Δήμος Τρικκαίων

Όταν ήθελαν να νοικιάσουν το Δημοτικό Μέγαρο…

4 Νοεμβρίου 2021

Κατά την χθεσινή του συνεδρίασιν

ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Αι ληφθείσαι άλλαι αποφάσεις

Το Νοέμβριο του 1959 ο δήμαρχος Ιωάννης Μάτης είχε προτείνει την ενοικίαση του Α’ ορόφου του δημαρχείου της πόλης για να καλυφθούν τα έξοδα της κατασκευής του, κάτι όμως που δεν πέρασε.

Την 7ην μ.μ. ώρα της χθες συνήλθε σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο της πόλεως μας προς εξέτασιν και λήψη αποφάσεως επί ορισμένων θεμάτων.

Προ της ημερησίας διατάξεως ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαθανασίου εισηγήθηκε ως κατεπείγον το θέμα της εκποιήσεως των ομολογιών του δήμου, κατόπιν έγγραφου της νομαρχίας Τρικάλων. Αποφασίσθηκε όπως εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος κ. Ιωαν. Μάτης και μεταβεί εις Αθήνας προς εκποίηση των ομολογιών αυτών.

Ακολούθως το συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των εις την ημερησία διάταξη διαλαμβανομένων θεμάτων και έλαβε τας ακολούθους αποφάσεις:

Επί του θέματος ήτοι περί της ενοικιάσεως του α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου, ο κ. δήμαρχος πρότεινε την ενοικίαση του ορόφου αυτού εις μίαν των εν τη πόλει μας εδρευουσών δημοσίων υπηρεσιών διά μίαν διετία, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της κατασκευής του εκ του ενοικίου. Άλλως, τόνισε ο κ. Μάτης, ο εν λόγω όροφος δεν πρόκειται να κατασκευασθεί ούτε το 1960, λόγω της οικονομικής αδυναμίας του δήμου.

Ο κ. Τάχας αντετάχθη εις την πρόταση ταύτην του κ. δημάρχου και συνέστησε την συγκέντρωση εις αυτόν των κατεσπαρμένων υπηρεσιών του δήμου, ως του Ιατρείου κλπ.

Ο κ. Μουχτάρης χαρακτήρισε την προτεινομένη ενέργεια ως αναξιοπρεπή διά τον δήμον, να προβεί δηλαδή ούτος εις την ενοικίαση ενός των ορόφων του δημοτικού μεγάρου την στιγμήν κατά την οποίαν δεν κατέστη δυνατή εγκατάσταση εις αυτό των υπηρεσιών του. Αλλά και για ένα άλλο λόγο, επίσης σοβαρό, αντιτάσσομαι εις την ενοικίαση του ορόφου εις δημόσια υπηρεσία είπε ο κ. Μουχτάρης. Φοβούμαι ότι θα συμβεί και εις την περίπτωση αυτή ότι συμβαίνει εκάστοτε εις περιπτώσεις τοιούτου είδους, ότι το προσωρινό μεταβάλλεται εις μονιμότερο του μονίμου.

Ο κ. Παπαθανασίου αντικρούων τους ισχυρισμούς του κ. Μουχτάρη, τόνισε ότι ακριβώς η αξιοπρέπεια του δήμου είναι εκείνη που επιβάλλει να ολοκληρωθεί το μέγαρο, ότι το συμφέρον του δήμου εκ της ενοικιάσεως του ορόφου θα είναι μεγάλο, διότι θα εισπράττονται τουλάχιστον 60 χιλιάδες δρχ. ετησίως, ότι ουδεμίαν τροποποίηση θα υποστεί το μέγαρο εκ της ενοικιάσεως του ορόφου εις υπηρεσία και επί γενομένης παρατηρήσεως ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν εις αυτό οι διάφοροι εξωτερικές, υπηρεσίες του δήμου, ότι δεν θα επιτραπεί η εγκατάσταση των υπηρεσιών τούτων. Συνεπώς, κατέληξε ο κ. Παπαθανασίου, η πρόταση του κ. δημάρχου είναι νοικοκυρεμένη και θα πρέπει να εγκριθεί από όλους.

