Δήμος Τρικκαίων

Δημοτολόγιο

Σημειώσεις

Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 σε περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται σε άλλο όνομα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΤ), Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τελευταίου έτους

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον αναγνωριζόμενο ή αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Αρθρα Α. Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484, 1506)
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμαρχο, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας ( Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584)
 • Έγγραφο επίδοσης στον Εισαγγελέα
 • Έγγραφο τελεσιδικίας
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμαρχο, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένα Έγγραφα

Εφόσον στον Δήμο υπάρχουν τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 2, 3, 4, 5, δικαιολογητικά, ο δήμαρχος προβαίνει στην αυτεπάγγελτη δημοτολογική τακτοποίηση των δημοτών τους. Εάν τα  ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν υπάρχουν στο Δήμο τότε μόνο υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων.

Προκειμένου περί ανηλίκου η αίτηση εγγραφής ως και η υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να υπογράφονται από πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και όχι από τον ανήλικο. Όταν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία είναι αγράμματος, τότε η σχετική αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες. Τούτο ισχύει και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται υπογραφή από αγράμματους. Τέλος, σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιθυμεί να γραφεί όχι στο δημοτολόγιο του Δήμου, που οφείλει να γραφτεί, κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας, αλλά στο δημοτολόγιο του Δήμου, όπου έχει μόνιμα εγκατασταθεί τότε απαιτείται εκτός των άνω δικαιολογητικών, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση, ότι δεν φέρεται εγγεγραμμένο στο Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου όφειλε να γραφτεί, προς αποφυγή σφαλμάτων και διπλών εγγραφών.

 

Σημειώσεις

Για πρόσωπα που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται τα κάτωθι αυτά σειράν προτεραιότητας δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από τα οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως.
 • Βεβαίωση διευθυντή σχολείου, από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια, περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο.
 • Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια.
 • Διαβατήριο
Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης:
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 • Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας:
 • Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης
Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει, η μη εγγραφή του (ης) στο δημοτολόγιο άλλου Δήμου του Κράτους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για άνδρα και πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα της στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για γυναίκα.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από της γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Προκειμένου περί εγγάμου ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού).

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η διόρθωση γίνεται με:
 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω δικαιολογητικά αρχικής εγγραφής)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
 • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα
 • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
 • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκηση )

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Σημειώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 • Πρακτικό ορκωμοσίας
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, από τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου από τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους)
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών από τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα τους και μεταφρασμένo από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι έγγαμος.

Συνημμένα Έγγραφα

Σημειώσεις

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο
 • Αδεια Παραμονής ή Κάρτα Ομογενούς
 • Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) για μεταδημότευση στο Δήμο Τρικκαίων (Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) (Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του να γίνει δημότης σε όποιον Δήμο έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον.

Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με τις  Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  των δυο τελευταίων ετών όπου δηλώνεται ως τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

 • του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου
 • των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο,
 • του ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.

Η μεταδημότευση γίνεται με πράξη του Δημάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων μεταδημοτεύσεως.

Η πράξη του Δημάρχου, περί μεταδημοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρίσεώς της στο δημοτολόγιο εκτελεστή.

Η απόκτηση νέας δημοτικότητας Δήμου συνεπάγεται την απώλεια της προηγούμενης δημοτικότητας.

Τα ανήλικα τέκνα ακολουθούν τη δημοτικότητα του πατέρα εκτός εάν υπήρξε από τη γέννησή τους  προσδιορισμός   ώστε να ακολουθήσουν  τη δημοτικότητα της μητέρας.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σκρέκα Πολυτίμη 2431351160 [email protected]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (Εκκαθαριστικά ΔΟΥ δυο τελευταίων ετών)

Συνημμένα Έγγραφα

Για την μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε Δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους, απαιτούνται τα ακόλουθα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 • Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως ανήλικων τέκνων - Σε περίπτωση που την επιμέλεια έχει αυτός που μεταδημοτεύει
 • Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τον Δήμο Τρικκαίων

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 • Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τα Τρίκαλα.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

1 2