Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωσταρέλου Αλίκη

Τηλ.: 2431052035