Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431351100
Email: crisromp@hotmail.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών από 04 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Αυγούστου 2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του N. 4555/18
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
γ) Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.
δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων