Δήμος Τρικκαίων

Οι προσπάθειες για την ανέγερση του Γυμνασίου Θηλέων και του Β’ Γυμνασίου

18 Νοεμβρίου 2021

Δια την ανέγερσιν του Β’ Γυμνασίου Αρρένων απεφασίσθη η ρευστοποίησις των εις πρωτεύουσαν κληροδοτημάτων των αειμνήστων δωρητών Ιεραρχών

Κρατεί σκέψις όπως τούτο άνεγερθη εις δημοτικόν οικόπεδον παρά το Κουρσούμ Τζαμί με αντάλλαγμα να περιέλθη η κολυμβητική δεξαμενή εις τον Δήμον. — Θεωρείται βεβαία η εξασφάλισις πόρων διά την αποπεράτωσιν της δεξαμενής.

Κατά πληροφορίας μας η συνελθούσα προχθές επιτροπή Κληροδοτημάτων αποφάσισε την ρευστοποίηση των γνωστών εις την πρωτεύουσα ευρισκομένων ακινήτων κληροδοτημάτων των αειμνήστων Ιεραρχών και την διάθεση του ποσού, συμφώνως προς την διαθήκη τούτων, διά την ανέγερση του κτιρίου του Β. Γυμνασίου Αρρένων εις χώρο κείμενο όπισθεν του Διαγόρα και παρά την Κολυμβητική Δεξαμενή, ανήκοντα εις την Επιτροπή Ανεγέρσεως Διδακτηρίων.

Ήδη αναμένεται η σχετική έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών και εν συνεχεία θα γίνουν αι άλλαι ενέργειαι διά την ανέγερση του κτιρίου του γυμνασίου.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας μας συνεχίζονται αι ενέργειαι του Νομάρχου διά την εξασφάλιση πόρων διά την αποπεράτωση της κολυμβητικής δεξαμενής εντός του 1959.

Ο χώρος όπου βρίσκεται η ημιτελής κολυμβητική δεξαμενή ανήκει στην Επιτροπή Ανεγέρσεως Διδακτηρίων, ως και ο παρακείμενος ο προοριζόμενος διά την ανέγερση του γυμνασίου Θηλέων.

Παρά τω κ. Νομάρχη κρατεί σκέψις όπως ο χώρος ούτος δοθεί στον Δήμο, ώστε να τον περιφράξει, τον δενδροφυτεύσει, κατασκευάσει περίπτερο, και σε συνδυασμό και με την κολυμβητική δεξαμενή τον καταστήσει μίαν θαυμασίαν πλαζ, όπου οι συμπολίτες θα βρίσκουν δροσιά και διασκέδαση, ο δε Δήμος να παραχωρήσει αντιστοίχως εις την Επιτροπή Ανεγέρσεως Διδακτηρίων την παρά το Κουρσούμ Τζαμί και πλησίον του χώρου όπου θα ανεγερθεί το κτίριο του γυμνασίου Θηλέων έκταση, ώστε πλησιέστερο να είναι το Β’ γυμνάσιο Αρρένων.

Η τελευταία αυτή σκέψη του κ. Νομάρχου νομίζομεν ότι είναι ορθή, διότι και την μαθητιώσαν νεολαία θα εξυπηρετήσει περισσότερο η ανέγερσις του Β’ γυμνασίου εις τον παρά το Κουρσούμ Τζαμί χώρον και ο χώρος της κολυμβητικής δεξαμενής περιερχόμενος εις την Δημοτική Αρχήν μετ’ αυτής θα ευπρεπισθεί ως ανωτέρω αναφέραμε και θα καταστεί εν θαυμάσιον εξοχικόν κέντρον και μάλιστα επ’ ωφελεία οικονομική αυτού του Δήμου.


Η υπόθεσις του Γυμνασίου Θηλέων ευρίσκεται εις ικανοποιητικόν σημείον

Το ενδιαφέρον του κ. Νομάρχου, του Δήμου και του οικείου Συλλόγου – Εις αυτό θα λειτουργήση και Οικοτροφείον δι’ απόρους και ορφανάς μαθήτριας. — Κατ’ αρχήν ο Σύλλογος θα διαθέση το ποσόν των 350.000 δραχμών.

Κατά πληροφορίας μας η υπόθεσις ανεγέρσεως του νέου κτιρίου του ενταύθα Γυμνασίου Θηλέων χάρις εις τας ενεργείας του κ. Νομάρχου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητριών και την απόφασιν της δημοτικής αρχής, να παραιτηθεί του ανταλλαξίμου οικοπέδου χάριν της μαθητιώσης νεολαίας, ευρίσκεται εις ικανοποιητικότατον σημείον προωθήσεως της.

