Δήμος Τρικκαίων

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα ΣΦΗΟ

15 Σεπτεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων. Η αύξηση της χρήσης Η/Ο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

Αναλυτικότερα

Υλοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης και έπειτα από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητά τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο, ακολούθησε η ανάπτυξη δύο εναλλακτικών Σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό της περιοχής. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας διεξήχθη διαβούλευση, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης των σταθμών φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης. Η διεξαγωγή της διαβούλευσης αποτιμήθηκε ως επιτυχής και υπήρξε ενημέρωση για τις διαδικασίες εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. ολοκληρώθηκε με την μελέτη κόστους οφέλους για να προκύψει το βέλτιστο Σενάριο υλοποίησης, και εξετάστηκαν κίνητρα για τους δημότες με στόχο την αύξηση του μεριδίου Η/Ο στο Δήμο. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς για σχόλια-παρατηρήσεις.

Τέλος, το έργο έκλεισε με επιτυχία καθώς εγκρίθηκε από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου (απόφαση 65/2022).