Δήμος Τρικκαίων

Χορήγηση Πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών

Όταν ζητείται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Σημειώσεις

Συμπληρώνονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις μαρτύρων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Συνημμένα Έγγραφα