Δήμος Τρικκαίων

Οι αυξήσεις για τα τέλη απορριμμάτων το 1957

5 Μαρτίου 2021

Το 1957 με μια απόφαση της τότε δημοτικής αρχής για αύξηση των τελών απορριμμάτων κατά 50%, της ύδρευσης κατά 100% και του ηλεκτροφωτισμού κατά 400% με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες διαμαρτυρίες από όλους τους φορείς της πόλης.

Στις 3 Μαΐου του 1957 σε σχόλιο της η “Ελευθέρα Γνώμη” έγραφε:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ

Εις τους δημότας εκοινοποιήθη υπό του Δήμου ειδοποίηση διά το επιβληθέν κατά την οικονομική χρήση 1957 τέλος απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού και υδρεύσεως. Και όλοι των είναι κατηγανακτισμένοι διότι καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται ούτε από την οικονομική των κατάσταση, ούτε την νέκρωση της αγοράς, ούτε από την τελευταία σεισμοπάθεια. Αναφέρουμε την περίπτωσιν ενός καταστηματάρχη όχι εις κεντρική θέση, ο οποίος ενώ διά το διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1956 πλήρωσε τέλη διά την αυτήν ως άνω αιτία 198.50, ήδη δι’ ολόκληρο το 1957 καλείται να πληρώσει 2.635!! δραχμές. Η υπερβολική αυτή αύξηση των ως άνω, έστω και αν είναι σύμφωνος με τα οικεία άρθρα του σχετικού Β.Δ. έχει αναστατώσει τους δημότες της πόλεως και ειδικότερο τους καταστηματάρχες, οι όποιοι αντιμετωπίζουν την χειροτέραν οικονομική κρίσιν. Η σημερινή δημοτική Αρχή γνωρίζει καλώς την κατάσταση αυτή και είναι απορίας άξιον πως έλαβε την απόφαση αυξήσεως των τελών εις τόσον υπερβολικό ποσοστό. Την δημιουργηθείσα δυσφορία και αγανάκτηση ας σπεύσει να διασκεδάσει διά νεωτέρας αποφάσεως και εντός των πλαισίων της οικονομικής καταστάσεως των δημοτών.

 

Για να επανέλθει μετά τρεις μέρες

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλεως μας είναι άξιος παντός επαίνου, δ ότι ευθύς ως πληροφορήθηκε ότι ο Δήμος παρά την οικονομική κρίση επέβαλε τόσο υπερβολικό τέλος απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού, διαμαρτυρήθηκε προς τον κ. Νομάρχη και γνώρισε και εις τον Δήμο ότι υποχρέωση έχει το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αναθεωρήσει την ληφθείσα απόφαση προτού φθάσουν οι ενδιαφερόμενοι έμποροι κλπ. και εις το κλείσιμο των καταστημάτων ακόμη. Ενώ όμως ο Εμπορικός Σύλλογος κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή και διερμήνευσε το γενικό αίτημα των εμπόρων περί αναθεωρήσεως της γνωστής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι πλήττονται από την υπερβολική αυτή φορολογία του Δήμου ρωτούν γιατί σε παρόμοιες ενέργειες δεν προήλθαν ευθύς αμέσως και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, της οποίας τα μέλη ευρίσκονται εις χειροτέραν κατάσταση από τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου; Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία όταν διά τόσα άλλα ζητήματα κινείται να μην ενδιαφερθεί και κινηθεί και για το σοβαρότερο, όπως είναι το τέλος απορριμμάτων υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού;

 

 

ΕΝΤΟΝΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η σημερινή έκτακτος συνέλευσις του Εμπορικού Συλλόγου — Διαμαρτυρία αυτού, Ομοσπονδίας, Καφεπωλών κλπ.

Το ζήτημα της υπερβολικής αυξήσεως του τέλους απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού εξακολουθεί ν’ απασχολεί ζωηρώς τους έμπορους, επαγγελματίες, βιοτέχνες και ,όλους τους συμπολίτες. Διότι η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται, όσα επιχειρήματα και αν θελήσουν ή θέλουν να παρουσιάσουν οι υπέρ ιός αυξήσεως ταχθέντες δημοτικοί σύμβουλοι, και διότι η ανεργία, η νέκρωση της αγοράς, η σεισμοπάθεια είναι υπέρ του αιτήματος των φορολογουμένων ν’ αναθεωρηθεί η ληφθείσα απόφαση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διά τον σκοπό αυτό επεσκέφθησαν χθες τον Δήμαρχο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθ. Σαράφης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παπαζήσης και εκπρόσωποι άλλων σωματείων και διαμαρτυρήθηκαν για το υπερβολικό τέλος των απορριμμάτων κ.λπ. και παρεκάλεσαν όπως αναθεωρηθεί η ληφθείσα απόφαση και μειωθεί το τέλος τούτο εις επίπεδα δικαιολογούμενα από την οικονομική κρίση, σεισμοπάθεια και ανεργία.

 

Στον Δήμαρχο υπέβαλε επίσης έντονη διαμαρτυρία και η Διοίκηση του Σωματείου Καφεπωλών ζητούσα τη μείωση του τέλους τούτου.

Κατά πληροφορίας μας σήμερον Τετάρτη και ώρα 7.30′ μμ. ο Εμπορικός Σύλλογος κάλεσε τα μέλη αυτού σε έκτακτο γενική συνέλευση ίνα ληφθεί απόφαση διά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος σε περίπτωση κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κατανοήσει την δημιουργηθεισα κατάσταση και δεν προβεί στην αναθεώρηση της αποφάσεως και μειώσει το επιβληθέν τέλος.

Κατά τον αυτόν τρόπο και προς την αυτήν κατεύθυνσιν θα κινηθούν και οι άλλες οργανώσεις.

Εκ του Δήμου πληροφορούμεθα ότι επί του θέματος αυτού θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την εντός των ημερών πραγματοποιηθησομένη συνεδρίαση αυτού.

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ»

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ;

 

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την κατωτέρω επιστολή:

Κύριε Διευθυντά

Αρμόδιος υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου περιήλθε τας οικίας του σολοικισμού εκείθεν των Στρατώνων και επέδωσε βεβαιώνεις φόρου απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού.

Είναι όμως γνωστόν ότι η εν λόγω συνοικία ευρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και οι κάτοικοι αυτής εγκαταλειφθέντες από τον Δήμο ουδέποτε γνώρισαν το ενδιαφέρον του. Πολλάκις στο παρελθόν ζητήσαμε δι’ υπομνημάτων την επέκταση του σχεδίου πόλεως και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού παρά της  ΔΕΗ ή της Ηλεκτρικής. Οι 150 οικογένειες της συνοικίας μας στερούνται της υδρεύσεως και επί πλέον υποχρεώνονται να σκάπτουν λάκκους διά την απόρριψη των σκουπιδιών, διότι μέσα καθαριότητος δεν αποστέλλει ο Δήμος. Παρ’ όλα αυτά όμως ήδη καλούνται να πληρώσουν και τέλος απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού!!! Πως δικαιολογούν οι κ.κ. δημοτικοί Σύμβουλοι και ο κ. Δήμαρχος την ενέργεια των αυτή; Μόνον διά χαράτσι μας ενθυμούνται;                            Ω.

 

ΓΕΝΙΚΗ Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η χθεσινή σύσκεψη των προέδρων των σωματείων της Ομοσπονδίας και η έκτακτη συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου – Εξελέγη πολυμελής επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες – Θα κλείσουν και τα καταστήματα

Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου συνήλθαν χθες την 7.30 μ.μ. οι πρόεδροι των σωματείων των υπαγομένων εις την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και συζήτησαν επί του θέματος του επιβληθέντος υπερβολικού τέλους απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού.

Ο κ. Παπαζήσης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανεφέρθη εις τον σκοπό της συσκέψεως και ανέγνωσε έγγραφο του σωματείου καφεπωλών προς τον Δήμο κοινοποιηθέν και εις την Ομοσπονδία διά του οποίου ζητεί να γίνουν ενέργειες διά την αναθεώρηση της ληφθείσης υπό του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστής αποφάσεως και δηλοί ότι θα αναστείλει τις εργασίες των καφενείων εάν το Δ.Σ. δεν αναθεωρήσει ταύτην.

