Δήμος Τρικκαίων

Πώς να ρυθμίσετε οφειλές στον Δήμο Τρικκαίων

2 Αυγούστου 2017

Για την ευκαιρία και τις δυνατότητες εξόφλησης οφειλών, από πολίτες στον Δήμο Τρικκαίων, ενημέρωσε σήμερα η αρμόδια αντιδήμαρχος Οικονομικών. Η κ. Ελένη Αυγέρου – Κογιάννη με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, εξειδίκευσε τις διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες και αφορά στη ρύθμιση των οφειλών. Οι οποίες, όπως τόνισε, ανέρχονται στο ποσό των 15.150.000€, χωρίς τις προσαυξήσεις.
η δεύτερη αυτή ενημερωτική κίνηση από τον Δήμο Τρικκαίων, στοχεύει στην αξιοποίηση της ευκαιρίας που δίνει ο νόμος και στην απαλοιφή παλαιών υποχρεώσεων που έχουν οι πολίτες. Η κ. Αυγέρου – Κογιάννη μάλιστα έκανε λόγο για «ισχυρά κίνητρα», ενώ χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια ως «αναγκαία για τους πολίτες, εξ αιτίας της οικονομικής συγκυρίας». Επίσης σημείωσε ότι για πρώτη φορά το κράτος συνδέει την Εφορία με τα χρέη στους ΟΤΑ. «Οποιος δεν ακολουθήσει τη ρύθμιση, χάνει το δικαίωμα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας», τόνισε.

Στη συνέχεια, παρόντος και του διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Γιάννη Σιακαβάρα, η αντιδήμαρχος προχώρησε σε αναλυτικές εξηγήσεις για όσα σχετίζονται με τη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα:

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 
Ολους τους πολίτες που έχουν οφειλή στον Δήμο Τρικκαίων και τα νομικά πρόσωπα (όχι στη ΔΕΥΑΤ)

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΦΟΡΑ
Ολες τις οφειλές προς τον Δήμο και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 31 Ιουλίου 2017)

ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ
Τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή από το 1997. Υπάρχουν εξάλλου καταγεγραμμένες οφειλές από εκείνη την περίοδο

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο οφειλέτης υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, αίτηση για υπαγωγή του στη ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ;

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΩ;

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΩ;

Ενδεχόμενη καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 5% του ποσού

 

 ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ;

 1. Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων,. Ασκληπιόυ 18, ισόγειο
 2. Στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351135
 3. Από την ιστοσελίδα του Δήμου http://trikalacity.gr/rythmisi-ofilon-se-100-dosis/
  (ή από τη διαδρομή: trikalacity.gr – ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – εικονίδιο «Ρύθμιση Οφειλών»)

 

 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ;

Ναι, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ, ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΧΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΔΟΣΕΙΣ;

Ναι. Παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ;

 1. Δίνεται φορολογική ενημερότητα:
  Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων. Θα πρέπει όμως ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
  α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
  γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω.
 1. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
 1. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται

ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΧΡΕΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ;

Οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

 

ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ;        

Οι οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 15.150.000 ευρώ, από περίπου 23.000 οφειλέτες

 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ;

Τα 7.770.000 ευρώ οφείλουν 230 οφειλέτες με ποσό πάνω από 20.000

Τα 2.000.000 ευρώ οφείλουν 237 οφειλέτες με ποσά από 10.000 μέχρι 20.000 ευρώ

Το 1.500.000 ευρώ οφείλουν 348 οφειλέτες με ποσά από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ

Τα 3.000.000 ευρώ οφείλουν 2.200 περίπου οφειλέτες με ποσά από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ

Τα 2.500.000 ευρώ οφείλουν περίπου 20.000 οφειλέτες με ποσά μέχρι 1.000 ευρώ

Ερωτηθείσα σχετικώς, η αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι δεν δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής εκτίμηση για το τελικό ποσό που θα αποδοθεί, λόγω του «ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος». Και πρόσθεσε: Εργαζόμαστε ενάντια στη συγκυρία, καθώς η έλλειψη αναπτυξιακών κινήτρων δεν δίνει τη δυνατότητα για ρευστό στον πολίτη». Παρά ταύτα, σημείωσε τις ευεργετικές δυνατότητες του συγκεκριμένου νόμου και το πλήθος των οφειλών για τον Δήμου, που ουσιαστικά είναι οφέλη για τον πολίτη, αφού τα χρήματα θα επιστρέψουν με έργα στον κάθε κάτοικο του Δήμου.
Από το γραφείο Τύπου