Δήμος Τρικκαίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12 Απριλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά σε διακήρυξη για πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για μετακίνησ προσωπικού. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλ.: 24313-51203, 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 17936

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2015-1-EL01-KA102-013472 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2015 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/1980, η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2015-1-EL01-KA102-013472 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2015 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

Το αντικείμενο αφορά την παροχή υπηρεσιών για δύο πακέτα, την επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει τις μετακινήσεις και τη διαμονή του προσωπικού (30 στελεχών) στο Βερολίνο (ΠΑΚΕΤΟ Α) και την επιλογή ενός  ταξιδιωτικού πρακτορείου ή ασφαλιστικού γραφείου το οποίο θα αναλάβει την ασφάλιση του μετακινούμενου προσωπικού (ΠΑΚΕΤΟ Β), όπως περιγράφεται στη μελέτη της αναλυτικής διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή για περισσότερα πακέτα για το σύνολο όμως των ζητούμενων κάθε πακέτου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο.

 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (39.975,61€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (49.170,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ΠΑΚΕΤΟ Α είναι: 39.487,81€ και για το ΠΑΚΕΤΟ Β είναι: 487,80€. Η δαπάνη  βαρύνει τον Κ.Α 00-6441.0001 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Τρικκαίων και η χρηματοδότηση είναι 100% από το ΙΚΥ-ΕΜ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42100 Τρίκαλα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 20/4/2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 76/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει έως σήμερα.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις  27/4/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Τρικκαίων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε  ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α, του πακέτου/των πακέτων για το οποίο/τα οποία  θα καταθέσει προσφορά, η οποία πρέπει να  ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Ευθυμίου Παναγιώτα & κ. Φωτεινή Κρύου,  τηλ. 2431-3-51203, 2431-3-51205, [email protected].

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής περίληψης της διακήρυξης και της επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