Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νικολάου Νίκος

Τηλ.: 24313 51 173
Email: nik.nikolaou@dstrik.gr