Δήμος Τρικκαίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

17 Αυγούστου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερομένους/ες η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους (από 18/8/2021 έως και 19/8/2021).
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

[email protected]