Με την άποψη αυτή συντάχθηκαν και άλλοι εκ των συμβούλων και μετά σχετική συζήτησιν το όλον θέμα ετέθη εις ψηφοφορία, κατά την οποίαν έξι εψήφισαν υπέρ της ενοικιάσεως και πέντε εναντίον.

Υπέρ της ενοικιάσεως ψήφισαν οι κ.κ. Σμιξιώτης, Ζολώτας. Κατσίκης, Παπαθανασίου, Καλογερομήτρος και Σίμος και κατά αυτής οι κ.κ. Παλλαντζάς, Μουχτάρης, Κώτσιος, Πανάγος και Τάχας.


ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Μεθαύριο Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω και μόνου θέματος, ήτοι: Περί συζητήσεως και λήψεως αποφάσεως επί της από 24)10)59 αιτήσεως των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γεωργ. Κώτσιου, Γεωρ. Νταούλα, Άθαν. Κύρκου, Ίωάν. Κωνσταντινίδη. Δ Λάμπρου, Χριστοφόρου Ζολώτα, Στεφ. Παλλαντζά, Ίωάν. Θεοδοσοπούλου, Ίωάν. Μουχτάρη και Μιχαήλ Σμιξιώτη.

Εις την εν λόγω αίτησιν των οι δέκα δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν όπως επανασυζητηθεί το ζήτημα της ενοικιάσεως του Α’ ορόφου του Δημοτικού Μεγάρου, καθόσον κατά την τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου απουσίαζαν αρκετοί σύμβουλοι και ψήφισαν υπέρ της ενοικιάσεως μόνον 6.


H ΧΘΕΣΙΝΗ MAKPA ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΑΣΙΣ TOY ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ TOY ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Α’ ΟΡΟΦΟΥ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Οι λόγοι του δημάρχου κ. Μάτη και των κ.κ. Παπαθανασίου, Μουχτάρη, Σίμου, Κωνσταντινίδη & Θεοδοσοπούλου

ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΝΕΚΛΗΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ

Συνήλθε χθες και ώρα 7ην μ.μ. εις έκτακτο συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο προς συζήτησιν και λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παλλαντζά, Κωνσταντινίδη, Θεοδοσοπούλου, Μουχτάρη, Λάμπρου, Κύρκου, Κώτσιου, Ζολώτα, Σμιξιώτη και Νταούλα περί ανακλήσεως ενοικιάσεως του Α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου.

Ήταν παρόντες, εκτός του δημάρχου κ. Μάτη και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Παπαθανασίου και οι κ.κ. Παλλαντζάς, Μουχτάρης, Δερπανόπουλος, Κωνσταντινίδης, Καλογερομήτρος, Θεοδοσόπουλος, Σμιξιώτης, Λάμπρου, Κύρκος, Κατσίκης, Πανάγος, Δεληλίγκας Σίμος, Κώτσιος, Κατσάρος και Νταούλας.

Προ της ημερησίας διατάξεως

Προ της ημερησίας διατάξεως συνεζητήθη η υπόθεση του προ του δημοτικού μεγάρου δεσμευμένου οικοπέδου του κ. Μπέλτσιου. Τελικώς εξουσιοδοτήθηκε ο κ. δήμαρχος όπως εν λευκώ διαπραγματευθεί μετά του ενδιαφερομένου το θέμα της αποζημιώσεώς του δια να περιέλθει το οικόπεδο στην κυριότητα του δήμου.

Εν συνεχεία εισήχθη ως κατεπείγον παμψηφεί το θέμα εγκρίσεως των πρακτικών δημοπρασίας διά την κατασκευή της γέφυρας Πυργετού και γενομένης συζητήσεως εγκρίθηκαν παμψηφεί ταύτα επ’ ονόματι του εργολάβου κ. Δημ. Βήχα με έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού.

