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και υποστηρίξει διά ζώσης το σκόπιμο της ανεγέρσεως του ξενοδοχείου εις την πόλη μας.


ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΟΤ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΔΙΑ N ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Το θέμα θα συζητηθεί μετά την γνωστοποίηση των σχετικών όρων και θα ληφθεί ως γνώμων το συμφέρον της πόλεώς μας

Χθες και ώρα 8ην μμ. συνήλθε εις έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την παραχώρηση του πρώτου τμήματος του Φρουρίου στον EOT διά την ανέγερση εκεί του Τουριστικού Ξενοδοχείου.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε και τα έξης:

Εκλήθητε απόψε με μοναδικό θέμα να αποφανθείτε σχετικώς με το Τουριστικό Ξενοδοχείο το οποίο πρόκειται να ανεγερθεί στα Τρίκαλα ή στην Καλαμπάκα. Το θέμα σας είναι γνωστόν.

Κατ’ αρχήν είχε αποφασισθεί να ανεγερθεί ενταύθα και μάλιστα επί της οδού Καλαμπάκας και εις απόσταση 300 περίπου μέτρων βορείως του Νεκροταφείου και συγκεκριμένως στο αγρόκτημα Σιμτσή

Διά τον ανωτέρω σκοπό ήλθε ενταύθα ο κ. Φωκάς, όστις κατόπιν επισταμένης έρευνας προέκρινε τον ανωτέρω χώρο αφ’ ου μετ’ εμού, του κ. Νομάρχου, δικηγόρου κ. Περγαντή, Επιθεωρητού Νομομηχανικής Υπηρεσίας κ. Παρασκευά, Νομομηχανικού κ. Τυρογιάννη και άλλων αφ’ ου επεσκέφθημεν διάφορα μέρη και διαφόρους χώρους επαναλαμβάνω προέκρινε τον ανωτέρω χώρο. Πρότειναν τότε διά την Λέσχη των Επιστημόνων διά το πρώην Εθνικόν ήδη Λέσχη Δημοσίων Υπαλλήλων. Τέλος κατέληξαν εις το προαναφερθέν αγρόκτημα Σιμτσή. Εκεί μάλιστα διετάχθη ο Νομομηχανικός Τυρογιάννης και μετέβη δις και το τοπογράφησε. Άρα εθεωρείτο ως γεγονός τετελεσμένο η ανέγερση του Τουριστικού Ξενοδοχείου εις τον ανωτέρω χώρο. Οι Καλαμπακιώτες το διεξεδίκουν για την Καλαμπάκα και ενήργουν δραστηρίως διά τούτο με Επιτροπές εις τας Αθήνας κλπ.

Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι τινός, δηλαδή όλοι μας είμεθα απολύτως πεπεισμένοι και σίγουροι, ότι το Τουριστικό Ξενοδοχείο θα ανεγείρετο εις τα Τρίκαλα και εις την ανωτέρω θέση την οποίαν η πλειονότης των Τρικαλινών την εθεώρει λίαν ακατάλληλο, αλλά παρ’ όλα αυτά την παρεδέχοντο, αρκεί να εγίνετο το Ξενοδοχείο εις τα Τρίκαλα.

Προ 15—20 ημερών δημοσιεύεται εις τοπική εφημερίδα τηλεγράφημα των βουλευτών, ότι τη ενεργεία των ενεκρίθη όπως το Τουριστικό Ξενοδοχείο ανεγερθεί στην Καλαμπάκα αντί των Τρικάλων. Τούτο ως ήτο φυσικό μας έκαμε να ανησυχήσουμε και πολλοί συμπολίτες μας είπαν να ξεσηκωθούμε κυριολεκτικώς διά να πετύχουμε την ανέγερση του Ξενοδοχείου εδώ και όχι στην Καλαμπάκα, διότι θα ζημιωθεί ποικιλοτρόπως η πόλη, εάν το ξενοδοχείο ανεγερθεί στην Καλαμπάκα.

