Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μέρκατα Βασιλική

Τηλ.: 2431351177
Email: bmerkata@trikalacity.gr