Δήμος Τρικκαίων

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς αν είναι ανήλικο τέκνο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Συμβολαιογραφική ή Δικαστική Πράξη αναγνώρισης
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να φαίνεται η αναγνώριση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης αναγνωρίσιμου και αναγνωρισθέντα

Συνημμένα Έγγραφα