Ευυπόληπτοι Τρικαλινοί συμπολίτες μας κατέχοντες εξέχουσες θέσεις εις τας Αθήνας, μας διεμήνυσαν ότι είναι δυνατόν να μεταπεισθούν οι αρμόδιοι και να ανεγερθεί το Ξενοδοχείο ενταύθα, εάν παρεχωρείτο το πρώτον διαμέρισμα του Φρουρίου προς ανέγερση του Τουριστικού Ξενοδοχείου. Με παρεκάλεσαν μάλιστα να συγκαλέσω τας διαφόρους οργανώσεις της πόλεως, επιστημονικές, επαγγελματικές κλπ, και να γνωρίσουμε τας απόψεις των πράγμα και το όποιον και έπραξα.

Προχθές Τετάρτη συνεκάλεσα μίαν σύσκεψη εις την Δημαρχία διά να ενημερωθούμε και ακούσουμε τας απόψεις των. Πράγματι ομοφώνως όλοι μου συνέστησαν να καλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο και να φέρω υπ’ όψιν του όλα αυτά.

Σας παρακαλώ αφού επισταμένως εξετάσουμε το θέμα, λάβωμεν απόφαση. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η ανέγερση του Ξενοδοχείου εις την πόλη μας ποικιλοτρόπως και εις όλους τους τομείς θα βοηθήσει την πόλη. Θέτω υπ’ όψιν σας τα ανωτέρω. Σας παρακαλώ, όπως μετά μεγάλης προσοχής και περισκέψεως αποφανθείτε και αποφασίσετε επί της προκειμένης υποθέσεως. Διότι πρέπει να ομολογήσουμε, ότι καλή ή κακή τυχόν λύση θα μας περιβάλει με ιστορικής σημασίας ηθικές ευθύνες.

Εν συνεχεία μίλησε ο Κ. Αδαμάκος ο οποίος είπε τα έξης: Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το πρώτο διαμέρισμα του Φρουρίου, το οποίον παρεχωρήθη εις τον Δήμον, προορίζεται ίνα αποτελέσει πνεύμονα της πόλεως. Κατ’ αρχήν συμφωνώ εις την παραχώρηση του, πλην όμως αυτή να γίνει υπό ορισμένους όρους συμφέροντας για τον Δήμο και προπάντων το κοινό της πόλεως, το οποίον και δικαιούται να το απολαύσει ως ψυχαγωγικό κέντρο.

Ο κ. Παλπάνας δεν συμφωνεί εις την παραχώρησή του Φρουρίου εις τον EOT, διότι τούτο είναι ο πνεύμων της πόλεως και ανήκει εις το κοινό.

Ο κ. Παπαζήσης συμφωνεί κατ’ αρχήν εις την παραχώρηση καθ’ όσον ούτω θα καταστεί το Φρούριο κέντρο — στολίδι πανθεσσαλικό. Έχει την γνώμη να δοθεί ομοφώνως εις τον EOT, με ορισμένους όμως όρους συμφέροντος εις τον Δήμο. Διότι, συνεχίζει, το Φρούριο, εις την κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα, αποτελεί κίνδυνο διά τους περίοικους. Χαρακτηρίζει δε την περίσταση ως μοναδική, δι’ ο τελικώς προτείνει να παραχωρηθεί υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ο κ. Τελειώνης συμφωνεί να παραχωρηθεί διά να μη στερηθεί η πόλις ενός ωραίου και μεγάλου έργου, το οποίον θα είναι από τα καλύτερα, αν όχι το πρώτο, ολοκλήρου της χώρας.

Ο κ. Μουχτάρης θεωρεί την διατυπωθείσα εμμέσως υπό των αρμοδίων πρόταση περί της παραχωρήσεως, ως ευκαιρία και συμφωνεί. Εκφράζει δε την γνώμη ότι οι ξενοδόχοι της πόλεως δεν πρόκειται να ζημιώσουν από την ανέγερση ενταύθα του τουριστικού ξενοδοχείου, διότι οι τιμές τούτου, θα είναι πολύ υψηλαί και επομένως δεν θα υπάρξει συναγωνισμός. Χαρακτηρίζει δε την συνήθεια της αρνήσεως ως ασύμφορο διά την πόλη την οποίαν πολλάκις κατά το παρελθόν έβλαψε παντοιοτρόπως. Τελικώς προτείνει την παραχώρηση με την προϋπόθεση όμως ότι οι σχετικοί όροι θα είναι συμφέροντες διά τον Δήμο και την πόλη γενικότερα.

