Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Παλαιοπύργου

19 Μαρτίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο

1.Διακήρυξη

2.ΤΕΥΔ

2.ΤΕΥΔ

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός

5.Τιμολόγιο

6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ

9.Περιληπτική διακήρυξη