Επίσης, κατόπιν προτάσεως του κ. Θεοδοσοπούλου, ελήφθη απόφαση να κατανεμηθούν τα οικόπεδα του δήμου με εμβαδόν το προβλεπόμενο υπό του γενικού οικοδομικού οργανισμού του κράτους.

ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΘΕΜΑ

Ακολούθως το δημοτικό συμβούλιο εισήλθε στην συζήτησιν του κυρίου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 244 προσφάτου αποφάσεως του περί ενοικιάσεως του α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου, ως εζήτησαν διά της αιτήσεών των οι προαναφερθέντες δημοτικοί σύμβουλοι.

Η εισήγηση του κ. προέδρου

Την εισήγηση επ’ αυτού έκαμε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Παπαθανασίου, ο όποιος μεταξύ των άλλων είπε και τα έξης:

«Κατά το άρθρο 125 του Κώδικα περί δήμων και κοινοτήτων, οι πράξεις του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυροι εάν αντίκεινται εις το νόμο. Η ακυρότης δε αυτών απαγγέλλεται υπό του νομάρχου δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως αυτού κατά το άρθρο 125 παρ. 3. Κατά των πράξεων του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στον κ. νομάρχη διά παράβαση νόμου υπό παντός εκλογέως του δήμου και υπό παντός έχοντος έννομο συμφέρον εντός πέντε ήμερών από της δημοσιεύσεως αυτών ασκούμενης. Επί της προσφυγής δε ταύτης αποφαίνεται ο νομάρχης δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως του. Κατά το άρθρο 126, κατά των αποφάσεων του νομάρχου χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

»Κατ’ ακολουθίαν δε των διατάξεων τούτων και επειδή ουδαμού του Κώδικος καθιερούται διά διατάξεως δικαίωμα ανακλήσεως των αποφάσεων του δημοτ. συμβουλίου υπ’ αυτού διά νεωτέρας αποφάσεως αυτού, δέον το ζήτημα να ερευνηθεί κατά τις γενικές διατάξεις περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, δεδομένου όντος ότι οι πράξεις του δημ. Συμβ., είναι πράξεις διοικητικές. Κατά την γνώμη μας είναι δυνατή η ανάκληση μιας πράξεως του δ. συμβ., πλην όμως όταν ενεφυλλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα ή περί το δίκαιον, ή εάν η απόφαση υπήρξε προϊόν βίας, ψυχολογικής ή σωματικής, ή απειλής, ή εάν εις την πράξη ταύτην ενεφυλλοχώρησε λάθος αριθμητικό ή λογιστικό. Εις την προκειμένη περίπτωση, κατά την γνώμη μας πάντοτε, ουδεμία εκ των άνω περιπτώσεων υπάρχει ούτε αναφέρεται εν τη υποβληθείση αιτήσει υπό των κ.κ. συναδέλφων προς εμέ ίνα συγκαλέσω εκτάκτως το δημ. συμβ εις την σημερινή συνεδρίαση του.

»Κατ’ ακολουθίαν τούτων νομίζω ότι, εφ’ όσον η υπ’ αριθ. 244 59 απόφαση του δημ. συμβ. ελήφθη νομίμως κατά τις σχετικές διατάξεις του Δημοτ. Κώδ. διότι και το θέμα επί του οποίου ελήφθη η απόφαση αύτη ήτο αναγεγραμμένο εις την ημερησία διάταξη και εμπροθέσμως εκκλήθηκαν άπαντες οι κ. συνάδελφοι όπως μετάσχουν της συνεδριάσεως κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση και νόμιμος απαρτία υπήρξε και διά της νομίμου πλειοψηφίας ελήφθη η απόφαση, δεν επικαλούνται δε οι αιτούντες περιστατικόν τι το οποίον να καθιστά ανακλητέα ταύτην, δεν δύναται να συζητηθεί η αίτηση των αιτούντων κ.κ. συναδέλφων, εκτός αν σήμερον συνάδελφος τις εκ των ψηφισάντων υπέρ της εκμισθώσεως του Α’ ορόφου του υπό κατασκευή δημαρχιακού μεγάρου επικαλεσθεί ότι επλανήθη κατά την συζήτησιν της υποθέσεως περί πραγματικά περιστατικά ή περί το δίκαιον, πράγμα όπερ σημαίνει ότι δεν γνώριζε ποιο ακίνητο πρόκειται να εκμισθωθεί ή αν έχει δικαίωμα ο δήμος εκ του νόμου να εκμισθώνει τα ακίνητά του.

Τοιούτον τι φαντάζομαι ότι ουδείς εκ των κ.κ. συναδέλφων δύναται να επικαλεσθεί. Όσον αφορά διά τους απουσιάσαντας κ.κ. συναδέλφους, νομίζω ότι η απουσία τούτων δεν αποτελεί νόμιμο λόγο ανακλήσεως της αποφάσεως, διότι αλλοίμονο αν ο κάθε απουσιάζων σύμβουλος από μία συνεδρίαση δύναται να υποβάλει αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως του δημ. συμβ. επικαλούμενος την απουσία του ως λόγο ανακλήσεως της».

 Ο λόγος του κ. δημάρχου

Μετά τον κ. Παπαθανασίου τον λόγο έλαβε ο κ. δήμαρχος. Παραθέτομε κατωτέρω τα κυριότερα σημεία του:

«Πιστεύω, κύριοι σύμβουλοι, ότι η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που προεκλήθη κατόπιν αιτήσεως 10 συμβούλων, δεν οφείλεται εις λόγους αντιπολιτεύσεως κατά της προτάσεώς μου περί ενοικιάσεως του Α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου, αλλά εις πραγματικόν ενδιαφέρον των υπογραψάντων διά τα συμφέροντα του δήμου.

Ευχαριστούμαι μάλιστα ιδιαιτέρως διότι η πρότασίς μου αυτή προκάλεσε την αντίδραση.

»Οφείλω να ομολογήσω ότι ανήκει εις εμέ το σφάλμα που δεν σας παρέσχον εξηγήσεις κατά την παρελθούσα συνεδρίαση επί του θέματος που προσεκλήθημεν και σήμερα, διά να σας καταστήσω γνωστόν ότι και ο ίδιος προσωπικώς, θα ήμην σύμφωνος να μη νοικιασθεί ο πρώτος όροφος εις οιανδήποτε υπηρεσία και αντί οιουδήποτε ποσού, εάν θα ήτο δυνατόν με τας υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητας του δήμου να αποπερατώσουμε τούτον.

»Δεν γεννάται συνεπώς, ζήτημα ενοικιάσεως έτοιμου οικοδομής, αλλά του γιαπιού του α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου και την διά των προεισπρατουμένων μισθωμάτων δύο τουλάχιστον ετών αποπεράτωσίν του.

θα παρακαλούσα μάλιστα θερμότατα τον μη γνωρίζοντα ποίαι είναι οι οίκονομικαί δυνατότητες του δήμου να ερευνήσει τούτο αφού του τεθούν υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία από τα οποία ήθελε πεισθή διά την πραγματική μας οικονομική κατάσταση.

»Δεν υπάρχει λόγος, λοιπόν να ερίζουμε, εκτός αν υπάρχει δευτέρα γνώμη, ότι δεν πρέπει να αποπερατωθεί μια που δεν υπάρχουν χρήματα και διά να διατηρηθεί το γόητρο του δήμου που θα εμφανιστεί εν εναντία περιπτώσει ως ένας ρακένδυτος αριστοκράτης.

Πρέπει να έχετε επίσης υπ’ όψιν ότι δεν συνάπτονται δάνεια διά κτιριακές εγκαταστάσεις και ουδεμία άλλη ευχέρεια οικονομικής ενισχύσεως υπάρχει προς το παρόν, διότι παραμένουν ακάλυπτοι υποχρεωτικές εισφορές του δήμου μας, τις οποίες καλούμεθα να καταβάλουμε εντός της χρήσεως, με την απειλή εκδόσεως υποχρεωτικού εντάλματος εις βάρος μας με συνέπεια κατασχέσεως οιουδήποτε χρηματικού ποσού που θα περιέλθει εις χείρας του δήμου. Ελέχθη ότι πρέπει να στεγαστούν εις τον όροφο τούτον αποπερατουμενο όμως, χωρίς να μας υποδεικνύονται και πως θα επιτευχθεί τούτο, διάφοροι άλλες υπηρεσίες οργανισμών διά τας οποίας καταβάλλει ενοίκια ο δήμος.

»Δεν είναι αληθές τούτο ούτε συμφέρον διά τον δήμο, διότι, ως σας είναι γνωστόν, ο δήμος καταβάλλει υποχρεωτικές εισφορές ανά 20.000 δρχ. ετησίως εις την βιβλιοθήκη, το ωδείο και την φιλαρμονική.

»Οφείλω να διασκεδάσω την ανησυχία του κ. Μουχτάρη, εάν επαναλάβει ότι το προσωρινό, όπως το εμφανίζουμε εις την πρόταση μας, με το να νοικιάσουμε εις μίαν υπηρεσία δημόσια τον όροφο, γίνει μόνιμο. Ορθότατα έκανε την παρατήρηση αυτή, εάν πιστεύει ότι ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίζουν το σπίτι των και άπαξ το παραχωρήσουν επί ενοκίω δεν προστατεύονται από τους ισχύοντας νόμους διά να το χρησιμοποιήσουν όποτε κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο και συμφέρον.

»Να μείνει λοιπόν γιαπί ο όροφος μας καλύτερα παρά να κάθονται υπηρεσίες που δεν θα το εγκαταλείψουν ποτέ, διότι δεν υπάρχουν δυστυχώς κατά τας απόψεις μας νόμιμοι κατοχυρώσεις προστασίας της περιουσίας μας.

Φρονώ λοιπόν ότι κατόπιν των ανωτέρω, συνεργαζόμενοι ειλικρινώς, θα δυνηθούμε να ανεύρουμε το συμφέρον του δήμου και ότι η κρίσις όλων μας όπως και οι αποφάσεις μας θα είναι αι μόναι ορθαί και ότι εγώ ως εκτελεστής τούτων ουδένα λόγο θα έχω πλέον να μη συμφωνήσω προς αυτές».

Τι υπεστήριξεν ο κ. Μουχτάρης

Ακολούθως μίλησε ο κ. Μουχτάρης, ο οποίος, απαντών εις τον ισχυρισμό του κ. Παπαθανασίου, ότι είναι αδύνατος, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η ανάκληση των διοικητικών πράξεων και συνεπώς και των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, εκτός από τας προβλεπόμενες περιπτώσεις, είπε ότι, παρά το υπάρχον ή μη νομικό κώλυμα, υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων ανακλήσεως αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χωρίς περαιτέρω συνεπείας.

Εν συνεχεία, αναφερθείς εις το ιστορικόν της αποφάσεως περί της ενοικιάσεως του ορόφου, είπε ότι διαγράφεται ο κίνδυνος, αφού γίνει η ενοικίαση εις δημόσια τινά υπηρεσία, να μη βγει ποτέ αύτη άπω το δημοτικό μέγαρο. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότης να προκαταβληθούν υπό του κράτους τα μισθώματα δύο ετών, ως ισχυρίζεται ο κ. δήμαρχος.