Εντός του μηνός Φεβρουαρίου η σχετική μελέτη και το σχέδιον θα είναι έτοιμα και θ’ αρχίσουν αι περαιτέρω εργασίαι διά την ανέγερσίν του κτιρίου. Κατ’ αρχάς η έναρξις του έργου θ’ αντιμετωπισθεί με τοπικούς πόρους και ειδικότερον εκ των διαθεσίμων του Συλλόγου, εξ εισφορών διαφόρων κοινοτήτων της περιφερείας και του Δήμου Τρικκαίων

Με το ως άνω ποσόν το όποιον φθάνει τας 350.000 δρχ. θα προωθηθούν αι έργασίαι εις ικανοποιητικό σημείο, ώστε η περαιτέρω αρωγή του Κράτους να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένη.

Συμφώνως προς την μελέτη προβλέπεται η κατασκευή ημιτριωρόφου κτιρίου διά την άρτια λειτουργία του Γυμνασίου Θηλέων, και Οικοτροφείου, όπου θα στεγάζονται ορφανές και άποροι μαθήτριες. Το Οικοτροφείο θα οργανωθεί εν καιρώ και θα λειτουργήσει βάσει κανονισμού και θα εξασφαλίζει την πλήρη και ικανοποιητική αγωγή και εκπαίδευση των τροφίμων.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας μας ορισμένα εκ των μελών του Συλλόγου θα βοηθήσουν και εξ ιδίων εις το έργον, επικρατεί δε σκέψη εν καιρώ όπως απευθυνθεί ο Σύλλογος και εις διαφόρους οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία και τους κατοίκους της πόλεως και περιφερείας, όπως συμβάλουν εις την ταχυτέρα ανέγερση του Γυμνασίου και λειτουργίας αυτού και του Οικοτροφείου.

Εις το Οικοτροφείο προβλέπεται να λειτουργήσει τμήμα χειροτεχνίας, οικιακής βιοτεχνίας και μεταξωτών.


ΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΟΥ A’ ΓYMΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ TOIOYTOY

Κατά πληροφορίας ο κ. Νομάρχης συνεργάσθηκε χθες μετά του βουλευτού κ. Γιαννούση και συζήτησαν το θέμα της ανεγέρσεως διδακτηρίων διά την στέγαση των μαθητών των γυμνασίων της πόλεως μας.

Οι αυτοί ως άνω συνοδευόμενοι και υπό των κ.κ. Χρηστάνη και Καλκεντινίδη επισκέφθηκαν το εις Σίμπεη ανεγειρόμενο Α’ Γυμνάσιο, τον χώρο παρά το Κουρσούμ Τζαμί, τον χώρο όπου ευρίσκεται ο ΕΟΜΑ και τα Μνήματα.

Ως πληροφορούμεθα ο κ. Γιαννούσης, δεδομένου ότι και το υπουργείο Παιδείας επιθυμεί την ταχεία αποπεράτωση του Α’ Γυμνασίου, διά το όποιον ενεγράφη εις τον προϋπολογισμό πίστωση 800.000 δραχμών, είναι της γνώμης όπως ανεγερθεί δεύτερο Γυμνάσιου με το προϊόν των εκποιηθησομένων κληροδοτημάτων, εις το άλλο άκρον της πόλεως και σε οικόπεδο έξευρεθησόμενον είτε με ανταλλαγή με το παρά τον Διαγόρα τοιούτον και το οποίον κατά τας αυτάς πληροφορίας μας έχει κριθεί ακατάλληλο διά την ανέγερσιν διδακτηρίου, είτε δι’ αγοράς και διά χρημάτων τα οποία θα εξοικονομηθούν από την εκποίηση τούτου (του παρά τον Διαγόρα οικοπέδου).

Κατ’ αρχήν η άποψη αύτη εκρίθη ορθή και ανετέθη στον κ. Χρηστάνη όπως εξεύρει το κατάλληλο οικόπεδο.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΥΘΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Υπό του κ. Νομάρχου εγένοντο συστάσεις προς τους κ.κ. Προέδρους και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, όπως κατανοούντες την ανάγκην ίνα η πόλις και η περιφέρεια αποκτήσει όσον το δυνατόν το ταχύτερο το Γυμνάσιο Θηλέων, εγγράψουν εις τον προϋπολογισμό των κοινοτήτων ανάλογα ποσά, ως και τοιαύτα διά την αποπεράτωσιν της κολυμβητικής δεξαμενής.

Εκ των πρώτων οι οποίοι έσπευσαν ν’ ανταποκριθούν εις την άνω σύσταση του κ. Νομάρχου είναι ο κ. Πρόεδρος κοινότητος Κλεινοβού ο οποίος θα εγγράψει εις τον προϋπολογισμό της κοινότητος 5.000 δραχμές διά το Γυμνάσιο Θηλέων και ετέρας 5.000 διά την κολυμβητική δεξαμενή.

Τούτο τιμά τον κ. Πρόεδρο της κοινότητος Κλεινοβού διότι, αν και η κοινότης του δεν έχει τόσον άμεσα συμφέροντα με το γυμνάσιο Θηλέων εις Τρίκαλα, δεδομένου ότι υπάρχει γυμνάσιο εις Καλαμπάκα, έσπευσε να προσφέρει υπέρ των ως άνω σκοπών.

Τούτον είμεθα βέβαιοι ότι θα μιμηθούν και οι πρόεδροι των άλλων κοινοτήτων και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων.

 

 

Η ανάμειξη του τότε βουλευτή Κλ. Γιαννούση προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Στέφανου Παλλαντζά, για να απαντήσει ο Ιω. Μουχτάρης.


Επιστολαί

Το οικόπεδον διά το Β’ Γυμνάσιον

Απάντησις του κ. Μουχτάρη

Ελάβαμεν και δημοσιεύομε την κατωτέρω επιστολή:

Εις την ανακοίνωση του κ. Δημάρχου διά την ανέγερση εις το παρά το Στάδιο Διαγόρας οικόπεδο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δήμου Τρικκαίων έχω την τιμήν να απαντήσω τα κάτωθι.

1) Δεν νομίζομεν ότι είναι εις τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα της Επιτροπής Κληροδοτημάτων να ορίζει το οικόπεδο εις το οποίον μέλλει να αναγερθεί το Β’ Γυμνάσιο. Καθήκον και υποχρέωση είχε αύτη να λάβει απόφαση εκποιήσεως των κληροδοτημάτων με ειδικό σκοπό την ανέγερση τούτου από το 1951. Το οικόπεδο προς τούτο θα υποδείξει η Επιτροπή ανεγέρσεως η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των μελών της δύο εκπαιδευτικούς και ένα Μηχανικό. Θα το εγκρίνει —αν το εγκρίνει— η Νομαρχία και το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου της Παιδείας και μετά θ’ αρχίσουν μελέτες σχέδια κλπ. Επομένως κακώς ελήφθη —αν ελήφθη— ως ισχυρίζεται η ανακοίνωση. Τοιαύτη απόφαση από την Επιτροπή Κληροδοτημάτων της οποίας προήδρευε ο αείμνηστος Μητροπολίτης μας.

2) Όσον άφορά τας μικρότητας, διατί ανετέθη και από ποίους, και με ποια ιδιότητα, η εξεύρεση οικοπέδου εις τον κ. Χρηστάνην είναι ολοφάνερο: Από τους μάλλον αρμοδίους κατά την γνώμη μας τον κ. Νομάρχη και τον Βουλευτή κ. Γιαννούση παρόντος και του Μηχανικού κ. Καλκεντενίδη.

3) Υπό ποιαν ιδιότητα οι ως άνω κ. Νομάρχης και ο Βουλευτής κ. Γιαννούσης ανακατεύτηκαν εις το ζήτημα αυτό (τον κ. Νομάρχη από σκοπού δεν αναφέρει η ανακοίνωση) αφήνω εις τους ίδιους ν’ απαντήσουν εις τον κ. Δήμαρχο(;)

4) Αν ο κ. Γιαννούσης παρελκύει το ζήτημα ή το προωθεί ελπίζω ο ίδιος ν’ απαντήσει επίσης. Πάντως ένα είναι γεγονός, άλλοι είναι οι παρελκύοντες το ζήτημα. Το διάταγμα της εκποιήσεως είναι υπογεγραμμένο από το 1951. Ώστε ο γράψας την ανακοίνωση είναι πολύ μικρός —ανάγνωθι κοντός— που προσπαθεί να θίξει τους μάλλον αρμοδίους.

Ημείς βρίσκουμε ότι μάλλον ο κ. Δήμαρχος είναι ο πιο αναρμόδιος να ανακατευθεί σ’ αυτό το ζήτημα διότι δεν τον αφορά ούτε ως Δήμο ούτε ως Δήμαρχο, θα απέφευγε έτσι, μη αναμιγνυόμενος δηλ. και την παρεξήγησίν από την κοινή γνώμη διά το τόσον του ενδιαφέρον γι’ αυτό το οικόπεδο…Φοβούμαι ότι και αυτήν την φοράν παρεσύρθη ο αγαθός κ. Δήμαρχος από τους Συμβουλάτορας του και έσπευσε… Και λέμε έσπευσε διότι, ούτε η εκποίηση των Κληροδοτημάτων εγένετο ακόμη αλλά ούτε και ελήφθη καμμιά απόφαση για το που θα ανεγερθεί το Β’ Γυμνάσιο.

Αφού όμως τόσον κόπτεται διά το εν λόγω οικόπεδο ο κ. Δήμαρχος γιατί κληθείς επανειλημμένως παρ’ ημών να υπογράψει τα συμβόλαια της παραχωρήσεώς του εις την Επιτροπή ανεγέρσεως δεν προσήλθε;

Μετά τιμής

Ι. ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ

Πρόεδρος Σ.Α.Δ.Α.Τ.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης