Δήμος Τρικκαίων

Πανεπιστημιακή συνεργασία αιχμής για τον Δήμο Τρικκαίων

17 Μαρτίου 2017
Νέο πεδίο συνεργασίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης των δράσεων του Δήμου Τρικκαίων. Με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Συμφώνου Συναντίληψης και Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο ανώτατος εκπαιδευτικός φορέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεργάζεται με τον καινοτόμο Δήμο, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Το Σύμφωνο ήταν αντικείμενο μελέτης, σχεδιασμού και εξειδίκευσης για έναν περίπου χρόνο, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ακριβείς δράσεις, με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο.
Αυτό, αφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε διάφορους τομείς: παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς, εξωστρεφείς και καινοτόμους. Για τον λόγο αυτόν, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα ζητούμενα του συνόλου σχεδόν των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 που υποστηρίζουν χρηματοοικονομικά στοχευμένες επενδύσεις.
Το πλαίσιο συνεργασίας είναι – ενδεικτικά – οι τομείς:

  • Στρατηγική διοίκηση και αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου.
  • Ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Τρικκαίων.
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξη του τουρισμού, ως σύμπλεγμα κλάδων.
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.
  • Προστασία και διαχείριση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή.
  • Συγκρότηση παραγωγικών δικτύων και οργανώσεων.
  • Ηλεκτρονική συμμετοχική διακυβέρνηση, κοινωνία της πληροφορίας, σύγχρονες εφαρμογές Τ.Π.Ε.
  • Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός.
  • Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Κοινωνική φροντίδα, μέριμνα, υγεία και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η πενταετής διάρκεια του Συμφώνου εξασφαλίζει μεσοπρόθεσμη σταθερότητα για παραγωγή των καλύτερων αποτελεσμάτων.
Η συνεργασία θα λειτουργεί πυραμιδωτά: για καθένα ένα από τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης θα συγκροτούνται, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Τρικκαίων και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδικές Επιτροπές. Αυτές θα συνδιαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνεργασίας για τον καθορισμό και επίτευξη στόχων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν δράση οι επιμέρους ομάδες εργασίας, που θα ασχολούνται με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ωρίμανση σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων.
Το συγκεκριμένο Σύμφωνο καταδεικνύει, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ότι οι φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος, μπορούν, μέσα από συνέργειες και καθορισμένους στόχους, να προωθήσουν δράσεις επ’ ωφελεία τη κοινωνίας. «Ξεκινήσαμε τη συνεργασία για να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές συνθήκες στην περιοχή μας», επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου.

 

Από το γραφείο Τύπου