Συνεχίζων ο κ. Μουχτάρης είπε και τα έξης:

«Ουδείς έθιξε ή κάκισε τον κ. δήμαρχο διά το οικονομικό πνεύμα που τον διέπει. Νομίζω όμως ότι και ως δήμαρχος σκέπτεται περισσότερο ως επιχειρηματίας. Αλλά εδώ διαπράττει ένα μικρό λάθος: Παραλληλίζει τον δήμο με μίαν εμπορική επιχείρηση, ο οποίος όμως, παραλληλισμός δεν ευσταθεί.

»Η βάσις της αιτήσεως μας είναι ότι είναι αναξιοπρεπές να νοικιάσει ο δήμος το μέγαρο του, το οποίο το πρώτον απέκτησε. Οικονομίες οι οποίοι ρίπτουν τον δήμο 50 χρόνια πίσω δεν είναι οικονομίες. Είναι όθεν αναξιοπρεπέστατος η ενοικίαση».

Ο λόγος του κ. Σίμου

Εν συνεχεία εδόθη ο λόγος εις τον κ Σίμο, ο οποίος είπε τα εξής:

«Το συζητούμενο σήμερον θέμα εμφανίζεται υπό τρεις πλευράς, και ας μου επιτραπεί να εξετάσω μίαν προς μίαν χωριστά».

«Πρώτον: Τυπικώς νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να γίνει καν επανασυζήτηση επί θέματος, επί του οποίου ασχολήθηκε ήδη το δημοτικό συμβούλιο νομοτύπως, κληθέν κανονικώς και έχον εις την ημερησία διάταξη ως τακτικό θέμα το σήμερον συζητούμενο τοιούτο. Πολύ δε μάλιστα περισσότερο εφ’ όσον είχε ήδη ληφθεί και απόφαση κατά πλειοψηφία. Με την μέθοδο αυτή φοβούμαι μήπως δημιουργήσουμε κακόν προηγούμενο και αλλοίμονο δε αν το συμβούλιο χάση το κύρος των αποφάσεων του οι οποίες δεν θα είναι γνωστόν, εν τοιαύτη περιπτώσει, πότε θα είναι τελεσίδικοι και πότε θα ανακαλούνται. Δεν είναι δε παραδεκτό παν ότι συνάδελφοι παρόντες αποφασίζουν επί οιουδήποτε θέματος, τούτο άλλοι συνάδελφοι απόντες να θέτουν εν αμφιβόλω, κατά τρόπον ώστε να φαίνεται το συμβούλιο υπαναχωρούν άβουλο, επηρεάσιμο, παρεξηγήσιμο συνεπώς, και εν τέλει χωρίς κανένα κύρος. Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως της ουσίας του θέματος, θα μου επιτραπεί να επιστίσω την προσοχή όλων επί του τυπικού μέρους. Ας κρατήσομε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, υψηλό το γόητρό μας ως μέλη ενός συλλογικού εκπροσωπευτικού οργάνου των συμφερόντων του δήμου και της πόλεως.

»Δεύτερον: Το θέμα εν τη ουσία του με άγει εις την ανάγκην να εξετάσω την μέχρι τούδε δράσιν του κ. δημάρχου, όστις τόσον εις όλα τα μέχρι σήμερον συζητηθέντα σοβαρά θέματα της πόλεως, όσον και εις το συζητούμενο τοιούτον, απέδειξε, και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι εν προκειμένω, την αφοσίωσίν του εις το υπέρ της πόλεως καθήκον, την έντονο δραστηριότητα και τας συνεχείς προσπαθείας του εις κάθε περίπτωσιν, εις τρόπον ώστε να επιτυγχάνει με την συνεργασία ολοκλήρου του συμβουλίου και των υπηρεσιών του δήμου, αμέσους λύσεις και τα δυσκολότερα θέματα, αλλά και την ανιδιοτέλεια, και άδολο, και το αδιάβλητο των εισηγήσεών του και των ενεργειών του. Ενώ λοιπόν, υπό την αυτήν δραστήρια, πρακτική, λογική και αδιάβλητο πρωτοβουλία, ο κ. δήμαρχος έκαμε την εισήγηση και εις το θέμα τούτο, της αποπερατώσεως δηλαδή του δημοτικού μεγάρου, δι’ ενοικιάσεως επί διετία του ενός ορόφου, δεν βλέπομε να προβάλλεται σοβαρό τι και πειστικό επιχείρημα υπέρ της αντιθέτου απόψεως.