Ο κ. Καταφυγιώτης λέγει μεταξύ των άλλων ότι όλα τα τουριστικά ξενοδοχεία ανεγείρονται εκτός των πόλεων δι’ ειδικούς λόγους και ότι ο ΕΟΤ, εις την περίπτωσιν που του παραχωρηθεί το Φρούριο, θα ανεγείρει εκεί μόνον ξενοδοχείο ύπνου. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας εις τον ίδιον χώρο και κέντρου ψυχαγωγίας διά το ευρύτερο κοινό. Δι’ ο και αντιτάσσεται εις την παραχώρηση, από την οποίαν, εκφράζει την γνώμη, ότι θα προκύψει μεγίστη ζημία διά τον Δήμο και την πόλη.

Ο κ. Βαβύλης χαρακτηρίζει ως σφάλματα τας διαφόρους δωρεάς εις τας οποίας προέβη, κατ’ επανάληψη, ο Δήμος και ως σοβαρές παρεκκλίσεις από το πνεύμα της διατάξεως του ΔΚΚ και επί πλέον ως εκτός της ουσιαστικής αποστολής του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί του θέματος προτείνει, όπως το Τουριστικό ξενοδοχείο ανεγερθεί σε θέση εκτός του Φρουρίου, και άνωθεν των Κουτσομυλίων ή εις το οικόπεδο Γιαννουσοπούλου εντός πόλεως. Συνεπώς δεν συμφωνεί στην παραχώρηση.

Ο κ. Κανταρτζης εκφράζει κατ’ αρχήν το παράπονο προς τον κ. Δήμαρχο, διότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως επί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεχίζων δε λέγει, ότι επήλθε σύγχυση καθ’ όσον το υπό συζήτηση θέμα περιορίζεται εις την ανέγερση εις το Φρούριο ή αλλαχού μόνο Τουριστικού Ξενοδοχείου και όχι και κέντρου ψυχαγωγίας, το οποίον επιβάλλεται να γίνει εις το Φρούριο διά το γενικότερο καλό της πόλεως. Τελικώς δεν εγκρίνει την παραχώρηση και αποχωρεί της συνεδριάσεως προ της λήψεως αποφάσεως.

Ο κ. Χριστάκος, πρόεδρος του Δ.Σ., αναφέρεται εις την ομόφωνο πρόταση των εκπροσώπων της πόλεως περί παραχωρήσεως του Φρουρίου, την οποίαν χαρακτηρίζει αψυχολόγητη, διότι δεν εξητάσθη με προσοχή, κατά πόσον τούτο συμφέρει εις τον Δήμον και την πόλη. Προτείνει δε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και ληφθεί η σχετική απόφαση μετά την επιστροφή εξ Αθηνών της επιτροπής, η οποία πρόκειται να αποσταλεί, και αφού συζητηθούν οι προσκομισθησόμενοι υπ’ αυτής σχετικοί όροι.

Μεθ’ ο ομοφώνως και περί ώρα 9.15 μμ. εγκρίνεται η αναβολή της λήψεως αποφάσεως προκειμένου να υποβληθούν οι όροι του EOT βάσει των οποίων θα συζητηθεί αν συμφέρει ή όχι η παραχώρηση του Φρουρίου.

Σημειωτέον ότι προ της λήψεως της ανωτέρω αποφάσεως απεχώρησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βαβύλης και Δουλόπουλος.

Για το θέμα η κ. Μαρούλα Κλιάφα αναφέρει στο βιβλίο της «Τα του Δήμου εν δήμω, Το χρονικό του Δήμου Τρικκαίων 1883-1959». «Ένα θέμα που θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το καλοκαίρι του 1958, θα είναι η πρόθεση του EOT να ανεγείρει στον νομό Τρικάλων μεγάλη τουριστική μονάδα. Στις 2 Ιουλίου, σε σύσκεψη παραγόντων της πόλης, εκφράστηκε η ευχή όπως ο Δήμος παραχωρήσει στον EOT το πρώτο διάζωμα του Φρουρίου. Το Δ.Σ. —κατά την έκτακτη σύσκεψη που θα ακολουθήσει— θα επιφυλαχθεί να λάβει κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαμπάκας θα σπεύσει να προσφέρει δωρεάν στον EOT οικόπεδο, εξασφαλίζοντας έτσι το προβάδισμα».

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης