Δήμος Τρικκαίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για παροχή υπηρεσιών κοπής ή ανανέωσης κόμης στη Δ.Ε. Τρικκαίων

30 Απριλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η παροχή υπηρεσιών κοπής ή ανανέωσης κόμης στη Δ.Ε. Τρικκαίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.488,30 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της υπ΄ αριθμ. 11969/30-4-2020 διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ

2_ΠΑΡΑΡΗΜΑ II_ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