Ελέχθη υπό ορισμένων ότι λόγοι αξιοπρεπείας επιβάλλουν την μη ενοικίαση του ενός ορόφου. Αλλ’ επ’ αύτού έχω να αντιπαρατηρήσω ότι και εις άλλες πόλεις, εις Αθήνας, Τρίπολιν και αλλαχού ενοικιάζονται οι πλεονάζοντες χώροι, όταν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας εσόδων, χωρίς τούτο να θεωρείται αναξιοπρεπές.

Πολύ δε περισσότερο ημείς έχομε υποχρέωση να μην αφήσομε ανεκμετάλλευτο την παρουσιαζόμενη ευκαιρίαν, να αποπερατώσομε το δημοτικό μέγαρο, το όποιον, άλλως, δεν υπάρχουν χρήματα διά να ολοκληρωθεί σήμερον. Αντιθέτως όμως νομίζω ότι θίγεται η αξιοπρέπεια και το γόητρο της πόλεως, να αφεθεί το δημοτικό μέγαρο ημιτελές, δι’ άγνωστον πόσο χρονικό διάστημα.

«Τρίτον: Τέλος υπάρχει και η τρίτη πλευρά, η ανάγκη δηλαδή να σκεπτόμεθα όλοι οι συνάδελφοι και να ψηφίζομε εις κάθε θέμα, όχι επηρεαζόμενοι από αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά μόνον από το κατά την, γνώμη ενός εκάστου, καλώς, νοούμενον συμφέρον της πόλεως.

»Δι’ όλους αυτούς τους ’ λόγους, τάσσομαι ανεπιφυλάκτως υπέρ της κατά την προηγουμένη Πέμπτη ληφθείσης αποφάσεως της ενοικιάσεως δηλαδή του ενός ορόφου του μεγάρου. Αλλά και εις περίπτωση ακόμη καθ’ ην ήθελε επικρατήσει, κατά πλειοψηφία, η αντίθετος άποψη δηλώ ότι -εγώ τουλάχιστον— δεν θα επιμείνω, διότι θεωρώ άκρως επιβεβλημένο να μη διαταραχθεί η μεταξύ μας σύμπνοια και αγάπη και να τηρηθεί η παγία δημοκρατική αρχή, καθ’ ην η μειοψηφία οφείλει να σέβεται, να συμμορφώνεται και να ασπάζεται τας απόψεις της πλειοψηφίας.

Τι είπε ο κ. Κωνσταντινίδης

Λαβών εν συνεχεία τον λόγο ο κ. Κωνσταντινίδης είπε τα έξης:

«Λυπούμαι, αλλά έχω αντίθετο από την του κ. Παπαθανασίου, γνώμη εις τον νομικό τομέα. Υποστηρίζω ότι είναι δυνατή η ανάκληση της αποφάσεως όταν καλείται προς τούτο εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο, δηλαδή αυτό τούτο το όργανον που εξέδωσε ταύτη». Εισερχόμενος

