Δήμος Τρικκαίων

Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Παλαιοπύργου

19 Μαρτίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη

2.ΤΕΥΔ

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός

5.Τιμολόγιο

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ

9.Περιληπτική διακήρυξη