Ακολούθως ο κ. Παπαζήσης τόνισε ότι πρέπει να γίνει αντίδραση κατά της επιβολής της εν λόγω αυξήσεως του τέλους απορριμμάτων, πρότεινε δε να συσταθεί τριμελής επιτροπή εκ του προέδρου Καφεπωλών, προέδρου Παντοπωλών και προέδρου Ραπτών Σωκρ. Κωστίκα, Απ. Χατζιάρα και Φωτ. Αντωνοπούλου, ήτις σήμερον και ώρα 10η π.μ. θα επισκεφθεί τον Δήμαρχο και πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και αιτήσει την έκτακτο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την αναθεώρηση της αποφάσεως και την επαναφορά του τέλους εις τα περυσινά επίπεδα.

Η επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε εν λευκώ από όλους τους προέδρους των σωματείων.

Επίσης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε και η έκτακτος γενική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου διά το αυτό ζήτημα με συμμετοχή και των προέδρων της Ομοσπονδίας και των σωματείων αυτής.

Ο κ. Άθ. Σαράφης πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου ανεφέρθη κατ’ αρχήν εις ενέργεια του Συλλόγου προς τον Νομάρχη και Δήμαρχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. για την αναθεώρηση της αποφάσεως, και πρότεινε να συσταθεί πολυμελής επιτροπή η όποια να επισκεφτεί την Δημοτική Αρχή και ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. διά την αναθεώρηση της αποφάσεως και προτού εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων, δύο ώρας δε προ της συνεδριάσεως του Συμβουλίου κλείσουν τα καταστήματα και οι καταστηματάρχες ήρεμα συγκεντρωθούν στον περίβολο του Δημαρχείου, εάν δε παρ’ ελπίδα τούτο δεν αναθεωρήσει την απόφαση το κλείσιμο των καταστημάτων να συνεχισθεί και την επομένη.

Ο κ. Παπαζήσης τόνισε ότι συνεδρίαση του Συμβουλίου δεν είναι δυνατόν να κληθεί νωρίτερα από την εσπέρα του Σαββάτου ή Κυριακή.

Ο κ. Αδαμάκος ημείς οι σύμβουλοι οι οποίοι μειοψηφήσαμε εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα θα φθάσομε και μέχρι παραιτήσεως.

Ο κ. Γ. Κατσίκης πρότεινε όπως η συνέλευση επαναληφθεί και κληθούν εις αυτήν να παραστούν και από την Δημοτική Αρχή διά να μας πουν γιατί επέβαλαν την υπερβολικήν αυτήν φορολογία.

Ο κ. Δημ. Καπέτης τόνισε ότι αι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι νόμοι δεν τροποποιούνται εύκολα και απαιτείται προς αυτό μακρά διαδικασία. Ο χρόνος των 20 ήμερών της υποβολής των ενστάσεων θα παρέλθει άπρακτος. Προτείνω —τόνισε— να γίνει διαμαρτυρία και εις την Κυβέρνησιν και να τονισθεί ότι τα επιβληθέντα τέλη είναι υπερβολικά και του λοιπού να σταματήσουν και νομοθετικώς ακόμη να ελαφρυνθούν οι φορολογούμενοι.

Ο κ. Δημ. Μάτης τόνισε ότι το Δ.Σ. καλοπίστως έλαβε την γνωστή ! απόφαση. Πιστεύω —τόνισε —ότι η Δημοτική Αρχή θα παραδεχθεί ότι έσφαλε και χωρίς διαμαρτυρίας θα ανακαλέσει την απόφαση. Η φορολογία αυτή υπήρξε ατυχής υπόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος εξελέγη επιτροπή εκ των κ.κ. Δημ. Ραμμίδη, Γεωρ. Κατσίκη και Άθαν. Σαράφη, ήτις μετά της επιτροπής της συσκέψεως της Ομοσπονδίας θα επισκεφθούν σήμερον την Δημοτική Αρχή.


Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

Αι ληφθείσαι αποφάσεις

Την 8η μ.μ. της χθες εις την αίθουσα του Επιμελητηρίου συνήλθε η Επιτροπή των οργανώσεων διά το τέλος απορριμμάτων και οι πρόεδροι των σωματείων της Ομοσπονδίας.

Μετά μακράν συζήτησιν ΕΠΊ του θέματος αρνήσεως του Δημάρχου και Προέδρου του Δ.Σ. θα συγκαλέσουν εις έκτακτο συνεδρίαση το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίσθηκε.

1) Αποδέχονται την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου εις τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη.

2) Εκφράζουν την λύπην των διά την συμπεριφορά του Δημάρχου προς τα επισκεφθέντα αυτόν μέλη τής Επιτροπής.