δε εις την ουσία του θέματος χαρακτήρισε ως βεβιασμένη την ληφθείσα απόφαση περί ενοικιάσεως, η οποία, ως είπε, έδωσε λαβή να λεχθεί ότι ο δήμος ευρίσκεται εις κατάσταση πτωχεύσεως, ενώ δεν συμβαίνει τοιούτον τι. Φρονώ, συνέχισε ο κ. Κωνσταντινίδης, ότι δεν είναι αξιοπρεπές, διά 30—40 χιλιάδας, δρχ. το έτος, να νοικιαστεί το κυρίως κτίριο του δήμου. Άλλωστε ουδαμού της Ελλάδος υπάρχει παράδειγμα δήμου που να ήχθη εις την ανάγκην να νοικιάσει τα δωμάτιά του. Διατί λοιπόν ημείς να νοικιάσουμε το μέγαρο, το όποιον απεκτήσαμε υστέρα από 80 ολόκληρα έτη;

»Εξ άλλου συμφωνώ με τον κ. Μουχτάρη, ότι διαγράφεται ο κίνδυνος, άπαξ νοικιαστεί εις δημόσια υπηρεσία, η κατάστασις αυτή γίνει μόνιμος». Τέλος ζήτησε να μη νοικιαστεί, περισσότερο διά λόγους αξιοπρεπείας του δήμου.

Εις αυτό το σημείο ο κ. Παπαθανασίου ζήτησε από τον κ. Κωνσταντινίδη να μνημονεύσει διάταξη επιτρέπουσα την ανάκληση.

Ο κ. Κωνσταντινίδης απαντών είπε ότι είναι δυνατή η ανάκληση υπ’ αυτού τούτου του οργάνου. Ο κ. Παπαθανασίου όμως επέμενε εις τας προαναφερθείσας εν εκτάσει απόψεις του.

Ο κ. Θεοδοσόπουλος

Τελευταίος έλαβε τον λόγο ο κ. Θεοδοσόπουλος ειπών μεταξύ των άλλων και τα έξης:

«Ο κ. Σίμος ισχυρίσθηκε εμμέσως ότι η αίτηση μας περί ανακλήσεως της αποφάσεως εγένετο δι’ αντιπολιτευτικούς λόγους. Οφείλω να δηλώσω ότι μέχρι τούδε τουλάχιστον δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιπολιτευτικής ενέργειας εκ μέρους συμβούλων.

»Όσον αφορά εις την ουσία του θέματος, έχω να παρατηρήσω ότι προτάθηκαν πολλά ακίνητα διά την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρηθεί βέβαιον ότι θα επιτύχομε μίσθωμα 5.000 δρχ. μηνιαίως διά τον α’ όροφο του δημοτικού μεγάρου και επίσης ότι θα προκαταβληθούν τα μισθώματα, καθ’ όσον δεν υπάρχει σήμερον κρίσις στέγης, όπως μετά τους σεισμούς. Συνεπώς ούτε πολλά θα είναι τα έσοδα διά τον δήμο ούτε συμφέρει η ενοικίαση, δεδομένου ότι αποκλείεται η περίπτωση της προκαταβολής μισθωμάτων. Προτείνω όθεν να μη ενοικιασθεί ο όροφος διά λόγους αξιοπρεπείας του δήμου και να στεγασθούν εις αυτόν τα διάφορα δημοτικά εκπολιτιστικά ιδρύματα».

Η ληφθείσα απόφαση

Μεθ’ ο επερατώθη η συζήτησις και ετέθη το ζήτημα εις ψηφοφορία. Υπέρ ανακλήσεως της αποφάσεως ψήφισαν οι κ.κ. Παλλαντζάς, Μουχτάρης, Σμιξιώτης, Λάμπρου, Κύρκος, Νταούλας, Θεοδοσόπουλος, Κωνσταντινίδης και Κώτσιος και κατά της ανακλήσεως οι κ.κ. Δερπανόπουλος, Κατσάρος, Πανάγος, Κατσίκης, Σίμος, Δεληλίγκας, Καλογερομήτρος και Παπαθανασίου.

Ούτω διά ψήφων 9 υπέρ και 8 κατά απεφασίσθη η ανάκληση της υπ’ αριθ. 244 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου περί ενοικιάσεως του α’ ορόφου του δημοτικού μεγάρου.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης