Δήμος Τρικκαίων

Ρόμπος Χριστόφορος

Τηλ.: 2431076611

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών

– της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών,

–  του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

β) Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο  όλων των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων λαϊκών αγορών του Δήμου Τρικκαίων

γ)  Την τέλεση πολιτικών γάμων.