Δήμος Τρικκαίων

Ορθή επανάληψη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου δύο μηνών

30 Μαρτίου 2018
«Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 10953/26.03.2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΧΩΗ9-Ε6Ξ) ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 30/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 11632

ΩΗ4ΝΩΗ9-4Α9 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