Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ορθή επανάληψη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου δύο μηνών

30 Μαρτίου 2018
«Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών». Continue Reading Ορθή επανάληψη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου δύο μηνών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Email: h.vavitsas@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 30/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 11632

ΩΗ4ΝΩΗ9-4Α9 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