3) Θα συνέλθουν πάλι την Κυριακή και ώρα 3 μ.μ. διά τον καθορισμό λεπτομερειών κατά την παρουσία των εις το Δ.Σ. της Τετάρτης και

4) Η επιτροπή θα τελεί εν επιφυλακή και θα ενεργήσει αναλόγως μετά την τυχόν μη ικανοποιητική απόφαση του Δ. Συμβουλίου.


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

Διαμαρτυρία των Επιπλοποιών

Η κατά την προχθεσινή σύσκεψη της Ομοσπονδίας και έκτακτον συνέλευσιν του Εμπορικού Συλλόγου εκλεγείσα πολυμελής επιτροπή εκ των Σαράφη, Δ. Μάτη, Σ Τραγανίτη, Φ. Αντωνοπούλου, Τρικοπούλου. Δ. Ραμμίδη, Άπ. Χατζιάρα, Τρ. Δερπανοπούλου, Δ. Σαμπεθάϊ Σωκ. Κωστίκα και Γ. Κατσίκη επεσκέφθη τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τους οποίους διαμαρτυρήθηκε διά το επιβληθέν υπερβολικό τέλος απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού χωρίς καν να ληφθεί υπ’ όψιν η ανεργία, οικονομική κρίσις και σεισμοπάθεια των επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων και λοιπών συμπολιτών και ζήτησε τελικώς την αναθεώρηση της ληφθείσης αποφάσεως δι’ εκτάκτου συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος τόνισε εις την επιτροπή ότι ο Δήμος προκειμένου να ισοζυγίσει τα έξοδα και έσοδα εις τον τομέα της καθαριότητος και διατηρηθεί αυτή εις ιδεώδες επίπεδο αποφάσισε τον καθορισμό των τελών εις τα διά της αποφάσεως αυτής επίπεδα, συνέστησε δε όπως όσοι θεωρούν εαυτούς αδικηθέντας να υποβάλουν ενστάσεις εντός της νομίμου προθεσμίας.

Τέλος τόσον ο Δήμαρχος, όσον και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υπεσχέθησαν ότι το ζήτημα θα συζητηθεί την προσεχή Τετάρτη, όποτε κληθούν και εκπρόσωποι των οργανώσεων της πόλεως ίνα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις των και εξευρεθεί η δέουσα λύσις.

Εξάλλου το Σωματείο Επιπλοποιών και συναφών επαγγελμάτων Τρικάλων κατόπιν της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου διά της οποίας επεβλήθη το γνωστόν τέλος απορριμμάτων, υδρεύσεως και ηλεκτροφωτισμού διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και χαρακτηρίζει την απόφαση αυτήν άστοχο και αψυχολόγητο και ότι οι απαρτίζοντες το Συμβούλιο ευρίσκονται έξω της πραγματικότητας και δεν συνέλαβαν το δράμα της οικονομικής δυσπραγίας της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξεως της πόλεως.

Ζητεί τέλος την άνευ αναβολής έκτακτο σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και την λήψη αποφάσεως αναθεωρούσης την ισχύουσα να παραμείνει δε η φορολογία αυτή εις σημερινά επίπεδα.

Η κ. Μαρούλα Κλιάφα αναφέρει στο βιβλίο της «Τα του Δήμου εν Δήμω» για το θέμα:

«…Λίγο αργότερα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης θα μονοπωλήσει η απόφαση του Δήμου να αυξήσει τα τέλη απορριμμάτων κατά 50%, της υδρεύσεως κατά 100% και του ηλεκτροφωτισμού κατά 400%. Οι διαμαρτυρίες θα είναι εντονότατες. Οι εκπρόσωποι των πολιτών Σαράφης, Κατσίκης και Χαντζιάρας θα ζητήσουν, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαΐου, την ανάκληση της απόφασης. Υπέρ της ανάκλησης θα ψηφίσουν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, κατά ι και 2 θα αρνηθούν ψήφο. («Αναγέννησις», 16.5.1957) Τις επόμενες ημέρες, συστάθηκε τετραμελής επιτροπή, η οποία, αφού μελέτησε το θέμα, κατάρτισε νέο κανονισμό για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους απορριμμάτων, χωρίζοντας την πόλη σε τέσσερις τομείς, ως προς τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, μειοψηφισάντων των Παλπάνα και Χολέβα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΕΦ. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης