Δήμος Τρικκαίων

Μέρκατα Βασιλική

Τηλ.: 2431351177