Δήμος Τρικκαίων

Θεμελή Αγορίτσα

Τηλ.: 2431063216, 63219-23700