Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πατσιάς Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076618