Δήμος Τρικκαίων

Οσα πρέπει να ξέρετε για τις 219 θέσεις "οκτάμηνων" στον Δ. Τρικκαίων

3 Οκτωβρίου 2016
Συνολικά 219 άνεργοι θα εργαστούν στον Δήμο Τρικκαίων, με βάση την επιλογή που θα γίνει τα «οκτάμηνα». Δηλαδή, για την Κοινωφελή Εργασία με πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ένας εκ των 34, στους οποίους θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, με 219 θέσεις από τις 6.339 συνολικά.

Η επιλογή των θέσεων που δίνονται στη δημοσιότητα, έγινε για να προσφερθούν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και τους πολίτες, καθώς ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν.
Παρακάτω ο Δήμος Τρικκαίων περιγράφει τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης, προς διευκόλυνση των αιτούντων.
1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

2. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω

 1. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μόνο μία ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.
 2. ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ;

Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και μοριοδοτούνται όσοι έχουν κριθεί ως ωφελούμενοι του ΚΕΑ. Όσοι κατοικούν σε Δήμους με υψηλή ανεργία πριμοδοτούνται και με το κριτήριο της εντοπιότητας. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων -ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα- του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • άνεργοι άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1 Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης  Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  3. Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
  4. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
  5. Ηλικία
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
  7. Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  8. Εντοπιότητα
  9. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60):  1 μόριο ανά πλήρη μήνα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60): 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ: 15

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ: 30

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ: 30

α) Ατομικό 3.501,00 – 5.000,00 ευρώ: 25

β) Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00 ευρώ: 25

α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ: 20

β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ: 20

α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ: 10

β) Οικογενειακό 16.001,00 – 26.000,00 ευρώ: 10

α)Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω: 0

β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω: 0

ΗΛΙΚΙΑ

18-29: 15

30-44: 30

45 και άνω: 45

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 10

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ/Α ΤΕΚΝΟ/Α ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΑ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού): 10

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: 15

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα): 20

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει στους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, τόσο κατά την ανάγνωση της προκήρυξης (και εδώ) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όσο και κατά την υποβολή της αίτησης.ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Από το γραφείο Τύπου