Δήμος Τρικκαίων

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων»

7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 748//2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων και των υπ’ αριθμ. 752/2018 και υπ’ αριθ. 21/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ταχ. Κωδ.: 42132
Πληρ.: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΙΟΣ
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 7/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 3286

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ω6ΒΓΩΗ9-Β2Μ