Δήμος Τρικκαίων

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων

Σημειώσεις

Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ενήλικο ή τους γονείς όταν πρόκειται για ανήλικο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Συνημμένα Έγγραφα